Prof. dr hab. Krystyna German

Plewa K., 1968, Analiza pokryw żwirowych w Domańskim Wierchu. Sprawozdanie z posiedzeń Kom. Nauk. Oddz. PAN w Krakowie, I – VI, 237-238.

Plewa K., 1969, Analiza pokryw żwirowych w Domańskim Wierchu. Folia Geogr., ser. Geogr. Phys., vol. III, 101-115

Plewa K., 1971, Morfologiczne skutki opadów i powodzi w lipcu 1970 r. Na Pogórzu Ciężkowickim w okolicy Tuchowa. Sprawozd. z posiedzeń Kom. Nauk. Oddział PAN w Krakowie, XV/1, 205-207

Plewa K., 1971, Wycieczka studenckich Kół Naukowych Geografów do Bułgarii. Czasop. Geogr. XLII, 2, Wrocław, 204-205

Plewa K., 1972, Mapa gęstości sieci rzecznej na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej. Studia Ośr. Dokum. Fizjogr. PAN Oddz. w Krakowie, t. I (Mapa 1-załącznik)

Plewa K., 1972, Mapa gęstości sieci dolinnej na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej. Studia Ośr. Dokum. Fizjogr. PAN Oddz. w Krakowie, t. I (Mapa 2 – załącznik)

Plewa K., 1974, Recenzja: K.I. Gierenczuk, Osnownyje problemy fizicznoj gieografii. Wid. Wiszsza Szkoła, Kijew, 1969, str. 132 [w:] Czasop. Geogr. XLV, 1, 156-158

German K., 1975, Mikroregiony fizycznogeograficzne pogórskiej części powiatu tarnowskiego. Rozprawa doktorska, maszynopis, Arch. Zakł. Geogr. Fiz. IGUJ.

German K., 1975, Mikroregiony fizycznogeograficzne w pogórskiej części powiatu tarnowskiego i ich wewnętrzna struktura. Sprawozdanie z posiedzeń Kom. Nauk. Oddz. PAN w Krakowie, I – VI, 135-136.

German K., 1976, Mikroregiony fizycznogeograficzne dorzecza Białej Dunajcowej. Studia Ośr. Dokum. Fizjogr. PAN, V, Oddział w Krakowie, 225-242.

German K., 1977, Mikroregiony fizycznogeograficzne pogórskiej części powiatu tarnowskiego, str.156, map 27, tab.23, fot. 9. Streszcz. rozprawy doktorskiej. Dokum. Geogr. 1, 12-14

Czeppe Z., German K., 1978, Metoda kartowania fizycznogeograficznego. Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr., 45, 123-140

German K., 1979, Struktura fizycznogeograficzna mikroregionów Pogórza Ciężkowickiego. Zesz. Nauk UJ, Prace Geogr. 47, 17 – 62.

Czeppe Z., German K., 1979, Regiony fizycznogeograficzne województwa krakowskiego. [mapa w:] Atlas miejskiego województwa krakowskiego, O/PAN, Kraków.

Czeppe Z., German K., 1980, Regiony fizycznogeograficzne miejskiego województwa krakowskiego Folia Geogr.,ser. Geogr. Phys., XIII, 117-143.

German K., 1981, Możliwości zastosowania szczegółowego kartowania fizycznogeograficznego uroczysk w obszarach górskich i ich typologii do wydzielania terenów, typów terenu i mikroregionów. [w:] Stan kompleksowej geografii fizycznej w Polsce i perspektywy jej rozwoju. Wydz.Geogr.i Studiów Regionalnych UW, III, Warszawa, 46-47

German K., 1981, Modele powiązań cech elementów środowiska w wybranych typach geokompleksów pogórskich. Zesz.Nauk. UJ, Prace Geogr. 53, 7-17.

Czeppe Z., German K., 1981, Regiony fizycznogeograficzne. [mapa w:] Atlas województwa bielskiego, O/PAN, Kraków.

German K., 1981, Wycieczki w stuleciu Koła Geografów UJ. Sprawozdanie Koła Geografów UJ, Prace SKNG, Kraków, 83-88

German K., Górka Z., 1983, Sprawozdanie z wycieczki naukowej IGUJ do Francji, 2-20.IX. 1980, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geogr. 56, 151-160.

German K., 1984, Struktura typów uroczysk na pograniczu Pogórza Wielickiego i Beskidu Wyspowego w okolicy Żegociny. Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr. 59, 7 – 19.

German K., Widacki W., 1985, Tipy miestnosti Karpat w massztabie 1:100 000 na primierie Beskida Wyspowego. Obzornyje Landszaftnyje karty i ich prakticzeskoje isspolzowanie. Ekołogiczeskije osnowy planirowania rozwitia optymalnych struktur łandszafta. Warszawa, . Materiały i dokłady sowieszczenija SEW, t. III, 2, r.g.4, Warszawa, 135-142.

German K., 1988, Wnutriennyje swiazi geokompleksow Wozwyszennosti Zapadnych Karpat. VIIIth International Symposium on Problems of Landscape Ecological Research, III, Spatial and functional relationnships in Landscape Ecology. Czechoslovakia, 93 – 102.

Czeppe Z., German K., 1988, Regiony fizycznogeograficzne i typy środowiska przyrodniczego. [w:] Województwo tarnowskie. Monografia, [red.] Warszyńska J., Ossolineum, Warszawa-Wrocław-Kraków-Gdańsk-Łódź, 93-105.

Czeppe Z., German K., 1988, Regiony fizycznogeograficzne. [mapa w:] Atlas województwa tarnowskiego, O/PAN, Kraków.

German K., 1988, W sprawie treści przyrodniczych w podręczniku Chemii dla klas VIII. Chemia w szkole, 2, 172/XXXIV, 127-128

German K., 1990, Struktura środowiska przyrodniczego Pogórza Śląskiego w okolicach Jaworza. Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr. 77, 93-107.

German K., 1990, Deformations of Geocomplexes caused by Anthropopressure. [w:] Ecological Management of Landscape. Papers of the Comecon, III. 2. Conference Jahranka, 183-184.

German K., 1991, O potrzebie koordynacji w racjonalnym gospodarowaniu zasobami środowiska przyrodniczego. [w:] Rola planowania krajobrazu w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej. Materiały z IV Konferencji Naukowej IALE, Klubu Ekologii Krajobrazu PTG, WSP, Kielce, 33-37

German K., 1991, Practical Aspects of functional Typology of Geocomplexes. IX th International Symposium on Problems of Landscape Ecological Research, vol.1, Theory and Practice in Landscape Ecology, Dudince, Czecho-Slovakia, 103-105.

German K., Malara H., 1992, Przemiany środowiska przyrodniczego Pogórza Wielickiego. [w:] 41 Zjazd Polskiego Tow. Geogr. i Konferencja pt. Geografia i aktualne problemy miasta Krakowa i regionu, Kraków, 26 – 29.VI.1992, 253-255.

German K., 1992, Typy środowiska przyrodniczego w zachodniej części Pogórza Karpackiego, Rozpr. hab. UJ, 246, Wyd. UJ, Kraków, 213 str.

German K., Malara H., Pokorny J., 1992, Z. Czeppe (1917-1991). Czasop. Geogr. LXIII, 3-4, str. 395-397

German K., 1993, Physicogeographical field research and management of natural environment of mountains. [w:] Landscape research and its applications in Environmental Management, Warsaw, 6 – 9. X, 1993, 31-32.

German K., Malara H., 1993, Zaśmiecenie środowiska przyrodniczego gór, Biul. Pol. Tow. Rozwoju Ziem Górskich, Wiadomości Ziem Górskich, 2, Kraków, 29-34.

German K., 1993, Rzeźba Ziemi Myślenickiej. [w:] Monografia Ziemi Myślenickiej, T. 3, Geografia, cz. 1. Środowisko przyrodnicze, red. Z. Czeppe, K. German, Universitas, Kraków, 1993, 37-47.

Czeppe Z., German K., 1993, Regiony fizycznogeograficzne i typy środowiska przyrodniczego Ziemi Myślenickiej. [w:] Monografia Ziemi Myślenickiej, 3. Geografia, 1, Środowisko przyrodnicze, „Universitas”, Kraków, 107-116.

Czeppe Z., German K., [red.] 1993, Monografia Ziemi Myślenickiej, 3. Geografia, cz. I, Środowisko przyrodnicze, Kraków: „Universitas”, 152 str.

Balon J., German K., Malara H., 1994, Zaśmiecenie środowiska wiejskiego w Karpatach Polskich. Probl. Zagosp. Ziem Górskich PAN, .37, 203-215.

German K., Kondracki J., 1994, Zewnętrzne Karpaty Zachodnie (okolice Nowego Sącza). Plansza 53.4 Regiony fizycznogeograficzne (przykłady mikroregionów). Mapa w Atlasie Rzeczypospolitej Polskiej, PAN, IGiPZ, PPWK, Warszawa.

Balon J., German K., Kozak J., Malara H., Widacki W., Ziaja W., 1995, Regiony fizycznogeograficzne [w:] Karpaty Polskie, [red.] Warszyńska J., Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 117-130.

German K., 1995, Stan środowiska przyrodniczego jako podstawa ekorozwoju. [w:] Zastosowania ekologii krajobrazu w ekorozwoju, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu i Wydz. Geogr. i Studiów Regionalnych UW, Warszawa.

German K., 1996, Natural Environment of the Pieniny Mts and Salubrity Level of Forests. IALE – International Conference: Landscape Transformation in Europe, Warsaw – Poland, 9 – 12 October, 64, (Streszczenie)

German K., 1997, Przyrodnicze skutki katastrofalnych opadów i powodzi 9 lipca 1997 na obszarze Żegociny i okolic. Forum Naukowo-Techniczne „Powódź 1997”, 2, Ustroń k/ Wisły, 10-12 września 1997, 247-258.

German K., 1997, Krajobraz zlewni Sanki po powodzi w lipcu 1997, Gazeta Obserwatora 6, 33-35.

German K., 1997, Wybrane cechy środowiska przyrodniczego jako podstawa ekorozwoju. Probl. Ekologii Krajobrazu, T.1., [red.] Richling A. i in., Warszawa, 49-52.

German K., 1997, Zróżnicowanie środowiska przyrodniczego Karpat. Informator o działalności Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Pol. Tow. Geogr. Oddział w Krakowie, Kraków, 69-72.

German K., 1997, Krajobrazy Kaukazu, Informator o dzialalności Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Pol. Tow. Geogr. Oddział w Krakowie, Kraków, 61-64.

German K., 1998, Przebieg wezbrania i powodzi 9 lipca 1997 roku w okolicach Żegociny oraz ich skutki w krajobrazie, [w:] Powódź w dorzeczu górnej Wisły w lipcu 1997 roku, Konferencja Naukowa, Kraków, 7-9 maja 1998 roku, [red.] Starkel L. i in., Oddz. PAN, Kraków, 177-184.

Balon J., Baścik M., German K., Maciejowski W., Pociask-Karteczka J., 1998, Dolina Kościeliska, przewodnik Śladami badaczy, artystów i wędrowców, wycieczka na Ogólnopolską Konferencję Metodologiczną, Geografia polska na progu trzeciego tysiąclecia” Kraków-Zakopane., 26 str.

German K., 1998, Natural Environment of the Pieniny Mountains and the health State of their Forests [w:] Landscape transformatoin in Europe practical and theoretical aspects, The Problems of Landscape Ecology, [ed.] A. Richling et al., Vol. III, Warsaw, 149-157.

German K., 1998, Konflikt funkcji przyrodniczych i antropogenicznych w dnach dolin [w:] Krajobraz dolin rzecznych po katastrofie, [red. Łuczyńska-Bruzda M.], Politechnika Krakowska, Kraków, 53-56.

German K., 1998, Umiejętności kompleksowych geografów fizycznych UJ w zakresie kształtowania i ochrony środowiska, „Ekokadry 98”, Metodyczna i organizacyjna aktywizacja kadr ochrony środowiska, 16-17 września 1998, 1 str.

German K., Ziaja W., 1998, Zdzisław Czeppe (1917-1991), Geograf – geomorfolog, geograf fizyczny, polarnik, Alma Mater 9, Wyd. UJ, Kraków, 41-42.

German K., Ziaja W., 1999, Zdzisław Czeppe 1917-1991, [w:] Wybitni geografowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, t. 2, red. B. Kortus i in., IGUJ, Kraków, str. 154-170.

German K., 1999, Geografia fizyczna kompleksowa, [w:] Rozwój i dorobek nauk geograficznych w Uniwersytecie Jagiellońskim Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, t. 3, red. B. Kortus i in., IGUJ, Kraków, 229-263.

German K., 1999, Regiony przyrodnicze Polski, Informator o działalności Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego w latach 1997/98 i 1998/99, . Pol. Tow. Geogr. Oddział w Krakowie, Kraków, 46-49.

German K., 1999, Skutki opadów i powodzi 9 lipca 1997 r. w okolicach Żegociny, Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddział w Krakowie, T.XLII/1, styczeń – czerwiec 1998, Wyd. I Drukarnia „Secesja”, Kraków, 186 – 188.

German K., 1999, Związek wysokości n.p.m. i ekspozycji z deforestacją w Pieninach. IV Sesja Naukowa „Badania naukowe w Pieninach 99”, Przewodnik po sesji posterowej, 24-25.VI.1999 r., Krościenko n/D, 1 str.

German K., 2000, Chances and barriers of ecodevelopment of a Mountain Region (as exemplified by the Flysch Carpathians), [w:] Landszafti i suczasnist, Zbirnik naukowych prac, Kiiw – Winnica, (90-92).

German K., 2000, Obiektywizm i subiektywizm w wydzielaniu granic fizycznogeograficznych, [w:] M. Pietrzak (red.). Granice krajobrazowe – podstawy teoretyczne i znaczenie praktyczne, Problemy Ekologii Krajobrazu, tom VII, Wyd. Naukowe, Bogucki, Poznań, s. 155-166.

German K., 2000, Komentarz do Mapy Sozologicznej w skali 1:50 000, Arkusz M-34-79-A (Tuchów), Wyd. Główny Geodeta Kraju, GEPOL, Poznań.

German K., Ziaja W., 2000, Zdzisław Czeppe (1917-1991) – geograf, geomorfolog, geograf fizyczny, polarnik, Złota Księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, Cz. I: biografie uczonych, red. A. Zemanek, Uniwersytet Jagielloński, Kraków: 411-420.

German K., 2000, O skutkach gwałtownych opadów i powodzi w środowisku geograficznym, „Ojkos”, Wyd. Śląskie ABC, Rybnik [1999] 7-11.

German K., Kosiński M., Orawiec P., 2000, Porównanie funkcjonowania i rozwoju geokompleksów utworzonych w Tatrach i na Podhalu podczas opadów i powodzi w 1997 roku (w okresie 1998-2000) [w:] Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego Tatr, Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, II Ogólnopolska Konferencja, Zakopane, s. 24.

German K., 2000, Impact of Ecstreme Rainfalls and Floods on the Natural Landscape Development, [w:] Protected areas and landscape ecological research, 12th International Symposium 7-11 November in Stará Lesná, (Eds.) M. Varąavová, P. Barancok, Bratislava, Abstracts, 93-94.

German K., 2000, Funkcjonowanie geosystemów fliszowych w okolicy Żegociny w ekstremalnych warunkach opadowo-powodziowych 9 lipca 1997 roku, Studia z zakresu Geografii Fizycznej, Prace Geograficzne IG UJ 105, Kraków, 235-256.

Balon J., German K., Maciejowski W., Ziaja W., 2001, Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego i ich wpływ na funkcjonowanie Karpat Polskich. [w:] Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie, Kraków, 17 – 18 maja 2001 , s.12.

German K., 2001, Tendencje rozwoju popowodziowych form w Karpatach w latach 1997 – 2000, [w:] K. German, W. Maciejowski (red.), Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie, PAEK, IGiGP UJ, Kraków, 17 – 18 maja 2001 s.41.

Guzik Cz., German K., 2001, Warunki rozwoju rolnictwa w gminie Żegocina, [w:] K. German, W. Maciejowski (red.), Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie, Kraków, 17 – 18 maja 2001 s.44.

German K., Wnuk Z., 2001, Mapa sozologiczna 1 : 50 000. Komentarz do arkusza Jasło, Wyd. Główny Geodeta Kraju, GEPOL, Poznań.

Balon J., Baścik M., German K., Maciejowski W., Pociask-Karteczka J., 2001, Dolina Kościeliska. Śladami badaczy, artystów i wędrowców, M. Baścik (red.), Wyd. TPN, Zakopane, 120.

Balon J., German K., 2001, Przemiany a funkcjonowanie środowiska przyrodniczego jako interdyscyplinarny problem badawczy [w:] K. German, J. Balon (red.) Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie, Problemy Ekologii Krajobrazu, 10, IGiGP UJ, PAEK, Kraków, 23-27

Balon J., German K., Maciejowski W., Ziaja W., 2001, Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego i ich wpływ na funkcjonowanie Karpat Polskich [w:] K. German, J. Balon (red.) Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie, Problemy Ekologii Krajobrazu, 10, IGiGP UJ, PAEK, Kraków, 553-561.

German K., 2001, Tendencje rozwoju popowodziowych form w Karpatach w latach 1997-2000 [w:] K. German, J. Balon (red.) Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie, Problemy Ekologii Krajobrazu, 10, IGiGP UJ, PAEK, Kraków, 577-583

Guzik Cz., German K., 2001, Przyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa w gminie Żegocina w świetle współczesnych przemian gospodarczych [w:] K. German, J. Balon (red.) Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie, Problemy Ekologii Krajobrazu, 10, IGiGP UJ, PAEK, Kraków, 661-670.

German K., Guzik Cz., 2001, Przyrodnicze bariery i zagrożenia rozwoju rolnictwa w gminie Żegocina w świetle współczesnych przemian naturalnych [w:] K. German, J. Balon (red.) Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie, Problemy Ekologii Krajobrazu, 10, IGiGP UJ, PAEK, Kraków, 671-678.

German K., 2001, The impact of extreme rainfalls and floods on the natural development of landscapes, Ecológia, vol. 20, Supplement 4/2001, Bratislava, 301-307.

German K., 2002, Przyrodnicze możliwości i bariery rozwoju gospodarczego Małopolski [w:] .Z. Górka, A. Jelonek (red.) Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski, wyd. Oddz. Krak. PTG, IGiGP UJ, IG AP, Kraków, 27-35.

German K., 2002, O potrzebie stosowania kompleksowej analizy środowiska przyrodniczego w strategiach zrównoważonego rozwoju regionów, [w:] M. Strzyż (red.) Perspektywy rozwoju regionu w świetle badań krajobrazowych. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kielce-Sandomierz, 3-4 X.2002, Wyd. IG Akad. Świętokrzyskiej, Kielce, s. 26-27.

German K., 2003, Wybrane problemy zrównoważonego rozwoju na terenie karpackich dolin rzecznych [w:] Rola studiów ekologiczno-krajobrazowych w procesie integracji Polski z Unią Europejską, Jubileuszowa Konferencja Naukowa PAEK, Gdańsk-Starbienino, 22-24 maja 2003, s. 29-30.

German K., 2003, Miejsce geografii fizycznej w nauce i jej związek z innymi naukami – geografia fizyczna a nauki przyrodnicze. [w:] Geografia wobec problemów teraźniejszości i przyszłości, Słubice 3-5 kwietnia 2003, Komitet Nauk Geogr. PAN, Inst. Geogr. Społ-Ekon. i Gosp. Przestrz. UAM, s. 7. (streszcz)

German K., 2003, Jerzy Pokorny 1922-2002, Czas. Geogr. 74, 1-2, Pol. Tow. Geogr., Wrocław, s. 156-158.

German K., 2000-2001 (druk 2003) Fizycznogeograficzne regiony województwa małopolskiego, Folia Geogr., Ser. Geogr.-Oeconom. XXXI -XXXII, 9-38.

German K., Kosiński M., Orawiec P., 2002 (druk 2003), Porównanie funkcjonowania i rozwoju geokompleksów utworzonych w Tatrach i na Podhalu podczas opadów i powodzi w 1997 roku [w:] W. Borowiec, A. Kotarba, A. Kownacki, Z. Krzan, Z. Mirek (red.), Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr, TPN, PTPNoZ Oddz. Kraków, Kraków-Zakopane, 139-145.

Niedźwiedź T., German K., Sadowski P., 2003 (druk 2004), Synoptic conditions of the tornado occurrence in the Podhale region on 29 May 2001 and its natural and economic impacts, Prace Geogr IGiGP UJ 112, Kraków,55-67.

German K., 2004, Wybrane problemy zrównoważonego rozwoju na terenie karpackich dolin rzecznych [w:] M. Kistowski (red.) Studia ekologiczno-krajobrazowe w programowaniu rozwoju zrównoważonego, Probl. Ekologii Krajobrazu XIII, Gdańsk, 235-241.

German K., 2004, Kierunki badawcze i metody kompleksowej Geografii fizycznej w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, [w:] B. M. Daniliszyn i in. (red.), Ekołogiczna gieografia: istoria, teoria, metody, praktyka, Materiały II Miżdunarodnoj Konferencji 27-29 of May, Ternopil, Ukraine, 4-12.

German K., 2004, Miejsce geografii fizycznej i jej związki z innymi naukami przyrodniczymi [w:] Z. Chojnicki (red.) Geografia wobec problemów teraźniejszości i przyszłości, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 55-66.

German K., Sadowski P., 2004, Wpływ renaturalizacji środowiska przyrodniczego na zmiany granicy rolno-leśnej w gminie Pcim, Seminarium Naukowe Granica rolno-leśna w Karpatach polskich, Sekcja Karpacka Komitetu Zagosp. Ziem Górskich PAN, IG Akad. Pedag. Kraków, październik 2004 str. 13 (streszcz.).

German K., 2004, Hasła z zakresu Geografii fizycznej kompleksowej (198) i biogramy (4) [w:] A. Jackowski (red.), Encyklopedia szkolna. Geografia, Wyd. Zielona Sowa, str 700.

German K., 2004 (druk 2005), Zastosowanie koncepcji płatów i korytarzy do analizy funkcjonalnej krajobrazu wyżynnego [w:] A. Cieszkowska (red.), Płaty i korytarze jako elementy struktury krajobrazu – możliwości i ograniczenia koncepcji, Problemy Ekologii Krajobrazu XIV, SGGW, Warszawa,156-167.

Balon J., German K., 2005, Kościoły w środowisku geograficznym Podhala [w:] B. Domański, S. Skiba (red.) Geografia i sacrum, 2, IGiPG UJ, Kraków, 137-150.

German K., Sadowski P., 2005, Wpływ renaturalizacji środowiska przyrodniczego na zmiany granicy rolno-leśnej w gminie Pcim, Probl. Zagosp. Ziem Górskich 51, 71-80.

German K., 2005, Hasła z zakresu Geografii fizycznej kompleksowej [w:] A. Jackowski (red.), Szkolny słownik Geografia, Wyd. Zielona Sowa, str. 557.

German K., 2005, Pola zastosowań systemowej wiedzy o środowisku przyrodniczym w strategiach zrównoważonego rozwoju regionów [w:] M. Strzyż (red’, Problemy Ekologii Krajobrazu XII, Kielce, 27-34.(o)

German K., 2005, Środowisko geograficzne polskich Karpat – nowe poglądy, odkrycia, wydarzenia [w:] Z. Górka i J. Więcław-Michniewska (red.) Badania i podróże naukowe krakowskich geografów, 2, Pol. Tow.Geogr. Oddz. w Krakowie, Kraków, 121-129. (p-n)

German K., Kortus B., 2005, Jerzy Pokorny (1922-2002), [w:] :] Z. Górka i J. Więcław-Michniewska (red.) Badania i podróże naukowe krakowskich geografów, 2, Pol. Tow.Geogr. Oddz. w Krakowie, Kraków, 180-185. (kron.).

German K., 2006, Przemiany współczesnego środowiska przyrodniczego Karpat, Alma Mater 85, październik, 14-16 (p-n).

Balon J., Baścik M., German K., Maciejowski W., Pociask-Karteczka J., 2006, Dolina Kościeliska. Śladami badaczy, artystów i wędrowców, [red.] M. Baścik, wyd. II rozszerzone i zmienione przez M. Baścik i J. Pociask-Karteczkę, Zakopane, 168 s.(p-n)

German K., 2006, (publ. 2007), Kształtowanie krajobrazu przeinwestowanych dolin rzecznych, Probl. Ekol. Krajobrazu XV, Słupsk, 209-216.

German K., 2007, Środowisko przyrodnicze Krakowa i jego wpływ na warunki klimatyczne, [w:] D. Matuszko [red.], Klimat Krakowa w XX wieku, IGiGP UJ, 11-19.

Balon J., German K., 2007, Struktura krajobrazu jako wyraz odrębności fizycznogeograficznej Bramy Krakowskiej [w:] M. Osowiec, M. Tomczuk, W. Żakowski (red.), Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju, Wyd. UW, Warszawa, 371-381.

Balon J., Dworzak T., German K., Jodłowski M., Tłuszcz T., 2007, Struktura środowiska przyrodniczego (mapa + tekst), [w:] I. Jędrychowski (red.), Atlas otoczenia Kampusu 600-lecia odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniw. Jagiell., Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz., Kraków, 52-53. (o)

German K., 2007, O roli klasyfikacji w badaniach struktury krajobrazu [w:] Klasyfikacja krajobrazu – teoria i praktyka. Wydz. Geogr. i Stud. Reg. UW, Polska Asoc. Ekol. Krajobrazu, Warszawa, 25-26 (streszcz.)

German K., 2007, Metody geoekologiczne w badaniach funkcjonowania ,środowiska przyrodniczego [w:] J. Balon, W. Maciejowski (red.), Ekologia krajobrazu – perspektywy badawcze i utylitarne, Bukowina Tatrzańska 11-14.IX.2007, Mat. Konf.., IGiGP UJ, PAEK, Kraków, str. 12 (streszcz.).

German K., Wójcik A. 2008, Wpływ renaturalizacji i antropopresji na krajobraz zachodniej części Krakowa i jego strefy podmiejskiej [w:] Problemy środowiska przyrodniczego miast i terenów poprzemysłowych, UAM, PAEK, Poznań, s. 22-23.

German K., Wójcik A., 2009, Wpływ renaturalizacji i antropopresji na krajobraz zachodniej części Krakowa i jego strefy podmiejskiej [w:] Z. Górka, A. Zborowski (red.), Człowiek i rolnictwo, IGiGP UJ, Kraków, 113-120.

German K., 2009, Metody geoekologiczne w badaniach funkcjonowania środowiska przyrodniczego, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. 23, str 85-90

German K., 2010, Atrakcyjność krajobrazu – wartość trwała, czy przejściowa? [w:] Krajobrazy rekreacyjne – kształtowanie, wykorzystanie, transformacja. Mat. Konf., Biała Podlaska – Grabanów, 17-18.(mat. konf)

Czeppe T, German K., 2010, Wojenne drogi profesora Zdzisława Czeppego, [w:] A. Jackowski, A. Michno (red.) PAMIĘTAMY… Geografia Polska w okresie II wojny Światowej, Wyd. IGiGP UJ, Kraków, 155-163.(rozdz. w monografii)

German K., 2010, Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego, planowanie przestrzenne a zrównoważony rozwój [w:] Planowanie przestrzenne i ochrona środowiska w obszarach zagrożeń, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Politechnika Krakowska, Kraków, (Materiały. konferencyjne)

German K., 2011, Expanding, receding and ephemeral geo-complexes versus sustainable environmental management, [w:] Four Dimensions of Landscape, Warsaw, 15-17 of September 2011, 1 str. Mat. Konf.

German K., 2011, druk 2012, Expansive, recessive and ephemeral geocomplexes as components in rational management of natural environment, The Problems of Landscape Ecology Vol. XXX, 339-342.

German K., 2011, (zamieszczono na stronie II. 2013) Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w warunkach ekstremalnych jako weryfikator wadliwego zagospodarowania przestrzennego.Czasopismo Techniczne 17, Architektura z, 6-A, 25-28. http://www.biblos.pk.edu.pl/.