Ostatnia aktualizacja: 2023-04-28

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geomorfologia"

Inne wydawnictwa z 2021 roku

Rzeźba terenu w różnych strefach morfoklimatycznych

Rzeźba terenu w różnych strefach morfoklimatycznych

Gorczyca E., Michno A., Święchowicz J. (red.), 2021, Rzeźba terenu w różnych strefach morfoklimatycznych, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-72-5

Język publikacji: polski

Cena: 95.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Przedmowa  9

Elżbieta Gorczyca, Anna Michno, Jolanta Święchowicz 

  Praca naukowa, dydaktyczna i organizacyjna prof. dr. hab. Kazimierza Krzemienia ....11

  Publikacje prof. dr. hab. Kazimierza Krzemienia ....43

DOKTORATY 

Anna Michno 

  Rozwój doliny dolnej Nidzicy w holocenie, 2003 ....69

Elżbieta Gorczyca 

  Rola procesów masowych w modelowaniu stoków dorzecza Łososiny podczas katastrofalnych opadów, 2004 .... 73

Joanna Zawiejska 

  Struktura i dynamika koryta Dunajca, 2006 ....77

Joanna Korpak 

  Morfologiczna rola budowli regulacyjnych w górskich systemach fluwialnych, 2007 ....81

Piotr Wałdykowski 

  Wpływ ścieżek turystycznych i dróg na współczesny rozwój rzeźby w Gorczańskim Parku Narodowym i jego otulinie, 2010 ....85

Potr Kłapyta 

  Późnoglacjalny i holoceński etap ewolucji rzeźby wysokogórskiej Tatr Zachodnich, 2011 .... 89

Dominika Wrońska-Wałach 

  Wykształcenie i funkcjonowanie lejów źródłowych w górach średnich (na przykładzie wybranych obszarów w Karpatach fliszowych), 2011 ....93

Joanna Fidelus-Orzechowska 

  Wpływ ruchu turystycznego na współczesny rozwój rzeźby Tatr Zachodnich na skłonie północnym i południowym, 2013 ....97

Michał Łyp 

  Zróżnicowanie hydrodynamiki potoku średniogórskiego i jego morfologiczne skutki na przykładzie Stryszawki, Beskidy Zachodnie, 2016 ....101

Eliza Płaczkowska 

  Współczesny rozwój dolin denudacyjnych w obszarze górskim (na przykładzie Tatr Zachodnich), 2016 .... 105

Anita Bernatek-Jakiel 

  Rola sufozji w rozwoju rzeźby gór średnich na przykładzie Bieszczadów, 2017 ....109

Ewa Lubera 

  Wietrzenie mrozowe i odpadanie ze ścian skalnych w obszarze wysokogórskim, na przykładzie Tatr Zachodnich, 2017 ....113

Łukasz Stachnik 

  Denudacja chemiczna w zlewni zlodowaconej na przykładzie zlewni z lodowcami Obrucheva (Ural Polarny) i Werenskiolda (SW Spitsbergen), 2017 ....117

Maciej Liro 

  Ewolucja żwirodennych koryt rzecznych powyżej zbiorników zaporowych - na przykładzie dorzecza Dunajca, 2018 .... 121

ARTYKUŁY NAUKOWE 

Roman S. Chalov 

  Channel process drivers and their spatio-temporal manifestations in the morphodynamics of lowland and mountain rivers ....127

Algimantas Česnulevičius 

  Intensity of deepening erosion in small riverbeds of Lithuanian plateaus (according to cartometric analysis data) ....141

Marek Degórski 

  Właściwości Spodosols i Ultisols wskaźnikiem zmian klimatu i środowiska oraz antropopresji ....155

  Spodosols and Ultisols properties as an indicator of climate and environmental changes and anthropopressure ....155

Marek Drewnik, Łukasz Musielok, Mateusz Stolarczyk, Wojciech Szymański 

  Zasób materii organicznej w glebach wykształconych na pokrywach stokowych w Dolinie Starorobociańskiej (Tatry Zachodnie) ....177

  Organic matter stock in soils developed from slope cover beds in the Starorobociańska Valley (Western Tatras) .... 177

Lidiya Dubis, Nazar Rybar 

  Dynamika koryta rzeki Sukiel (Karpaty Ukraińskie) ....193

  Dynamics of the Sukiel river channel (Ukrainian Carpathians) ....193

Wacław Florek, Marek Majewski, Marieta Młyńska 

  Źródła kartograficzne i teledetekcyjne w badaniach sieci hydrograficznej i rzeźby dolinnej poniżej Sławna ....211

  Cartographic and remote sensing sources in the studies of the hydrographic network and valley relief below Sławno ....211

Piotr Gębica 

  Rzeźba wybranych obszarów płaskowyżu Altiplano w Boliwii ....231

  The relief of selected areas of Altiplano Plateau in Bolivia .... 231

Piotr Gierszewski, Jacek Szmańda, Małgorzata Luc, Michał Habel, Karol Witkowski, Sergii Bortnyk, Oleksandr Obodovskyi 

  Wpływ zapór wodnych na ewolucję systemów fluwialnych Wisły i Dniepru ....251

  Influence of dams on the evolution of the Vistula and Dnieper fluvial systems .... 251

Adam Łajczak 

  Profile dolin Wyżyny Tybetańskiej ....273

  Profiles of valleys in the Tibetan Plateau ....273

Mikołaj Majewski, Joanna Gudowicz, Zbigniew Zwoliński 

  Wieloletnie zróżnicowanie i zmienność odpływu wody na tle warunków meteorologicznych w dorzeczu Parsęty ....301

  Long-term diversity and variability of water runoff against the meteorological drivers in the Parsęta drainage basin .... 301

Ireneusz Malik, Małgorzata Wistuba, Yongbo Tie, Piotr Owczarek 

  Zróżnicowanie magnitudy i częstości ruchów masowych w wysokogórskiej zlewni Moxi (Hengduan Shan, Chiny) .... 317

  The diversity of mass-movement magnitude and frequency in the high-mountain Moxi basin (Hengduan Shan, China) ....317

Małgorzata Mazurek, Renata Paluszkiewicz 

  Etapy rozwoju sieci dolinno-rzecznej na obszarach młodoglacjalnych (zlewnia Dębnicy, Pojezierze Drawskie) ....333

  Development stages of the valley-river network in young glacial areas (Dębnica catchment, Drawskie Lakeland) ....333

Piotr Migoń, Marek Kasprzak 

  System morfogenetyczny Masywu Seoraksan (Republika Korei) - procesy współczesne i elementy przetrwałe .... 355

  Morphogenetic system of Seoraksan Massif (Republic of Korea) - contemporary processes and inherited elements .... 355

Joanna Piasecka-Rodak, Jolanta Święchowicz 

  Erozja wodna gleby w zlewni Wapienicy (Beskid Śląski/Pogórze Śląskie/Dolina Górnej Wisły) ....371

Soil erosion by water in Wapienica catchment (Silesian Beskids/Silesian Foothills/Upper Vistula Valley)  371

Karol Plesiński, Kamil Suder, Artur Radecki-Pawlik 

  Wpływ zapór przeciwrumowiskowych na osady korytowe potoku Tenczyńskiego ....397

  Impact of check dams on the bed sediment at the Tenczyński Stream .... 397

Zofia Rączkowska 

  Transformacja koryta rzeki Pindari (Himalaje Kumaun) w wyniku ekstremalnego opadu deszczu w roku 2013. .... 413

  Transformation of the Pindari river channel (Kumaun Himalaya) as a result of extreme rainfall in 2013 .... 413

Elżbieta Rojan, Maciej Dłużewski 

  Rola opadów w morfodynamice koryt rzek epizodycznych w górach wysokich strefy suchej (na przykładzie doliny górnego Dades, Atlas Wysoki, Maroko) ....427

  Impact of rainfall on ephemeral river channels morphodynamics in high mountain of arid zone (example of the upper Dades valley, High Atlas, Morocco) .... 427

Joanna Rotnicka, Maciej Dłużewski 

  Uwarunkowania rozwoju wydm przednich na plażach piaszczystych (na przykładzie bariery łebskiej, wybrzeże Morza Bałtyckiego, Polska) ....447

  Factors controlling the development of foredunes on sandy beaches (Łeba Barrier, Baltic sea coast, Poland) .... 447

Ewa Smolska 

  Zmiany w funkcjonowaniu systemu korytowego w obszarze młodoglacjalnym w ostatnim 30-leciu na przykładzie górnej Szeszupy .... 467

  Channel changes in young-glacial areas over the last 30-years on example of the upper Szeszupa River ....467

Jacek Szmańda, Karol Witkowski, Piotr Gierszewski, Małgorzata Luc, Milan Lehotský, Jan Novotný 

  Sedymentacja mad w dolinach żwirodennych rzek anastomozujących - przykład Dunaju (na Słowacji) i dolnej Skawy .... 487

  Sedimentation of madas in gravel-bed anastomosing rivers valleys examples of Danube river (in Slovakia) and lower Skawa river valleys ....487

Jolanta Święchowicz, Anna Michno 

  Monitoring erozji wodnej gleby a zapis jej skutków w osadach deluwialnych w zlewni Dworskiego Potoku (Przedgórze Brzeskie) .... 503

  Monitoring of soil erosion by water and recording its effects in deluvial sediments in the Dworski Potok catchment (Brzesko Foreland) ....503

Irena Tsermegas, Maciej Dłużewski, Katarzyna Biejat, Adam Szynkiewicz, Lech Wysokiński 

  Współczesne funkcjonowanie i perspektywy użytkowania stoków starasowanych w warunkach śródziemnomorskich na przykładzie Ikarii (Wyspy Egejskie, Grecja) .... 537

  Contemporary evolution and future management of the terraced slopes in Mediterranean conditions, the example of the Ikaria Island (Aegean Islands, Greece) ....537

Stanislas P. Wicherek 

  Jakość środowiska po rekultywacji terenów narciarskich w Alpach Francuskich ....555

  Environment quality after revegetalisation of ski slopesin the French Alps ....555

IMPRESJE Z PODRÓŻY 

Jolanta Święchowicz, Elżbieta Gorczyca, Mateusz Sobucki 

  Badania geomorfologiczne prof. dr. hab. Kazimierza Krzemienia w Masywie Centralnym we Francji ....567

Lidia Dubis, Elżbieta Gorczyca, Anna Michno, Piotr Kłapyta 

  Badania geomorfologiczne prof. dr. hab. Kazimierza Krzemienia na Ukrainie ....577

Bogdana Izmaiłow 

  Wyprawa do Maroka 21 marca -6 kwietnia 2001 r. ....585

Bogdana Izmaiłow 

  Warsztaty Geomorfologiczne na Spitsbergenie 10-21 lipca 2003 r. .... 591

Agnieszka Latocha 

  Warsztaty Geomorfologiczne Tunezja 2004 .... 599

Leon Andrzejewski 

  Warsztaty naukowe na Islandii w 2005 r. Rekonstrukcja procesów glacjalnych w wybranych strefach marginalnych lodowców Islandii - formy i osady ....605

Irena Tsermegas 

  Warsztaty Geomorfologiczne Naturalne i antropogeniczne procesy rzeźbotwórcze w warunkach śródziemnomorskich, Grecja 26 kwietnia - 6 maja 2007 r. ....613

Tadeusz Palmowski 

  Warsztaty Geoekologiczne Funkcjonowanie ekosystemów Azji Południowo-Wschodniej, Tajlandia-Laos-Kambodża 2008 r. .... 621

Małgorzata Mazurek 

  IX Warsztaty Geomorfologiczne, Peru-Chile-Boliwia 2009 ....627

Wojciech Maciejowski 

  Kras tropikalny wysp Azji Południowo-Wschodniej - 2010 .... 635

Elżbieta Rojan 

  Badania terenowe w dolinie górnego Dades w Atlasie Wysokim (Maroko) ....645

Tadeusz Palmowski 

  Warsztaty Geograficzne Fizycznogeograficzne i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju Madery, 24 kwietnia - 5 maja 2015 r. ....651

Agnieszka Sobala-Gwosdz, Krzysztof Gwosdz 

  Warsztaty Geograficzne Nowa Zelandia 2018 Środowisko geograficzne Nowej Zelandii - uwarunkowania przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne.

Profesor Kazimierz Krzemień w Kraju Długiej Białej Chmury  657

© IGiGP UJ "2023"