Kursy

Kursy prowadzone i współprowadzone przez pracowników Zakładu Geografii Fizycznej na studiach stacjonarnych w IGiGP UJ

Ćwiczenia terenowe regionalne – Karpaty

przedmiot: ćwiczenia terenowe regionalne – Karpaty
prowadzący: dr hab. Jarosław Balon i zespół
kod: WB.IG-1251-D
ECTS: 3
opis: Środowisko geograficzne młodych gór fałdowych. Wpływ budowy geologicznej na wykształcenie rzeźby. Regionalne zróżnicowanie elementów środowiska geograficznego – poziome i pionowe. Antropopresja. Zmiany użytkowania ziemi w górach. Parki narodowe. Etapy zasiedlania Karpat. Geneza i ewolucja osadnictwa. Przemysł: struktura i lokalizacja. Turystyka i lecznictwo uzdrowiskowe. Współczesne przekształcenia społeczno-gospodarcze. Trasa Pogórze Karpackie – Beskidy Zachodnie – Podhale – Tatry Polskie i Słowackie – Podtatrze Słowackie – Zachodnie Karpaty Centralne i Wewnętrzne – Karpaty Wschodnie.


Ćwiczenia terenowe z geoekologii

przedmiot: ćwiczenia terenowe z geoekologii
prowadzący: dr Wojciech Maciejowski
kod: WB.IG-1306-D
ECTS: 3
opis: Praktyczne zastosowanie metody kartowania fizycznogeograficznego w terenie. Umiejętność prowadzenia granic fizycznogeograficznych oraz ich delimitacja. Wydzielenie jednostek struktury środowiska. Zasady typologii fizycznogeograficznej geokompleksów. Wykonywanie map typologicznych. Wyróżnianie granic fizycznogeograficznych wyższej rangi (mikro- i mezoregionu). Zastosowanie map struktury środowiska jako podkładu do innych badań środowiskowych. Wykonywanie przekrojów kauzalnych. Relacje pionowe i poziome w środowisku.


Funkcjonowanie systemów przyrodniczych

przedmiot: funkcjonowanie systemów przyrodniczych
prowadzący: dr Wojciech Maciejowski
kod: WB.IG-3418-D
ECTS: 3
opis: Wybrane zagadnienia teorii systemów. Pojęcie funkcjonowania. Czas a systemy przyrodnicze. Prawidłowości i przykłady funkcjonowania systemów przyrodniczych. Obieg materii i energii w ob-rębie geo- i ekosystemów. Funkcjonowanie systemów naturalnych i przekształconych przez człowieka. Ewolucja środowiska. Rola ewolucji, cykliczności i rytmiczności w rozwoju systemów przyrodniczych. Modelowanie procesów funkcjonowania.


Funkcjonowanie środowiska stref polarnych

Geoekologia

przedmiot: geoekologia
prowadzący: Dr hab. Jarosław Balon
kod: WB.IG-3402-D
ECTS: 4
opis: Wykład: Środowisko przyrodnicze jako system czterowymiarowy. Główne problemy badawcze, metody badań. Struktura środowiska przyrodniczego jako systemu złożonego z elementów i geokompleksów; powiązania. Granice, dynamika, funkcjonowanie, rozwój środowiska. Odporność środowiska na presję człowieka a rozwój zrównoważony, konflikty.
Ćwiczenia: Powiązania między elementami środowiska i geokompleksami. Granice w środowisku przyrodniczym. Kartowanie i typologia geokompleksów. Funkcjonowanie geokompleksów, identyfikacja konfliktów. Odporność środowiska przyrodniczego.


Geografia Azji Południowej 

przedmiot: geografia Azji Południowej
prowadzący: dr Wojciech Maciejowski, dr Miłosz Jodłowski
kod: WB.IG-5206-D
ECTS: 3
opis: Środowisko przyrodnicze regionu i jego dziedzictwo kulturowe. Ludność (narody, języki, wyznania) i osadnictwo. rozwój gospo-darczy na tle uwarunkowań przyrodniczych, demograficznych i politycznych. Konflikty zbrojne i napięcia społeczne w regionie. Znaczenie polityczne i gospodarcze w światowym systemie ekonomicznym.


Geografia Europy Północnej 

przedmiot: geografia Europy Północnej
prowadzący:prof. dr hab. Wiesław Ziaja
kod: WB.IG-5101-D
ECTS: 3
opis: Indywidualność geograficzna. Dania, Norwegia, Szwecja, Finlandia, Islandia, Szkocja, Płn Rosja, przeległw morza. Zróżnicowanie regionalne. Strefowość, astrefowość, piętrowość. Ludność i osadnictwo – narody, języki kultury. Gospodarka tradycyjna i nowoczesna. Krajobrazy kulturowe i naturalne.


Geografia fizyczna Polski

przedmiot: geografia fizyczna Polski
prowadzący: dr Wojciech Maciejowski
kod: WB.IG-0203-DL
ECTS: 4
opis: Przyrodnicze usytuowanie Polski na kuli ziemskiej i w Europie. Przyczyny zróżnicowania, geneza i rozwój środowiska przyrodniczego Polski. Wpływ etapów rozwoju na współczesną budowę geologiczną, rzeźbę i wody Polski. Strefowe i piętrowe zróżnicowanie klimatu, gleb i roślinności. Współczesne przemiany środowiska. Typy krajobrazu i regiony fizycznogeograficzne Polski.


Geografia fizyczna stosowana

Geografia Iranu

przedmiot: geografia Iranu
prowadzący:dr Wojciech Maciejowski
kod: WB.IG-5205-D
ECTS: 2
opis: Środowisko przyrodnicze kraju i jego rozwój, z uwzględnieniem basenów Morza Kaspijskiego i Zatoki Perskiej. Ochrona przyrody. Ludność (narody, języki, wyznania) i osadnictwo. Gospodarka – rolnictwo, przemysł, transport, handel zagraniczny, turystyka. Znaczenie polityczne i gospodarcze w światowym systemie eko-nomicznym.


Geografia regionalna świata

przedmiot: geografia regionalna świata
prowadzący:dr hab. Jarosław Balon i zespół
kod: WB.IG-5001-D-II
ECTS: 8
opis: Podział świata na kontynenty i oceany. Geografia fizyczna poszczególnych części świata: położenie, granice, ukształtowanie poziome, historia i budowa geologiczna, rzeźba, klimat, wody, gleby, szata roślinna i świat zwierzęcy. Fizycznogeograficzny podział regionalny. Charakterystyka głównych regionów świata w zakresie podziału politycznego, struktury zaludnienia i osadnictwa oraz węzłowych cech gospodarki. Rozmieszczenie wybranych obiektów fizycznogeograficznych i społecznogeograficznych na mapie świata,


Geografia Tatr

przedmiot: geografia Tatr
prowadzący:dr hab. Jarosław Balon
kod: WB.IG-5809-D
ECTS: 3
opis: Tatry na tle innych łańcuchów górskich Europy i Karpat. Główne cechy. Historia geosystemu Tatr. Porządki przestrzenne (pasowy, piętrowy, morfologiczny). Typy środowiska. Granice Tatr. Podział regionalny w ujęciu historycznym i współczesnym. Człowiek w przeszłości i obecnie. Przemiany środowiska. Antropopresja. Konflikty człowiek-środowisko.


Geosystemy gór 

przedmiot: geosystemy gór
prowadzący: dr hab. Jarosław Balon
kod: WB.IG-5010-D
ECTS: 3
opis: Powstawanie gór. Wpływ struktur tektonicznych na ukształtowanie górotworów. Wpływ wulkanizmu na krajobraz górski. Wpływ zlodowaceń na geosystemy górskie. Kras a geosystemy górskie. Zjawiska ekstremalne w krajobrazie górskim. Piętrowość fizycznogeograficzna. Układ kontynentalizm – oceanizm a geosystemy wysokogórskie. Funkcjonowanie geosystemów górskich. Metodyka fizycznogeograficznych badań gór. Regionalizacja obszarów górskich. Stabilność geosystemów wysokogórskich. Człowiek w krajobrazie wysokogórskim.


Geosystem kuli ziemskiej

Metody badań struktury środowiska przyrodniczego 

przedmiot: metody badań struktury środowiska przyrodniczego
prowadzący: dr Miłosz Jodłowski
kod: WB.IG-3417-D
ECTS: 3
opis: Struktura środowiska w wymiarze poziomym, pionowym i piętrowym. Model płat – korytarz matryca a model geokompleksu. Granice w środowisku przyrodniczym. Struktura środowiska w różnych typach krajobrazów Polski. GIS w badaniach struktury środowiska. Zastosowania badań struktury środowiska w ochronie przyrody, planowaniu przestrzennym i ocenach środowiskowych. Opracowanie projektu badań struktury środowiska


Metody opracowań fizycznogeograficznych 

przedmiot: metody opracowań fizycznogeograficznych
prowadzący: dr Miłosz Jodłowski
kod: WB.IG-3408-D
ECTS: 3
opis: Tok postępowania badawczego w opracowaniach naukowych. Metody badań kameralnych i terenowych w geografii fizycznej. Kwerenda literatury zagranicznej w elektronicznych bazach danych. Organizacja badań terenowych. Opracowanie projektu badań naukowych: dobór metod badawczych, harmonogram, kosztorys. Opracowywanie projektu bazy danych. Sposoby prezentacji wyników badań. Modelowanie zjawisk przyrodniczych.


Ochrona środowiska 

przedmiot: ochrona środowiska
prowadzący: prof. dr hab. Wiesław Ziaja
kod: WB.IG-2121-D
ECTS: 3
opis: Rozwój idei ochrony przyrody i ochrony środowiska w ujęciu historycznym. Degradacja i ochrona poszczególnych elementów środowiska. Wpływ poszczególnych działów gospodarki na środowisko. Zaburzenia równowagi wielkich geosystemów. Stan środowiska Polski i świata w aspekcie zagrożeń globalnych i lokalnych. Obszary chronione i zagrożone. Międzynarodowa współpraca w ochronie środowiska.


Podstawy fizjografii

Podstawy geografii fizycznej z elementami astronomii  

przedmiot: podstawy geografii fizycznej z elementami astronomii
prowadzący:dr hab. Jarosław Balon
kod: WB.IG-0101-DL
ECTS: 3 lub 4
opis: Przedmiot badań geografii fizycznej; podstawowe pojęcia: przestrzeń geograficzna, Źródła wiedzy geograficznej. Wszechświat; Galaktyka; Układ Słoneczny, parametry astronomiczne Ziemi; kształt i rozmiary Ziemi; wpływ czynników astronomicznych na naszą planetę; ruchy Ziemi. Szerokość i długość geograficzna; podstawowe układy współrzędnych sferycznych; czas słoneczny, strefowy i urzędowy; strefy czasowe; orientacja w terenie. Budowa wnętrza Ziemi; metody odtwarzania dziejów Ziemi; podział dziejów Ziemi – najważniejsze wydarzenia geologiczne; minerały; skały; podział skał ze względu na genezę; plutonizm; wulkanizm; sejsmika. Skład i budowa atmosfery; ogólna cyrkulacja atmosferyczna; bilans cieplny Ziemi; Elementy i czynniki klimatyczne. Obieg wody na Ziemi; oceany i morza; wody lądowe: podziemne, płynące i stojące; źródła, jeziora; zlodowacenie plejstoceńskie i współczesne; rodzaje lodowców; lody morskie; wpływ różnych czynników na ukształtowanie powierzchni Ziemi; modelowanie powierzchni Ziemi: pojęcie gleby; proces glebotwórczy, główne czynniki glebotwórcze; główne czynniki wpływające na rozmieszczenie organizmów żywych na Ziemi; strefowość i piętrowość roślinna; państwa florystyczne i krainy zoogeograficzne. Środowisko przyrodnicze a życie człowieka. Ekumena i anekumena. Wpływ warunków środowiskowych na działalność człowieka. Wpływ antropopresji na litosferę, atmosferę, hydrosferę i biosferę. Antropogeniczne przemiany środowiska.


Podstawy glacjologii

Principles of Glaciology – kurs prowadzony w j. angielskim

Problemy ochrony środowiska w Europie

Procesy fizycznogeograficzne i monitoring środowiska

Przemiany środowiska przyrodniczego Ziemi

System środowiska przyrodniczego

przedmiot: system środowiska przyrodniczego
prowadzący:dr Wojciech Maciejowski
kod: WB.IG-2022-D
ECTS: 3
opis: Teoria systemów i jej miejsce w naukach geograficznych. Właści-wości i cechy systemów przyrodniczych. Pojęcia sprzężeń zwrotnych, regulacji i równowagi w systemach przyrodniczych. Przykłady różnych systemów przyrodniczych i sposobu ich rozpatrywania. Łańcuchy powiązań między elementami w systemach naturalnych i zmienionych przez działalność człowieka. Cykle przyrodnicze. Przykłady granic i barier w systemie środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego. Człowiek w systemie środowiska przyrodniczego – koncepcja hemerobii. Podatność i odporność systemów na wybrane czynniki natural-ne i antropogeniczne. Modele systemów przyrodniczych.


Środowiska polarne Ziemi 

przedmiot: środowisko polarne Ziemi
prowadzący:prof. dr hab. Wiesław Ziaja
kod: WB.IG-5605-D
ECTS: 2
opis:


Tatry 

przedmiot: Tatry
prowadzący:dr Miłosz Jodłowski
kod: WB.IG-5901-D
ECTS: 2 lub 3
opis: Zróżnicowanie fizycznogeograficzne Tatr polskich. Budowa geo-logiczna, formy terenu, klimat, stosunki wodne, zróżnicowanie glebowe, roślinne i faunistyczne Tatr. Wpływ człowieka na środo-wisko: przemysł, pasterstwo, turystyka, narciarstwo. Tatrzański Park Narodowy. Zakopane jako ośrodek turystyczny. Trasa: 1 dzień w Tatrach Reglowych, 1 dzień w Tatrach Zachodnich, 1 dzień w Tatrach Wysokich


Terenowe metody badań przyrodniczych

przedmiot: terenowe metody badań przyrodniczych
prowadzący:zespół
kod: WB.IG-5901-D
ECTS: 3
opis: treść kursu obejmująca zagadnienia z Geoekologii: Powiązania w środowisku przyrodniczym: relacje pomiędzy elementami środowiska przyrodniczego, hierarchia elementów – metody badań. Przemiany krajobrazu – zmiany rzeźby, stosunków wodnych, szaty roślinnej i użytkowania ziemi. Tempo i przyczyny przemian.


Typy środowiska przyrodniczego Polski Południowej

przedmiot: typy środowiska przyrodniczego Polski Południowej
prowadzący:prof. dr hab. Krystyna German
kod: WB.IG-5803-D
ECTS: 3
opis: