dr Jadwiga Gałka

Kontakt

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Zakład Geografii Ludności, Osadnictwa i Rolnictwa

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 3.48

Telefon: +48/12-664-5318

E-mail: jadwiga.galka@uj.edu.pl

 

Konsultacje: link

Publikacje

Dorocki S., Gałka J., 2021, Zróżnicowanie narodowościowe ludności Lwowa na początku XX w. w aspekcie teorii klasy kreatywnej oraz procesów migracyjnych, [w:] E. Hrycaj-Małanicz, B. Płonka-Syroka, P. Brzegowy, S. Dorocki (red.) Lwów w historii i kulturze polskiej, Wydawnictwo Naukowe Muzeum Niepodległości w Warszawie, Lwów–Warszawa 2021.

Kurek S., Wójtowicz M., Gałka J., 2021, Using Spatial Autocorrelation for identification of demographic patterns of Functional Urban Areas in Poland, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 52(52), 123-144. DOI: http://doi.org/10.2478/bog-2021-0018 link do publikacji

Kurek S., Wójtowicz M., Gałka J., 2020, Functional urban areas in Poland : demographic trends and migration patterns, Springer, Cham. link do publikacji

Gwosdz K., Domański B., Działek J., Gałka J., Guzik R., Kocaj A., Kołoś A., Puchalski Ł., Świgost-Kapocsi A., Woźniak-Vecchie R., 2019, Kapitał ludzki w metropoliach: współczesny stan badań i aktualne trendy badawcze, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Zrównoważonego Rozwoju, Kraków. link do publikacji

Wójtowicz M., Kurek S., Gałka J., 2019, Proces starzenia się ludności miejskich obszarów funkcjonalnych (MOF) w Polsce w latach 1990-2016, Studia Miejskie, 33, s. 9–38.link do publikacji

Zborowski A., Pawlak H., Gałka J., 2019, Relacje społeczne między mieszkańcami wsi i ludnością napływową z miasta w strefie podmiejskiej Krakowa – przestrzeń konfliktu czy współpracy? Konwersatorium Wiedzy o Mieście, 4(32), s. 97-109. link do publikacji

Gałka J., Gorczyca K., 2018, Dorobek prof. Karola Bromka w zakresie metod i planowania przestrzennego, [w:] A. Zborowski (red.) Człowiek, społeczeństwo, przestrzeń, Centrum Kultury Ekumenicznej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Myczkowce-Kraków, t. 11, s. 67-78.

Gałka J., 2018, Rola poakcesyjnych migracji zagranicznych w zmianach przestrzennych układów zaludnienia w Polsce w latach 2004-2012, Studia Miejskie, 19, s. 45-60.link do publikacji

Gałka J., 2018, Relationship between internal, external migration and natural increase in Poland after Poland’s accession to the European Union, [w:] S. Kurek (red.), Człowiek – Gospodarka – Przestrzeń. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Długoszowi, Wyd. UP im. KEN, Kraków, s. 194-214.

Gałka J., 2018, L’impact des migrations sur l’accroissement démographique de la Pologne après l’adhésion de la Pologne à l’Union européenne, Annales Académie Polonaise des Sciences – Centre Scientifique à Paris, 19, pp. 233-253. link do publikacji

Gałka J., 2018, O roli migracji międzynarodowych w rozwoju demograficznym Europy, [w:] A. Misiaszek-Wylanowska (red.), MałoPolska: globalne wyzwania, regionalne rozwiązania, Urząd Marszałkowski Woj. Małopolskiego, Kraków, s. 59-88. link do publikacji

Gałka J., Warych-Juras A., 2018, Suburbanization processes and migration in Polish metropolitan areas during the political transformation era and the post-transformation era, Acta Geographica Slovenica-Geografski Zbornik, 58-2, pp. 63-72.link do publikacji

Kurek S., Wojtowicz M., Gałka J., 2017, Does Commuting in Post-Socialist Second-Tier City Show Signs of Post-suburban Development? Evidence From Cracow, Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 159, pp. 23-53.link do publikacji

Gałka J., 2017, Migracje zagraniczne w województwie małopolskim po akcesji Polski do Unii Europejskiej, [w:] J. Hryniewicz, A. Potrykowska (red.), Sytuacja demograficzna Małopolski jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, Tom VI, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa, s. 123-151.link do publikacji

Gałka J., 2017, Wpływ permanentnych migracji zagranicznych na zmiany regionalnych układów zaludnienia w Polsce, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 309, s. 95-108.link do publikacji

Gałka J., Kurek S., Wojtowicz M., 2017, Does suburbanization contribute to the rejuvenation of a metropolitan area? Changes in the age structure of Poland’s Krakow Metropolitan Area in light of recent suburbanization, Geographia Polonica, 90, 2, pp. 1-12.link do publikacji

Zborowski A., Gałka J., Śliwińska D., 2016, Procesy suburbanizacji i peryzurbanizacji : zagadnienia teoretyczne, [w:] A. Zborowski (red.), Człowiek, Społeczeństwo, Przestrzeń, 9, IGiGP UJ, Centrum Kultury Ekumenicznej, Kraków-Myczkowce, s. 157-177.

Gałka J., 2016, Polacy w przestrzeni społecznej Londynu u progu XXI wieku, IGiGP UJ, Kraków.pdf

Gwosdz K., Domański B., Działek J., Gałka J., Guzik R., Kocaj A., Kołoś A., Puchalski Ł., Woźniak-Vecchie R., 2016, Przegląd aktualnych trendów w badaniach nad kapitałem ludzkim w metropoliach – stan badań oraz metodologia. Ekspertyza wykonana dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kraków.

Kurek S., Wojtowicz M., Gałka J., 2016, Proceso de suburbanización y las migraciones en la Zona Metropolitana de Cracovia (ZMC) entre los siglos XX y XXI, [w:] Santana Juarez M.J., Castillo G.H., Castaneda G.S., Jaimes N.B., Alanis H.C., (red.), Vulnerabilidad territorial ante la expansión urbana, Universidad Autónoma Del Estado De México, Meksyk, 309-337.link do publikacji

Gałka J., Kurek S., Wojtowicz M., 2016, Differentiation of reproductive behaviour of the population of Kraków Metropolitan Area in the light of survey research, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 31, 45-57.link do publikacji

Kurek S., Wojtowicz M., Gałka J., 2015, Powiązania funkcjonalno-przestrzenne w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w świetle dojazdów do pracy, Studia Miejskie, 18, s. 71-84.link do publikacji

Kurek S., Wojtowicz M., Gałka J., 2015, The changing role of migration and natural increase in suburban population growth – an example from non-capital post-socialist city (Krakow Metropolitan Area in Poland), Moravian Geographical Reports, 23, 4, pp. 59-70.link do publikacji

Kurek S., Gałka J., Wojtowicz M., 2015, Wpływ procesów suburbanizacji na przemiany demograficzne Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, Studia Ekonomiczne.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 223, s. 206-222.link do publikacji

Gałka J., Kurek S., Wójtowicz M., 2015, Zmiany zaludnienia oraz struktur demograficznych mieszkańców Krakowa na tle Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego w okresie transformacji, [w:] M., Soja, A. Zborowski (red.), Miasto w badaniach geografów, 2, IGiGP UJ, Kraków, s. 29-42.pdf

Kurek S., Gałka J., Wójtowicz M., 2014, Wpływ suburbanizacji na przemiany wybranych struktur demograficznych i powiązań funkcjonalno-przestrzennych w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.link do publikacji

Wójtowicz M., Kurek S., Gałka J., 2014, Suburbanization in the Krakow Metropolitan Region (KMR) in the years1995-2010, [w:] M. Czerny, G. H. Castillo (red.), Suburbanization Versus Peripheral Sustainability of Rural-Urban Areas Fringes, Nova Publishers, New York, pp. 123-146.link do publikacji

Gałka J., Warcholik W., 2014, The scale and direction of international migration from Poland after Poland’s accession to the European Union and in the age of economic crisis, Geopolitika i ekogeodinamika regionov: naučnyj žurnal, 10, 2, pp. 460-465.pdf

Warcholik W., Gałka J., 2014,  A geographer – a tour guide, a city guide?, Geopolitika i ekogeodinamika regionov: naučnyj žurnal, 10, 1, pp. 35-40.pdf

Kurek S., Wojtowicz M., Gałka J., 2013, Przestrzenne zróżnicowanie zmian zaludnienia w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w okresie 1988-2011, Studia Miejskie, 12, s. 59-78.link do publikacji

Gałka J., Grad N., 2013, Odnowa Bielskiej Starówki w opinii mieszkańców, Przedsiębiorczość – Edukacja, 9, s. 204-213.link do publikacji

Gałka J., Dorocki S., 2013, Poakcesyjne uwarunkowania rozwoju gospodarki innowacyjnej w Polsce w aspekcie migracji klasy kreatywnej, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 23, s. 91-103.link do publikacji

Gałka J., Augustowski K., 2013, The influence of Polish accession to the European Union on the tourist flow in Krakow, Visnyk of the Lviv University. Series Geography, 43, 2, pp. 78-82.link do publikacji

Gałka J., 2012, Areas of concentration and an analysis of factors affecting the distribution of Polish immigrants in Great Britain since Poland’s accession to the European Union, Prace Geograficzne, 130, pp. 29-41.pdf

Gałka J., 2012, Przestrzenne rozmieszczenie poakcesyjnych imigrantów z Polski w Wielkiej Brytanii wraz z analizą skali imigracji z Polski, Prace Geograficzne, 129, s. 7-22.pdf

Gałka J., Grodny S., Olszewska D., Tompolska A., 2012, Potencjał małopolskich przemysłów kreatywnych, Małopolskie Obserwatorium Gospodarki, Kraków.link do publikacji

Gałka J., 2011, Migracje Polaków do Wielkiej Brytanii po akcesji Polski do Unii Europejskiej (analiza skali i regionów pochodzenia emigrantów), [w:] A. Zborowski (red.), Człowiek, społeczeństwo, przestrzeń, Centrum Kultury Ekumenicznej, Kraków-Myczkowce, s. 13-30.link do publikacji

Warych-Juras A., Gałka J.,  2011, Starzenie się ludności w polskich obszarach metropolitalnych, [w:] M., Soja, A. Zborowski (red.), Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej, IGiGP UJ, Kraków, s. 99-110.pdf

Gałka J., Warych-Juras A., 2011, Regionalne uwarunkowania suburbanizacji w Polsce, Studia Miejskie 3, s. 147-158.link do publikacji

Gwosdz K., Micek G., Zborowski A., Domański B., Działek J., Chaberko T., Ciechowski M., Dej M., Gałka J., Górecki J., Grad N., Kocaj A., Kretowicz P., 2010, Potencjał i funkcje gospodarcze miast, [w:] B. Domański (red.), Małopolskie miasta – funkcje, potencjał i trendy rozwojowe, Małopolskie Studia Regionalne, Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju, Kraków, s. 4-39.link do publikacji

Gałka J., 2009, Refugees in Poland – selected research problems, Bulletin of Geography.Socio-Economic Series, 11, pp. 61-73.link do publikacji

Gałka J., 2009, Dynamika i struktura małżeństw w województwie lubelskim jako wskaźnik przemian społeczno-gospodarczych, Prace Geograficzne, 121, s. 113-123.link do publikacji

Gałka J., 2009, Rozmieszczenie Polaków w Londynie, [w:] Z. Górka, A. Zborowski (red.), Człowiek a rolnictwo, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 213-223.pdf

Gałka J., Warych-Juras A., 2009, Ocena rozmiarów i kierunku napływu obcokrajowców (imigrantów) do polskich miast, w tym ich cech społeczno-demograficznych, [w:] A. Zborowski (red.), Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, s. 61-92.link do publikacji

Gałka J., 2008, Senior w Krakowie – wybrane formy aktywizacji osób w starszym wieku, [w:] J. Kowaleski, P. Szukalski (red.), Pomyślne starzenie się jednostek i zbiorowości ludzkich, Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ, Łódź, s. 189-196.

Gałka J., Warych-Juras A., 2008, Potencjalna konkurencyjność miast z perspektywy migracji ludności (na przykładzie województwa małopolskiego), [w:] J. Słodczyk, E. Szafranek (red.), Mechanizmy i uwarunkowania budowania konkurencyjności miast, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 41-51.

Zborowski A., Gałka J., 2008, Migracje stałe i czasowe z Polski po akcesji do Unii Europejskiej, [w:] D. Ilnicki, K. Janc (red.), Przekształcenia Regionalnych Struktur Funkcjonalno-Przestrzennych, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 3, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 29-37.link do publikacji

Dej M., Gałka J., 2008, Funkcja turystyczna Nowej Huty, XXI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 99-109.

Gałka J., 2007, Areas of socio-demographic hazards in the Lubelskie voivodeship, at the turn of the XX and XXI century, Bulletin of Geography.Socio-Economic Series, 7, pp. 43-54.link do publikacji