Konferencje

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy

Współczesne metody badań przestrzeni geograficznej
17-19 października 2013 r., Kraków

okmb2aW dniach 17-20 października 2013 roku odbyła się w II Ogólnopolska Konferancja Naukowa Młodych Badaczy zorganizowana przez Doktorantów IGiGP (mgr Pawła Krąża, mgr Joannę Hibner – z naszego Zakładu oraz mgr Jacka Koja z Zakładu Rozwoju Regionalnego) oraz Koło Geografów UJ im. L. Sawickiego. Tym razem temat konferencji dotyczył współczesnych Metod Badawczych przestrzeni geograficznej. Konferencja została wpisana w obchody Jubileuszu 650-lecia UJ, patronat honorowy nad wydarzeniem objął J.M. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. Dr hab. med. Wojciech Nowak oraz Władze Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Dr hab. Małgorzata Kruczek i Prof. dr hab. Bolesław Domański. Konferencję uroczyście otworzył Dyrektor IGiGP Pan Dr hab. Marek Drewnik. W konferencji wzięło udział 66 uczestników z 10 polskich uczelni (UAM, UJ, UJK, UŁ, UMK, USz, UŚ, UWr, UWM, UW). Zaprezentowano 17 posterów i 38 referatów dotyczących zagadnień z zakresu geografii fizycznej oraz geografii społeczno – ekonomicznej. Sesje tematyczne odbyły się pierwszego i trzeciego dnia konferencji, pierwszego dnia odbyła się również sesja posterowa.

okmb2

Uczestnicy konferencji „Współczesne metody badań przestrzeni geograficznej”

Drugiego dnia konferencji uczestnicy wybrali się na wycieczkę terenową na polskie Podtatrze, w trakcie której zapoznali się z zagadnieniami przyrodniczymi i kulturowymi tego regionu. Na trasie wycieczki znalazły się m.in. Orawa, Podhale, Spisz (polski i słowacki) ziemia pienińska. Odwiedzono kilka obiektów i rezerwatów przyrody: m.in. Bór na Czerownem i Przełom Białki pod Krempachami, parki narodowe: Tatrzański i Pieniński. Organizatorzy planują kolejną edycję konferencji w przyszłym roku.


Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Active Countryside Tourism
23-25 stycznia 2013 r., Leeds (UK)

leedsW dniach 23-25 stycznia 2013 roku odbyła się w Leeds (UK) konferencja „Active Countryside Tourism” zorganizowana przez Leeds Metropolitan University (Międzynarodowe Centrum Badań nad Eventami, Turystyką i Hotelarstwem) we współpracy z Regional Studies Association (Sieć badawcza w dziedzinie turystyki i rozwoju regionalnego). W wydarzeniu uczestniczyło troje naszych doktorantów (mgr Joanna Hibner, mgr Agnieszka Nowak i mgr Marcin Rechciński). Wygłosili oni prezentację pt.: „The level of tourists’ satisfaction with the experienced sunrise ephemeral landscape on the peak of Babia Gora (Carpathians, Poland)”, w której przedstawili wyniki projektu badawczego realizowanego w okresie wakacyjnym przez zespół doktorantów i magistrantów IGiGP UJ, pod przewodnictwem mgr inż. Eweliny Mocior.

W trakcie konferencji poruszono liczne zagadnienia związane z rozwojem turystyki wiejskiej. Podkreślano m.in.:

 • znaczenie cech geograficznych i historycznych obszaru recepcyjnego w kontekście rozwoju wspomnianej gałęzi turystyki:
  • prezentacja prof. Marka Kozaka z Uniwersytetu Warszawskiego o barierach rozwojowych agroturystyki,
  • wystąpienie dra Jiříego Vágnera z Uniwersytetu Karola w Prladze o geografii drugich domów w Republice Czeskiej;
 • rolę przeobrażeń społecznych w procesie kształtowania popytu na usługi związane z turystyką wiejską
  • świetne wystąpienie Thora Flognfeldta z Lillehammer University College na temat rozwoju sieci drugich domów o wysokim standardzie w regionie Sjusjøen jako procesu ubocznego dla zjawiska poszukiwania miejsc treningowych przez Norwegów, wśród których coraz większą popularność zyskują sporty wytrzymałościowe;
 • komplementarność turystyki aktywnej i wypoczynkowej, warunkującą strategie turystyczne przyjmowane na danych obszarach wiejskich;
 • konieczność utrzymywania ścisłej współpracy wszystkich aktorów funkcjonujących w sektorze turystyki wiejskiej dla osiągnięcia wspólnego sukcesu:
  • prace studialne o wzroście znaczenia klastrów turystycznych na Cyprze i Węgrzech,
  • wystąpienie głównego prelegenta, Kathryn Beardmore, o trudnościach z wytyczaniem szlaków turystycznych w angielskich parkach narodowych;
 • istotę kreowania świadomości marki (ang. branding), także w odniesieniu do obszarów chronionych położonych na terenach wiejskich dla poprawy skuteczności działań ochronnych podejmowanych w ich granicach
  • przykład szkockiego Cairngorms National Park zaprezentowany przez Petera Crane’a;
 • znaczenie inicjatyw oddolnych w procesie efektywnego rozwijania funkcji turystycznej obszaru wiejskiego;
 • wątpliwości pojęciowe w odniesieniu do problemu różnicowania obszarów wiejskich i miejskich
  • wystąpienie zespołu badawczego ze szwedzkiego Dalarna University.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii
19-20 października 2012 r., Kraków

okmb

Uczestnicy konferencji „Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii”

W dniach 19-20 października 2012 r. odbyła się w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy nt. „Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii”. Konferencja zorganizowana była przez Społeczność Doktorantów IGiGP (mgr Pawła Krąża i mgr Joannę Hibner – z naszego Zakładu oraz przez mgr Jacka Koja z Zakładu Rozwoju Regionalnego) oraz Koło Geografów UJ im. L. Sawickiego. W konferencji wzięło udział blisko 50 uczestników, którzy reprezentowali ośrodki naukowe z całej Polski (UJ, UP, UŚ, UAM, UMK, UW, US, UŁ, UG). Konferencję uroczyście otworzył Dyrektor IGiGP Pan Dr hab. Marek Drewnik, a także głos zabrał Prodziekan Wydziału BiNoZ Pan Prof. dr hab. Bolesław Domański. Podczas pierwszego dnia odbyły się obrady w dwóch sekcjach tematycznych: geografia fizyczna i turystyka, geografia społeczno-ekonomiczna, służyły one zaprezentowaniu wyników badań prowadzonych przez uczestników, wymianie doświadczeń oraz poglądów pomiędzy uczestnikami. Po burzliwych obradach odbyło się spotkanie integracyjne w Fortach Kleparz. W drugim dniu uczestnicy udali się na wycieczkę fakultatywną i zwiedzili dwa cenne obiekty wpisane na światową listę dziedzictwa UNESCO: zespół urbanistyczny Nowej Huty a także Kopalnię Soli w Wieliczce. Organizatorzy planują kolejną edycję konferencji młodych naukowców w 2013 roku.


II Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe

Ecosystem Services in Transdisciplinary Approach (ECOSERV 2012)
24-25 września 2012 r., Poznań

ecoservW dniach 24-25 września 2012 roku, na Kampusie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w budynku Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, odbyło się pod patronatem Głównego Konserwatora Przyrody, II Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Ecosystem Services in Transdisciplinary Approach” (ECOSERV 2012). Ideę Sympozjum stanowiła efektywna, rzeczowa i transdyscyplinarna wymiana myśli naukowej na polu badawczo-aplikacyjnym ecosystem services, której efektem miało być zwiększenie intensywności i podnoszenie jakości prowadzonych w Polsce dociekań teoretycznych i aplikacyjnych w tym zakresie. W ramach Sympozjum w dniu 24 września odbyła się sesja plenarna, której specjalnym gościem był światowej sławy znawca tej dyscypliny prof. Robert Costanza, natomiast po południu miały miejsce dwie równoległe sesje (polska i angielska). Z kolei w dniu 25 września miało miejsce spotkanie seminaryjne poświęcone ukształtowaniu sieci kontaktów transdyscyplinarnych dotyczących problematyki świadczeń ekosystemów, a prof. Robert Costanza wygłosił wykład w ramach Programu Akademicki Poznań zatytułowany “Solutions for a sustainable and desirable future”.


Konferencja Wdrażanie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej w Polsce

20 września 2012 r., Józefów k/ Warszawy

ekk

W dniu 20 września 2012 r. odbyła się Józefowie koło Warszawy konferencja „WDRAŻANIE EUROPEJSKIEJ KONWENCJI KRAJOBRAZOWEJ W POLSCE”. Organizatorem konferencji była Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Podstawowym celem konferencji było rozpoczęcie dialogu społecznego na temat ochrony, planowania i zarządzania krajobrazem oraz wymiana informacji, poglądów i doświadczeń w celu wypracowania kierunków działań w zakresie wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.

W trakcie konferencji wygłoszono następujące (zamawiane) referaty:
1/ Kompleksowe założenia polityki krajobrazowej w Polsce – propozycja do dyskusji
dr hab. Jerzy Solon, prof. nadzw. Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

2/ Prawne aspekty ochrony krajobrazu w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
dr Anna Fogel, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa

3/ Idea Czerwonej Księgi Krajobrazu Polski w kontekście możliwości wdrożenia Europejskiej Konwencji Krajobrazowej do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, prof. nadzw. Politechniki Krakowskiej; Instytut Architektury Krajobrazu, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska

4/ Zarządzanie systemami krajobrazowymi
dr hab. prof. nadzw. Tadeusz Chmielewski, Zakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

5/ Typy krajobrazu w ujęciu Europejskiej Konwencji Krajobrazowej – konieczność przeprowadzenia waloryzacji krajobrazów, kwestie problematyczne, możliwości, propozycje
dr hab. Jarosław Balon, Zakład Geografii Fizycznej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński

6/ Czy parki krajobrazowe zapewniają ochronę krajobrazu w Polsce (ocena sytuacji obecnej i ewentualne propozycje zmian)
Bożena Kotońska, Regionalny Konserwator Przyrody RDOŚ Kraków,
Marek Broda, Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego,
Jerzy Zawartka, Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

7/ Projekt LIFEscape jako oddolna inicjatywa wdrażania Konwencji Krajobrazowej w Polsce, Szwecji, Danii i na Litwie
Katarzyna Kopiec, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej; Katarzyna Fidler, Fidler Biuro Projektów

8/ Wartości krajobrazów kulturowych – problem ich oceny i ochrony
dr Urszula Myga-Piątek, Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu, Uniwersytet Śląski

9/ Udział społeczeństwa w procesach projektowych i decyzyjnych ochrony, kształtowania krajobrazu
Prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Pawłowska, Instytut Architektury Krajobrazu, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska ( w zastępstwie wygłosił prof. Z. Myczkowski)

10/ Konkurs na Polską Nagrodę Krajobrazową
Małgorzata Opęchowska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

W konferencji uczestniczyło ok. 100 osób. Warto zauważyć, że spośród 10 referentów, cztery osoby są członkami Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu. Po wystąpieniach odbyła się dyskusja, w której wzięli udział głównie prelegenci, spoza nich ważna była wypowiedź prof. dr hab. Andrzeja Richlinga, Honorowego przewodniczącego PAEK, który zaproponował powołanie zespołu roboczego w celu przeprowadzenia oceny krajobrazów Polski. Stało się to potem najważniejszym motywem dyskusji; w efekcie postulat uzyskał praktycznie pełną zgodę zgromadzonych.

Materiały konferencyjne są do wglądu u dr hab. Jarosława Balona.


bialaOgólnopolska Konferencja Naukowa Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu

Rekreacja w krajobrazach o wysokim potencjale
13-15 września 2012 r., Biała Podlaska

Pracownicy i doktoranci naszego Zakłady wzięli udział w konferencji. Tworzyliśmy bardzo liczną grupę wśród uczestników.
W sesjach referatowych zaprezentowano:
Jarosław Balon, Piotr Orechwo Organizacja turystyki w obszarze konfliktu zbrojnego na przykładzie Ladakhu w północnych Indiach
Wojciech Maciejowski Potencjał rekreacyjny wybranych rezerwatów przyrody południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej
Joanna Hibner Turystyka w Tatrzańskim Parku Narodowym – próba określenia profilu turysty tatrzańskiego
Paweł Krąż Współczesne konflikty i kolizje środowiskowe w krajobrazie Tatr i Podtatrza (wybrane przykłady)
Agnieszka Nowak, Natalia Tokarczyk Ocena potencjału rekreacyjno-balneologicznego wybranych uzdrowisk Polskich Karpat
W sesji posterowej zaprezentowano:
Jarosław Balon, Piotr Orechwo Ladakh (pn. Indie) jako obszar o wysokim potencjale rekreacyjnym
Wojciech Maciejowski, Joanna Więcław-Michniewska Walory turystyczne wyspy Lesbos (Grecja) i ich wykorzystanie w planowaniu turystyki i rekreacji
Paweł Krąż, Joanna Hibner Atrakcyjność wizualna wybranych miejsc w Tatrach
Ewelina Mocior, Paweł Franczak, Joanna Hibner, Paweł Krąż, Agnieszka Nowak, Marcin Rechciński, Natalia Tokarczyk Efemeryczny krajobraz wschodu słońca jako czynnik motywujący turystów do nocnych wejść na Babią Górę
Sabina Wójcik, Mirosław Żelazny Czynniki kształtujące profil hydrochemiczny wód głównych potoków tatrzańskich


Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu

Ekologia krajobrazu perspektywy badawcze i utylitarne
11-14 września 2007 r., Bukowina Tatrzańska

zbiorowe

Uczestnicy konferencji podczas sesji terenowej – Szczyrbskie Jezioro – Tatry Wysokie (Słowacja)

więcej o konferencji…