Dr Michał Jakiel

Stanowisko: adiunkt

Specjalizacje zawodowe:
geografia (magisterium i licencjat spec. gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny UJ)   uj
politologia (magisterium spec. administracja i systemy polityczne UJ)  uj
planowanie przestrzenne (studia podyplomowe PK)  politechnika

Zainteresowania badawcze:
planowanie przestrzenne w obszarach chronionych,
zmiany struktury krajobrazu, korytarze ekologiczne,
percepcja i waloryzacja krajobrazu,
geografia regionalna, Bałkany, Turcja.

Kontakt:
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.19
e-mail: michal.jakiel@.uj.edu.pl
tel. +48/12-664-5253

Konsultacje:
w semestrze letnim 2021/22
wtorek godz. 15:30-16:15
środa godz. 14:45-15:45

Również w formie zdalnej na MS Teams  po wcześniejszym umówieniu terminu.

Inne:
członek Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu (PAEK)   paek
członek International Association for Landscape Ecology (IALE)   Iale

Koordynator projektów:
Funkcjonalność otulin wybranych parków narodowych w Polsce w kontekście przemian krajobrazu i planowanego zagospodarowania (Narodowe Centrum Nauki, konkurs Preludium 16, 2018/31/N/HS4/00634)  NCN

Zmiany struktury krajobrazu w otoczeniu wybranych parków narodowych w kontekście uwarunkowań planistycznych (Narodowe Centrum Nauki, konkurs Etiuda 7, 2019/32/T/HS4/00517)  NCN

Udział w projektach badawczych i aplikacyjnych:

Planowanie przestrzenne jako narzędzie ochrony przyrody w Karpatach: https://karpackaprzestrzen.pl/
Czas realizacji: listopad 2018 – kwiecień 2019
Opracowanie raportów dotyczących inwentaryzacji przyrodniczej i waloryzacji krajobrazu dla wybranych gmin w Karpatach
Zmawiający: Fundacja Ekopsychologia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (POIS.02.04.00-00- 0084/16).

– Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej – korytarze migracyjne Opracowanie + komentarze do mapy: http://www.zielonepodkarpacie.pl/korytarzeekologiczne/
Czas realizacji: czerwiec 2016 – styczeń 2017
Zmawiający: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”
Projekt współfinansowany w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy (URP/SPPW/2.2/KIK/53)

– What 3 Words – sporządzenia bazy danych dla mapy w polskiej wersji językowej
Czas realizacji: styczeń 2016 – grudzień 2017
Zmawiający: what3words Ltd.

– Projekt planów ochrony dla obszarów Natura 2000 – Ostoja Słowińska, Przybrzeżne Wody Bałtyku i Słowińskiego Parku Narodowego. Opracowanie: Operat zagospodarowania przestrzennego dla Słowińskiego Parku Narodowego i jego otuliny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ. 05.03.00-00-274/10), koordynacja projektu: Wojciech Lewandowski – URS Polska,
Czas realizacji: wrzesień 2013 – styczeń 2015
Zmawiający: URS Polska, Aecom Polska s.p. zoo

– „Program Ochrony Północnego Korytarza Ekologicznego” w ramach większego projektu pt. „Aktywna ochrona populacji nizinnej rysia w Polsce” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ. 05.01.00-00-341/10). Dofinansowany także ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Koordynacja projektu: Stefan Jakimiuk.
Czas realizacji: wrzesień 2013 – czerwiec 2014
Zmawiający: Fundacja WWF Polska

Sporządzenie bazy danych przestrzennych o korytarzach ekologicznych w Małopolsce, Projekt finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Kierownik projektu: dr Krzysztof Ostafin. http://krakow.rdos.gov.pl/korytarze
Czas realizacji: sierpień – listopad 2013
Zmawiający: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

Stypendia i praktyki:
Stypendium naukowe w ramach programu LPP Erasmus, Fatih University (Stambuł-Turcja) – wrzesień 2011 – czerwiec 2012
(CEEPUS) Central European Exchange Program for University Studies – University of Zagreb  (Zagrzeb – Chorwacja) – maj 2014,
(CEEPUS) Central European Exchange Program for University Studies – Charles University  (Praga – Czechy) – luty 2015,
(CEEPUS) Central European Exchange Program for University Studies – University of Ljubljana (Słowenia) – listopad 2015.

Wybór  publikacji naukowych:

Bernatek-Jakiel  A., Jakiel M., 2021. Identification of soil piping-related depressions using an airborne LiDAR DEM: Role of land use changes. Geomorphology, 378, 107591.

Jakiel M., Bernatek-Jakiel A., Gajda A., Filiks M., Pufelska M., 2019. Spatial and temporal distribution of illegal dumping sites in the nature protected area: the Ojców National Park, Poland. Journal of Environmental Planning and Management, 62 (2), 286-305.

Bernatek-Jakiel A., Gutiérrez F., Nadal-Romero E, Jakiel M., 2019. Exploring the frequency-size relationships of pipe collapses in different morphoclimatic regions. Geomorphology, 345, 15.

Bernatek-Jakiel A., Jakiel M., 2018. Nowe spojrzenie na ochronę przyrody [A new approach for nature conservation]. Etos i biznes 2/2018, 22-25.

Bernatek-Jakiel A., Jakiel M., Krzemień K., 2017. Piping dynamics in mid-altitude mountains under a temperate climate: Bieszczady Mts., Eastern Carpathians. Earth Surface Processes and Landforms 42(9),1419–1433.

Bernatek-Jakiel A., Jakiel M., 2016. Ochrona przyrody a planowanie przestrzenne – nowe idee i wyzwania [w:] A. Maciejewska (red.), Gospodarka Przestrzenna t. 7, Krajobraz w planowaniu przestrzennym. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa s. 19-31.

Bernatek-Jakiel A., Krzemień K., Jakiel M., 2016. Formy sufozyjne w Bieszczadach (Karpaty Wschodnie). Roczniki Bieszczadzkie t. 23, s. 249-262.

Jakiel M., 2015. Sytuacja prawna i struktura terytorialna Kościoła katolickiego w Turcji.
Peregrinus Cracoviensis, 26 (4) s. 133-159.

Jakiel M., 2015. Rola i jakość opracowań przyrodniczych w procedurze planistycznej na wybranym przykładzie z otuliny Słowińskiego Parku Narodowego. Problemy Ekologii Krajobrazu t. 39, s. 95-102.

Jakiel M., Bernatek A., 2015. Assessment of an Ecological Network at Local Scale in the Context of Landscape Changes: A Case Study from NE Poland [w:] M. Luc, U. Somorowska, J.B. Szmańda (red.), Landscape Analysis and Planning, Springer Geography Publishing, s. 245-256.

Jakiel M., Bernatek-Jakiel A., 2015. Postrzeganie wybranych typów krajobrazu przez różne grupy kulturowe na przykładzie mieszkańców Krakowa i Stambułu. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 29/2015, s. 93-107.

Jakiel M., 2015. Ocena atrakcyjność wizualnej krajobrazu dolinek krakowskich – możliwości zastosowania w planowaniu przestrzennym [w:] J. Liro, M. Liro, P. Krąż (red.), Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, t. 3, IGiGP UJ, Kraków, s. 91-107.

Bernatek-Jakiel A., Jakiel M., Sobucki M., 2015. Zmiany w systemie sufozyjnym na stokach Kińczyka Bukowskiego (Bieszczady Wysokie). Roczniki Bieszczadzkie t. 23, s. 239-250.

Lewandowski W., Kowalczyk R., Bienias S., Bernatek-Jakiel A., Jakiel M., Górny M., Bienias A., Kupczyk-Kuriata P., Duduś L., Gorczewski A., Podgórski T., 2015. Program Ochrony Północnego Korytarza Ekologicznego. WWF Polska, Warszawa, ss. 148.

Jakiel M., Czerski M., 2015. Wybrane atrakcje geoturystyczne wschodniej Turcji (Wschodnia Anatolia) [w:] M. Stec, A. Wysocka, A. Michniewicz, M. Suszczewicz (red.), Przegląd Studenckich Badań Geoturystycznych, Wyd. IGiRR UWr, Wrocław, s. 18-32.

Jakiel M., 2014. Problemy funkcjonowania parków krajobrazowych – na przykładzie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie [w:] K. Kołodziejczyk, D. Chylińska, A., Zaręba (red.), Studia krajobrazowe t. 4B, Krajobraz jako nośnik idei. Ujęcie analityczne. Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 187–200.

Bernatek A., Jakiel M., 2014. Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w planowaniu przestrzennym na poziomie lokalnym (na przykładzie wybranych obszarów w Polsce NE) [w:] A. Maciejewska (red.), Gospodarka Przestrzenna t. 3, Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią – szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa s. 233-242.

Jakiel M., Czerski M., 2014. Landscape perception – relationship between tourists preferences and landscape features [w:] F. Arslan (red.) Tourism, Travel and Leisure. Eastern Mediterranean Academic Research Center (DAKAM), Stambuł, s. 163–173.

Jakiel M., Bernatek A., Ostafin K., 2013. Ocena wdrażania koncepcji zielonej infrastruktury w województwie małopolskim na przykładzie autostrady A4. Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 36, s. 23-33.

Bernatek A., Jakiel M., 2013. Landscape Perception and Its Implications in Tourism [w:] N. Kozak, M. Kozak (red.), Tourism Research: An Interdisciplinary Perspective. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, s. 95-107.

Jakiel M. (red.), 2013. Środowisko geograficzne w badaniach młodych geografów. IGiGP UJ, Kraków, ss. 160.

Jakiel M., 2013. Ogólnopolskie Zjazdy Studenckich Kół Naukowych Geografów – ich historia i działalność [w:] M. Jakiel (red.), Środowisko geograficzne w badaniach młodych geografów, IGiGP UJ, Kraków, s. 11-28.

Jakiel M., 2011. Struktura przestrzenna elektrowni wiatrowych w Polsce i jej uwarunkowania [w:] J. Kruszewski, J. Wylandowska (red.), Panta rhei – wszystko płynie, XXIV OZSKNG, Wyd. Uniwersytet Gdański, Gdańsk, s. 51-65.

 

Wybierz pliki