Rozprawy doktorskie

Prace doktorskie zrealizowane oraz recenzowane w Zakładzie Geografii Fizycznej UJ

numer kat. autor temat rozprawy (promotor/recenzent)
1960
20. Kęsik Andrzej Typy, geneza i rozwój form dolinnych zachodniej części Płaskowyżu Nałęczowskiego, UMCS, Lublin (rec. Z. Czeppe)
27. Koza-Kozarski Stefan Recesja ostatniego lądolodu z północnej części Wysoczyzny Gnieźnieńskiej a kształtowanie się Pradoliny Noteci – Warty; Poznań (rec. Z. Czeppe)
1961
25. Rosa Bogusław O rozwoju morfologicznym wybrzeża Polski; Toruń
28. Trembaczowski Jan Badania granulometryczne-petrograficzne moren Wyżyny Lubelskiej; Lublin (rec. Z. Czeppe)
29. Warakomski Wojciech Roczne częstotliwości występowania rodzajów chmur w Polsce w okresie1950-1959; Lublin (rec. Z. Czeppe)
1968
10. Niemirowski Mirosław Dynamika współczesnych koryt potoków górskich na przykładzie Jaszcze i Jamne w Gorcach (tylko załączniki) IGUJ, Kraków (rec. Z. Czeppe)
21/I, 21/II, 21/III Witek Stefan Rola procesów eolicznych w rozwoju rzeźby Kotliny Sandomierskiej między Wisłoką a Sanem; Wyższa Szk. Rolnicza, Kraków (rec. Z. Czeppe)
1970
8/I, 8/II Łaszczyński Andrzej Studia nad wpływem fizjografii zboczy górskich na kształtowanie typu lasu w Beskidzie Wyspowym; Wyższa Szk. Rolnicza, Kraków (rec. Z. Czeppe)
1971
5. Koreleski Krzysztof Procesy erozji gleb lessowych na terenie powiatu proszowickiego; IG UJ Kraków (prom. Z. Czeppe)
1973
19. Widacki Wojciech Jacek Mrozowe ruchy gruntu w południowej Polsce; IGUJ, Kraków (prom. Z. Czeppe)
1974
12. Plit Florian Związek między ruchami wędrówkowymi ludności a środowiskiem geograficznym w Afryce; UW, Warszawa (rec. Z. Czeppe)
1975
1. Krystyna German Mikroregiony fizycznogeograficzne pogórskiej części powiatu tarnowskiego; IGUJ, Kraków (prom. Z. Czeppe)
24a, 24b, 24c Polak Tadeusz Badania wpływów działalności kopalnictwa piasku podsadzkowego na zmiany w środowisku człowieka;Uniw. Wroc., Katowice –Wrocław (rec. Z. Czeppe)
1976
9. Martini Andrzej Wietrzenia mrozowe skał z Sudetów, Tatr i Spitsbergenu w świetle badań laboratoryjnych; U.Wroc., Wrocław (rec. Z. Czeppe)
14a, 14b Pokorny Jerzy Środowisko geograficzne Nigerii – zagadnienie zróżnicowania strefowego; IGUJ, Kraków (rec. Z. Czeppe)
18a, 18b Żynda Stefan Podział środkowego Poodrza na fizycznogeograficzne jednostki przestrzenne i ich ocena dla niektórych potrzeb planowania przestrzennego; UAM, Poznań (rec. Z. Czeppe)
1977
4. Klimko Ryszard Zmiany środowiska geograficznego niektórych powierzchni produkcyjnych w świetle analizy ich użytkowania; UAM, Poznań (rec. Z. Czeppe)
22. Żółkiewski Marek Ewolucja rzeźby progu Beskidu Śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem budowy geologicznej; WSP, Kraków (rec. Z. Czeppe)
1978
6. Kozacki Leon Przeobrażenia środowiskageograficznegospowodowane wgłębnym górnictwem węgla brunatnego na obszarze środkowegoPoodrza; UAM, Poznań (rec. Z. Czeppe)
11. Plewniak Waldemar Morfogeneza jezior kopalnych Równiny Wrocławskiej; Uniw. Wroc., Wrocław (rec. Z. Czeppe)
1980
3. Klementowski Jan Współczesne procesy geomorfologiczne na torfowiskach subalpejskich i arktycznych ze szczególnym uwzględnieniem torfowisk karkonoskich; Uniw. Wroc., Wrocław (rec. Z. Czeppe)
16. Słowicki Stanisław Stan i źródła zanieczyszczenia środowiska na obszarze Częstochowskiego Okręgu Przemysłowego; IGUJ, Częstochowa (rec. Z. Czeppe)
17/I, 17/II Sołowiej Daniela Krajobrazy litogeochemiczne Kotliny Odolanowskiej; UAM, Poznań (rec. Z. Czeppe)
1981
23. Kędziora Marek Metoda analizy fizjograficznej terenów przemysłowych dla planowania przestrzennego na przykładzie rejonu Olkusza; IGUJ, Kraków (prom. Z. Czeppe)
30. Tlałka Alicja Przestrzenne zróżnicowanie niżówek letnich w dorzeczu górnej Wisły, rozpr. hab. (rec. Z. Czeppe)
1982
7. Kubiś Wirginia Zróżnicowanie rozprzestrzeniania się hałasu wgeokompleksach Wielkopolskiego Parku Narodowego; Poznań (rec. Z. Czeppe)
1984
31/I, 31/II Kaszowski Ludwik Rzeźba i modelowanie gór wysokich strefy suchej na przykładzie Hindukuszu Munjan rozpr. hab. (rec. Z. Czeppe)
2. Hyrczak Zbigniew Ocena atrakcyjności środowiska geograficznego Wyżyny Częstochowskiej z punktu widzenia racjonalnego wykorzystania dla rekreacji; IGUJ, Kraków (prom. Z. Czeppe)
1985
15. Rodzik Jan Morfogenetyczna rola pokrywy śnieżnej w strefie peryglacjalnej Hornsundu (SW Spitsbergen); UMCS Lublin (rec. Z. Czeppe)
1986
13. Pociask-Karteczka Joanna Krążenie wody na obszarze północno-zachodniegoSorkapplandu (Spitsbergen); IGUJ, Kraków (prom. Z. Czeppe)
1987
32/I, 32/II Pulinowa Maria Rzeźba Gór Stołowych; UŚ (rec. Z. Czeppe)
1989
26a, 26b Bielecka Elżbieta Analiza struktury krajobrazu gór niskich z wykorzystaniem materiałów teledetekcyjnych na przykładzie Beskidu Niskiego; UW, Warszawa (rec. Z. Czeppe)
2002
33. Mika Mirosław Rozwój zagospodarowania turystycznego i jego wpływ na przemiany środowiska przyrodniczego Beskidu Śląskiego; IGiGP UJ, Kraków (rec. K. German)
2003
34. Moskal Elżbieta Antropogeniczne przekształcenia środowiska w rolniczych enklawach północnej części Niziny Sandomierskiej; UMCS, Lublin (rec. K. German)
35. Staszek Wojciech Struktura funkcjonalna geosystemumłodoglacjalnego na przykładzie dorzeczaBorucinki; Uniw. Gdański (rec. K. German)
2004
36. Maciejowski Wojciech Wpływ cech środowiska przyrodniczego na rozmieszczenie wybranych grup chrząszczy (Coleoptera) w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej; IGiGP UJ, Kraków (prom. K. German)
2005
37. Potoniec Agata Wartości przyrodnicze gminy Kamionka Wielka jako podstawa zrównoważonego rozwoju w aspekcie integracji z Unią Europejską; IGiGP UJ, Kraków (prom. K. German)
38. Jodłowski Miłosz Geograficzne uwarunkowania przebiegu górnej granicy kosodrzewiny w Tatrach, na Babiej Górze i w Karkonoszach; IGiGP UJ, Kraków (prom. W. Ziaja)
39. Sadowski Piotr Przyrodnicze uwarunkowania zrównoważonego rozwoju a plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pcim; IGiGP UJ, Kraków (prom. K. German)
40. Warcholik Witold Rola czynnika antropogenicznego w zmianach krajobrazu zachodniej części Beskidu Niskiego w obszarze Polski i Słowacji w XX wieku; AP, Kraków (rec. K. German)
2006
41. Horska-Schwarz Sylwia Struktura i funkcjonowanie geokompleksów doliny Odry między Wrocławiem a Oławą; Uniw. Wrocł., Wrocław (rec. K. German)
2007
42. Soszyński Dawid Przyrodnicze uwarunkowania krajobrazu kulturowego międzyrzecza Ropy i Wisłoka; UMCS, Lublin (rec. K. German)
2008
43 Zapała Tomasz Brama Krakowska – struktura, granice i ranga regionu fizycznogeograficznego; IGiGP UJ, Kraków (prom. W. Ziaja, rec. K. German)
2010
44. Ostafin Krzysztof Zmiany granicy rolno-leśnej w środkowej części Beskidu Średniego od połowy XIX w. do 2005 roku (prom. W. Ziaja, rec. Cz. Guzik, K. Ostaszewska)
2011
45. Kroh Paweł Relaksacja w środowisku przyrodniczym Tatr polskich (prom. K. German)
2014
46. Tłuszcz Tomasz Wybrane granice regionalne Niecki Nidziańskiej w koncepcji „matryca-płat-korytarz” (prom. W. Ziaja)
2018
47. Nowak Agnieszka „Ocena odporności środowiska przyrodniczego Polski Południowej na wybrane rodzaje antropopresji” (prom. K. Greman)
48. Mocior Ewelina „Potencjał poznawczo-edukacyjny krajobrazu wybranych obszarów województwa małopolskiego i jego wykorzystanie w świetle koncepcji usług ekosystemowych” (prom. K. Greman)
49. Wójcik Sabina „Przestrzenne zróżnicowanie hydrotopów Tatr Polskich i południowej części Podhala” (prom. J. Balon)
50. Krąż Paweł „Różnorodność krajobrazowa jako podstawa wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej w województwie małopolskim” (prom. J. Balon)
51. Hibner Joanna „Wpływ kolei linowych na strukturę ruchu turystycznego w Tatrach” (prom. J. Balon)
2019
52. Dudek Justyna „Współczesne przemiany krajobrazu półwyspu Sørkapp Land (Spitsbergen) pod wpływem recesji lodowców na podsatwie danych teledetekcyjnych” (prom. W. Ziaja)
2021
53. Wlazło Edward Adam „Przestrzenne i czasowe zróżnicowanie przestępczości w Tatrzańskim Parku Narodowym” (prom. J. Balon)
54. Jakiel Michał „Zmiana struktury krajobrazu w otoczeniu wybranych parków narodowych w Polsce w kontekście uwarunkowań planistycznych” (prom. J. Balon)

Spis prac doktorskich dostępny także w wersji pdf pdf