Dr Michał Jakiel

WYKAZ PUBLIKACJI

Bernatek-Jakiel  A., Jakiel M., 2021. Identification of soil piping-related depressions using an airborne LiDAR DEM: Role of land use changes. Geomorphology, 378, 107591.

Bernatek-Jakiel A., Gutiérrez F., Nadal-Romero E, Jakiel M., 2019. Exploring the frequency-size relationships of pipe collapses in different morphoclimatic regions. Geomorphology, 345, 15.

Jakiel M., Bernatek-Jakiel A., Gajda A., Filiks M., Pufelska M., 2019. Spatial and temporal distribution of illegal dumping sites in the nature protected area: the Ojców National Park, Poland. Journal of Environmental Planning and Management, 62 (2), 286-305.

Bernatek-Jakiel A., Jakiel M., 2018. Nowe spojrzenie na ochronę przyrody [A new approach for nature conservation]. Etos i biznes 2/2018, 22-25.

Bernatek-Jakiel A., Jakiel M., Krzemień K., 2017. Piping dynamics in mid-altitude mountains under a temperate climate: Bieszczady Mts., Eastern Carpathians. Earth Surface Processes and Landforms 42(9),1419–1433.

Bernatek-Jakiel A., Jakiel M., 2016. Ochrona przyrody a planowanie przestrzenne – nowe idee i wyzwania [w:] A. Maciejewska (red.), Gospodarka Przestrzenna t. 7, Krajobraz w planowaniu przestrzennym. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa s. 19-31.

Bernatek-Jakiel A., Krzemień K., Jakiel M., 2016. Formy sufozyjne w Bieszczadach (Karpaty Wschodnie). Roczniki Bieszczadzkie t. 23, s. 249-262.

Jakiel M., 2015. Sytuacja prawna i struktura terytorialna Kościoła katolickiego w Turcji.
Peregrinus Cracoviensis, 26 (4) s. 133-159.

Jakiel M., 2015. Rola i jakość opracowań przyrodniczych w procedurze planistycznej na wybranym przykładzie z otuliny Słowińskiego Parku Narodowego. Problemy Ekologii Krajobrazu t. 39, s. 95-102.

Jakiel M., Bernatek A., 2015. Assessment of an Ecological Network at Local Scale in the Context of Landscape Changes: A Case Study from NE Poland [w:] M. Luc, U. Somorowska, J.B. Szmańda (red.), Landscape Analysis and Planning, Springer Geography Publishing, s. 245-256.

Jakiel M., Bernatek-Jakiel A., 2015. Postrzeganie wybranych typów krajobrazu przez różne grupy kulturowe na przykładzie mieszkańców Krakowa i Stambułu. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 29/2015, s. 93-107.

Jakiel M., 2015. Ocena atrakcyjność wizualnej krajobrazu dolinek krakowskich – możliwości zastosowania w planowaniu przestrzennym [w:] J. Liro, M. Liro, P. Krąż (red.), Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, t. 3, IGiGP UJ, Kraków, s. 91-107.

Bernatek-Jakiel A., Jakiel M., Sobucki M., 2015. Zmiany w systemie sufozyjnym na stokach Kińczyka Bukowskiego (Bieszczady Wysokie). Roczniki Bieszczadzkie t. 23, s. 239-250.

Lewandowski W., Kowalczyk R., Bienias S., Bernatek-Jakiel A., Jakiel M., Górny M., Bienias A., Kupczyk-Kuriata P., Duduś L., Gorczewski A., Podgórski T., 2015. Program Ochrony Północnego Korytarza Ekologicznego. WWF Polska, Warszawa, ss. 148.

Jakiel M., Czerski M., 2015. Wybrane atrakcje geoturystyczne wschodniej Turcji (Wschodnia Anatolia) [w:] M. Stec, A. Wysocka, A. Michniewicz, M. Suszczewicz (red.), Przegląd Studenckich Badań Geoturystycznych, Wyd. IGiRR UWr, Wrocław, s. 18-32.

Jakiel M., 2014. Problemy funkcjonowania parków krajobrazowych – na przykładzie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie [w:] K. Kołodziejczyk, D. Chylińska, A., Zaręba (red.), Studia krajobrazowe t. 4B, Krajobraz jako nośnik idei. Ujęcie analityczne. Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 187–200.

Bernatek A., Jakiel M., 2014. Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w planowaniu przestrzennym na poziomie lokalnym (na przykładzie wybranych obszarów w Polsce NE) [w:] A. Maciejewska (red.), Gospodarka Przestrzenna t. 3, Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią – szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa s. 233-242.

Jakiel M., Czerski M., 2014. Landscape perception – relationship between tourists preferences and landscape features [w:] F. Arslan (red.) Tourism, Travel and Leisure. Eastern Mediterranean Academic Research Center (DAKAM), Stambuł, s. 163–173.

Jakiel M., Bernatek A., Ostafin K., 2013. Ocena wdrażania koncepcji zielonej infrastruktury w województwie małopolskim na przykładzie autostrady A4. Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 36, s. 23-33.

Bernatek A., Jakiel M., 2013. Landscape Perception and Its Implications in Tourism [w:] N. Kozak, M. Kozak (red.), Tourism Research: An Interdisciplinary Perspective. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, s. 95-107.

Jakiel M. (red.), 2013. Środowisko geograficzne w badaniach młodych geografów. IGiGP UJ, Kraków, ss. 160.

Jakiel M., 2013. Ogólnopolskie Zjazdy Studenckich Kół Naukowych Geografów – ich historia i działalność [w:] M. Jakiel (red.), Środowisko geograficzne w badaniach młodych geografów, IGiGP UJ, Kraków, s. 11-28.

Jakiel M., 2011. Struktura przestrzenna elektrowni wiatrowych w Polsce i jej uwarunkowania [w:] J. Kruszewski, J. Wylandowska (red.), Panta rhei – wszystko płynie, XXIV OZSKNG, Wyd. Uniwersytet Gdański, Gdańsk, s. 51-65.