Badania naukowe
      Projekty
      Wybrane publikacje
      Dla studentów
      Linki

      Wspomnienie

Historia badań nad turystyką
w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Początek działalności naukowej i dydaktycznej w zakresie turystyki w Uniwersytecie Jagiellońskim wiąże się z założeniem w roku 1936 Studium Turyzmu, kierowanego przez S. Leszczyckiego. Badania Studium obejmowały szeroki zakres tematyczny i dotyczyły zarówno zagadnień teoretycznych, jak i praktycznych. Głównym obszarem badań były Karpaty, ale wiele prac dotyczyło też całej Polski. Staraniem Studium ukazały się: 6 tomów Prac Studium Turyzmu, 23 zeszyty Komunikatów Studium Turyzmu UJ oraz czasopismo Turyzm Polski (roczniki 1938–1939). Po II wojnie światowej badania zagadnień związanych z geografią turyzmu kontynuował A. Wrzosek, który najwięcej uwagi poświęcił obszarom górskim. Problematyka turystyczna była też przedmiotem prowadzonych przez niego prac magisterskich.
   W latach 60. opublikowane zostały dwa ważne opracowania J. Warszyńskiej – monografia turystyczna Węgier oraz praca dotycząca funkcji turystycznej Krakowa. W latach 1968–1973 ukazała się, opublikowana w 7 tomach, Bibliografia turystyki polskiej – pionierskie opracowanie A. Jackowskiego.
    Prawdziwy przełom w rozwoju geografii turyzmu w Instytucie Geografii UJ nastąpił jednak dopiero w latach 70. Decydujący wpływ na to miały: uruchomienie w 1977 r. pierwszej i jedynej w Polsce specjalności z geografii turyzmu oraz utworzenie w roku 1979 Zakładu Geografii Turyzmu, kierowanego przez J. Warszyńską. Dużo miejsca w problematyce badawczej zajmowało wtedy zagadnienie waloryzacji turystycznej. Wśród opracowań z lat 70. na szczególne wyróżnienie zasługuje praca pt. Podstawy geografii turyzmu autorstwa J. Warszyńskiej i A. Jackowskiego, przedstawiająca całokształt problematyki geografii turyzmu. Należy podkreślić, że jest to pierwszy podręcznik w Polsce z tego zakresu. W latach 80. prowadzono między innymi badania nad typologią miejscowości turystycznych (A. Jackowski), nad wpływem turystyki na przemiany społeczno-ekonomiczne wsi (W. Kurek) oraz nad uwarunkowaniami i funkcjonowaniem uzdrowisk (J. Groch), zaś na początku lat 90. opublikowane zostały obszerne prace A. Jackowskiego dotyczące ruchu pielgrzymkowego. Od lat 90. pojawiają się też tematy ukazujące przekształcenia w sferze turystyki związane z przemianami ustrojowymi kraju. Największym osiągnięciem Zakładu Geografii Turyzmu, jako zespołu autorskiego, jest wydana przez Wydawnictwo Naukowe PWN pod redakcją J. Warszyńskiej Geografia turystyczna świata (I wyd. 1994 r.). Zawiera ona informacje o wszystkich krajach świata (w cz. 1 – kraje europejskie, w cz. 2 – kraje pozaeuropejskie). Od roku 1994 r. funkcję kierownika Zakładu Geografii Turyzmu pełni W. Kurek. Obecnie jest to Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej.