Prof. dr hab. Krystyna German

german emerytowany profesor

(zatrudniona w latach 1968-2014)

Zainteresowania badawcze:
system środowiska przyrodniczego gór – budowa, organizacja, funkcjonowanie i współczesne przemiany. Sezonowy monitoring funkcjonowania nowych geokompleksów w krajobrazie, powstałych podczas zdarzeń ekstremalnych. Naturalne i antropogeniczne przemiany środowiska oraz ich wpływ na funkcjonowanie geosystemów południowej Polski. Konflikty funkcji przyrodniczych i antropogenicznych jako bariery zrównoważonego rozwoju dolin rzecznych.

Kontakt:
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.46
e-mail: krystyna.german@uj.edu.pl
tel. +48/12-664-5282

Konsultacje:
po uzgodnieniu drogą mailową

Członkostwo:
członek Rady Programowej Problemów Ekologii Krajobrazu,
członek z wyboru Komisji Geograficznej PAU,
członek z wyboru Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN,
członek Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu,
członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Wybór publikacji naukowych:
Czeppe Z., German K., 1978, Metoda kartowania fizycznogeograficznego. Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr., 45, 123-140

German K., 1979, Struktura fizycznogeograficzna mikroregionów Pogórza Ciężkowickiego. Zesz. Nauk UJ, Prace Geogr. 47, 17 – 62.

German K., 1992, Typy środowiska przyrodniczego w zachodniej części Pogórza Karpackiego, Rozpr. hab. UJ, 246, Wyd. UJ, Kraków, 213 str.

German K. , 2000, Obiektywizm i subiektywizm w wydzielaniu granic fizycznogeograficznych, [w:] M. Pietrzak (red.). Granice krajobrazowe – podstawy teoretyczne i znaczenie praktyczne, Problemy Ekologii Krajobrazu, tom VII, Wyd. Naukowe, Bogucki, Poznań, s. 155-166.

German K. , 2001, The impact of extreme rainfalls and floods on the natural development of landscapes, Ecológia, vol. 20, Supplement 4/2001, Bratislava, 301-307.

Niedźwiedź T., German K. , Sadowski P., 2003 (druk 2004), Synoptic conditions of the tornado occurrence in the Podhale region on 29 May 2001 and its natural and economic impacts, Prace Geogr IGiGP UJ 112, Kraków,55-67.

German K., 2004, Wybrane problemy zrównoważonego rozwoju na terenie karpackich dolin rzecznych [w:] M. Kistowski (red.) Studia ekologiczno-krajobrazowe w programowaniu rozwoju zrównoważonego, Probl. Ekologii Krajobrazu XIII, Gdańsk, 235-241.

German K., 2009, Metody geoekologiczne w badaniach funkcjonowania środowiska przyrodniczego, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 23, str 85-90