Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia społeczno-ekonomiczna"

Inne wydawnictwa z 2022 roku

Dostępność komunikacyjna i relacje przestrzenne w województwie małopolskim

Dostępność komunikacyjna i relacje przestrzenne w województwie małopolskim

Guzik R., Kołoś A., Fiedeń Ł., Kocaj A., Wiedermann K., 2022, Dostępność komunikacyjna i relacje przestrzenne w województwie małopolskim, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-75-6

Język publikacji: polski

Cena: 49.00 PLN (w tym 5% VAT).

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (8.4 MB)

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

PRZEDMOWA do tomów I - VI  ....7

Wykaz skrótów  ....11

1. WPROWADZENIE, METODY BADANIA  ....13

  1.1. Podstawy teoretyczne i pojęcia ....13

  1.1.1. Terytorializacja rozwoju ....13

  1.1.2. Miasta i ich obszary funkcjonalne ....14

  1.1.3. Dostępność przestrzenna i paradygmat mobilności ....15

  1.1.4. Dostępność, zrównoważony rozwój a transport zbiorowy ....17

  1.2. Zakres, metody i cele badania ....18

  1.2.1. Założenia i cele ....18

  1.2.2. Zakres przestrzenny i czasowy badania oraz klasyfikacja miast ....20

  1.2.3. Źródła danych ....20

  1.2.4. Metody i zakres badań ....21

2. WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE I JEGO SYSTEM TRANSPORTOWY  ....29

  2.1. Położenie i podział administracyjny województwa małopolskiego ....29

  2.2. Infrastruktura transportowa województwa małopolskiego ....35

  2.2.1. Infrastruktura drogowa ....36

  2.2.2. Infrastruktura kolejowa ....40

  2.2.3. Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice ....43

  2.2.4. Organizacja transportu zbiorowego ....44

3. DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA  ....49

  3.1. Indeks syntetycznej dostępności komunikacyjnej miast - dostępność drogowa ....49

  3.1.1. Dostępność drogowa do Krakowa ....50

  3.1.2. Dostępność drogowa do miast powiatowych ....52

  3.1.3. Dostępność drogowa do węzła autostrady lub drogi ekspresowej ....53

  3.1.4. Dostępność drogowa - ujęcie syntetyczne ....53

  3.1.5. Wewnętrzna spójność transportowa ....57

  3.1.6. Wewnętrzna spójność transportowa - porównanie badanych województw ....61

  3.2. Powiązania miast w systemie komunikacji publicznej ....66

  3.2.1. Siła i zasięg powiązań międzymiastowych województwa małopolskiego ....67

  3.2.2. Zróżnicowanie miast województwa małopolskiego pod względem siły i zasięgu powiązań międzymiastowych ....69

  3.2.3. Typologia miast województwa małopolskiego pod względem powiązań ....83

  3.2.4. Siła i zasięg powiązań międzymiastowych - porównanie międzywojewódzkie ....87

  3.3. Powiązania komunikacyjne miast z ich zapleczem ....96

  3.3.1. Dostępność przestrzenna do systemu transportu publicznego ....96

  3.3.2. Dostępność i powiązania komunikacyjne do Krakowa ....98

  3.3.3. Dostępność i powiązania komunikacyjne do miast powiatowych ....101

  3.3.4. Dostępność i powiązania komunikacyjne do najbliższego miasta ....105

  3.3.5. Dostępność i powiązania komunikacyjne województwa małopolskiego w transporcie publicznym na tle pozostałych badanych województw ....109

4. POWIĄZANIA FUNKCJONALNE I CIĄŻENIA DO MIAST  ....129

  4.1. Ciążenia w zakresie szkolnictwa średniego ....129

  4.1.1. Ośrodki szkolnictwa średniego - porównanie międzywojewódzkie ....137

  4.2. Dojazdy do pracy ....140

  4.2.1. Dojazdy do pracy - porównanie międzywojewódzkie ....149

  4.3. Suburbanizacja i powiązania migracyjne ....154

  4.3.1. Procesy migracji - porównanie międzywojewódzkie ....169

5. ZAPLECZE I RANGA USŁUGOWA MIAST NA PODSTAWIE CIĄŻEŃ TRANSPORTOWYCH  ....175

  5.1. Zaplecze i ranga usługowa miast na podstawie ciążeń transportowych ....175

  5.1.1. Wielkość zaplecza miast na podstawie modelu potencjału i grawitacji ....175

  5.1.2. Wielkość zaplecza miast na podstawie czasu dojazdu transportem publicznym ....180

  5.1.3. Zaplecze usługowe miast - porównanie badanych województw ....184

  5.2. Delimitacja regionów miejskich ....190

  5.2.1. Delimitacja obszarów obsługi miast na poziomie lokalnym ....190

  5.2.2. Delimitacja obszarów obsługi miast na poziomie ponadlokalnym ....193

  5.2.3. Delimitacja obszarów obsługi miast na poziomie subregionalnym i regionalnym ....195

  5.2.4. Obszary obsługi miast - porównanie badanych województw ....198

  5.3. Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych ....200

  5.3.1. Procedura delimitacji MOF ....200

  5.3.2. MOF w województwie małopolskim ....202

  5.3.3. MOF - porównanie badanych województw ....215

6. PODSUMOWANIE, WNIOSKI I REKOMENDACJE: RELACJE PRZESTRZENNE I OBSZARY FUNKCJONALNE  ....217

  6.1. Podsumowanie ....217

  6.2. Wyzwania ....222

  6.3. Rekomendacje - poziom krajowy ....225

  6.4. Rekomendacje - poziom wojewódzki ....228

Załączniki  ....237

Literatura  ....277

Spis rycin  ....281

Spis tabel i załączników  ....285

© IGiGP UJ "2022"