Badania naukowe
      Projekty
      Wybrane publikacje
      Dla studentów
      Linki

      Wspomnienie

Wspomnienie o Profesor Jadwidze Warszyńskiej

19 sierpnia 2011 r. zmarła prof. dr hab. Jadwiga Warszyńska, założyciel i kierownik Zakładu Geografii Turyzmu (1979–1994) w Instytucie Geografii UJ. W początkowym okresie działalności naukowej przedmiotem jej zainteresowań badawczych była geografia transportu i usług, a od drugiej połowy lat 60. – geografia turyzmu.
Prace z tego zakresu to studia metodologiczno-teoretyczne, w tym zajmujące się ilościowymi metodami oceny środowiska przyrodniczego dla potrzeb turystyki oraz opracowania monograficzne różnych obszarów Polski, a zwłaszcza Krakowa i Karpat. Syntezą dorobku metodologiczno-teoretycznego Profesor Warszyńskiej jest książka pt. Podstawy geografii turyzmu napisana wspólnie z Antonim Jackowskim.
Ważną sferą działalności naukowej Jadwigi Warszyńskiej było inicjowanie i organizowanie badań oraz opracowań zbiorowych. Z tego zakresu należy przede wszystkim wymienić: obszerne studium monograficzne pt. Województwo tarnowskie (Ossolineum, 1988), którego była redaktorem i współautorem oraz dwutomowy podręcznik Geografia turystyczna świata (PWN 1994, 1995, 1997, 2000) – pierwszy w światowej literaturze przedmiotu o tak szerokim zakresie merytorycznym.
W roku 1995 pod jej redakcją ukazała się pierwsza w literaturze bardzo obszerna monografia Karpat pt. Karpaty Polskie - przyroda, człowiek i jego działalność. Jadwiga Warszyńska była też redaktorem „Zeszytów Naukowych UJ – Prac Geograficznych (seria Geografia Ekonomiczna)”. Uczestniczyła ponadto w pracach komitetów redakcyjnych wielu wydawnictw. Były to między innymi: "Folia Geographica. Series Geographica-Oeconomica", "Turyzm" oraz "Problemy Turystyki”. Profesor Warszyńska była też członkiem wielu towarzystw naukowych. W społeczności akademickiej cieszyła się powszechnym szacunkiem.