[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Niestacjonarne studia geograficzne

Niestacjonarne studia geograficzne

Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie)

Program studiów

Sekretariat studiów zaocznych


<< Back     Next >>

Rekrutacja na studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie)

2-letnie niestacjonarne magisterskie studia uzupełniające na kierunku Geografia.
Specjalności: turystyka, geografia fizyczna, gospodarka przestrzenna.

Zasady rekrutacji na studia

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia magisterskie jest ukończenie studiów licencjackich I stopnia na kierunku geografia lub kierunkach pokrewnych. Rekrutacja odbywa się na podstawie listy rankingowej, na której znajdują się wyniki rozmowy kwalifikacyjnej ocenianej w skali 0-100 pkt, z czego ocena na dyplomie ze studiów licencjackich stanowi max. 50 pkt., rozmowa na temat motywacji, i przygotowania do podjęcia studiów na wybranej specjalności. zainteresowaniom i planowanej pracy magisterskiej - max. 50 pkt.

Na rozmowę kwalifikacyjną kandydat przynosi wypełnioną deklarację, na której stwierdza w jakiej kolejności chciałby być rekrutowany na poszczególne specjalności. Kandydaci będą przyjmowani na poszczególne specjalności według wyniku rankingowego.

Rejestracja kandydatów na studia drugiego stopnia (magisterskie) odbywać się będzie poprzez Elektroniczną Rejestrację Kandydatów (ERK). Każdy kandydat samodzielnie rejestruje się poprzez stronę WWW systemu:

http://www.rekrutacja.uj.edu.pl

z dowolnego komputera podłączonego do Internetu oraz dokonuje opłaty egzaminacyjnej. Podczas rejestracji kandydat otrzymuje indywidualne konto ERK oraz wypełnia formularz elektroniczny.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów rejestracji na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim można uzyskać na stronie www.rekrutacja.uj.edu.pl.

Dodatkowe informacje

Informacje dotyczące rekrutacji na studia niestacjonarne na kierunku geografia można uzyskać w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ (30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, tel (012) 664-52-44) lub w Dziale Rekrutacji na Studia UJ (Uniwersytet Jagielloński 31-007 Kraków, ul, Gołębia 24)
tel.(012)663-14-01
tel.(012)663-14-08
tel.(012)663-14-09
e-mail:rekrutacja@uj.edu.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-15.00.

<< Back     Next >>


(1) (2) (-3-) (4) (5)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2015-09-16

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional