Badania naukowe
      Projekty
      Wybrane publikacje
      Dla studentów
      Linki

      Wspomnienie

Problematyka badawcza

Badania naukowe pracowników Zakładu Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej są prowadzone wielokierunkowo i dotyczą rożnych aspektów szeroko pojmowanej turystyki. Problematykę badawczą można ująć w następujące grupy tematyczne:
– turystyka na obszarach górskich Europy, ze szczególnym uwzględnieniem Karpat,
– turystyka w miastach historycznych, w tym m.in. kształtowanie jej rozwoju w przestrzeni Krakowa,
– zrównoważony rozwój turystyki w miejscowościach i regionach turystycznych,
– kształtowanie funkcji turystycznej przyrodniczych obsz\arów chronionych – parków narodowych i krajobrazowych,
– turystyka i wypoczynek w strefach podmiejskich dużych aglomeracji,
– turystyka w strukturze funkcjonalnej i przestrzennej miejscowości,
– konkurencyjność miejscowości turystycznych,
– działalność władz lokalnych na rzecz rozwoju turystyki,
– rozwój turystyki transgranicznej oraz współpracy w dziedzinie turystyki na pograniczu polsko-czesko-słowackim,
– turystyka uzdrowiskowa i przekształcenia funkcjonalne miejscowości uzdrowiskowych w Polsce i Europie,
– rozwój turystyki wiejskiej i agroturystyki,
– studia teoretyczno-metodologiczne na polu geografii turyzmu.