Ostatnia aktualizacja: 2022-10-12

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Gospodarka przestrzenna"

Inne wydawnictwa z 2020 roku

Zmiany krajobrazu południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w XX i na początku XXI w. a aktualne założenia polityki rozwoju gmin

Zmiany krajobrazu południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w XX i na początku XXI w. a aktualne założenia polityki rozwoju gmin

Maciejowski W., 2020, Zmiany krajobrazu południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w XX i na początku XXI w. a aktualne założenia polityki rozwoju gmin, IGiGP UJ, Kraków.

Publikacja wydana ze środków Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Recenzje: dr hab. Mariusz Kistowski, prof. UG, dr hab. Agnieszka Kosewska, prof. UWM

ISBN 978-83-64089-63-3

Język publikacji: polski

Spis treści

Przedmowa  ....9

1. Zmiany krajobrazu jako przedmiot badań  ....13

  1.1. Krajobraz i jego funkcjonowanie ....13

  ....1.2. Zmiany krajobrazu - pojęcia podstawowe i podziały 21

  1.3. Typologie zmian krajobrazu ....33

2. Cel i metody badawcze  ....51

  2.1. Cel pracy ....51

  2.2. Metody badań i źródła danych ....52

  2.3. Podstawowa literatura omawiająca zagadnienia zmian krajobrazu ....78

3. Środowisko przyrodnicze obszaru badań  ....81

  3.1. Położenie i granice obszaru badań ....81

  3.2. Budowa geologiczna ....82

  3.3. Rzeźba ....86

  3.4. Klimat ....90

  3.5. Stosunki wodne ....97

  3.6. Gleby ....104

  3.7. Szata roślinna ....107

  3.7.1. Zbiorowiska leśne i zaroślowe ....107

  3.7.2. Zbiorowiska naskalne i kserotermiczne ....110

  3.7.3. Zbiorowiska łąk i pastwisk ....112

  3.7.4. Zbiorowiska synantropijne ....114

  3.8. Świat zwierzęcy ....114

  3.9. Przyrodnicze obszary chronione ....125

4. Ogólne założenia polityki rozwoju gmin południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej  ....131

  4.1. Strategia rozwoju gmin na badanym obszarze ....132

  4.2. Organizacje lokalne wspomagające działalność samorządów ....136

5. Zmiany rzeźby południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej  ....139

  5.1. Uwarunkowania zmian rzeźby na obszarze badań ....144

  5.2. Zmiany rzeźby w latach 1900-2015 i ich przykłady ....144

  5.2.1. Zmiany rzeźby w następstwie procesów naturalnych ....145

  5.2.2. Zmiany rzeźby powstałe w wyniku procesów antropogenicznych ....149

  5.2.3. Przykłady zmian rzeźby, będących następstwem procesów antropogenicznych ....155

  5.3. Ocena i model zmian rzeźby ....164

  5.4. Zmiany rzeźby a polityka rozwoju i możliwości działania gmin ....170

6. Zmiany stosunków wodnych w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej  ....173

  6.1. Uwarunkowania zmian stosunków wodnych na obszarze badań ....175

  6.2. Zmiany stosunków wodnych od początku XX w. do 2015 r. ....177

  6.2.1. Zmiany zwierciadła wód podziemnych ....177

  6.2.2. Zmiany wydajności źródeł ....190

  6.2.3. Zmiany funkcjonowania źródeł - wybrane przykłady ....194

  6.2.4. Zmiany długości sieci wód powierzchniowych ....199

  6.2.5. Zmiany w gospodarce wodnej ....209

  6.3. Ocena i model zmian stosunków wodnych ....211

  6.4. Zmiany stosunków wodnych a polityka rozwoju i możliwości działania gmin ....215

7. Zmiany użytkowania ziemi w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej  ....221

  7.1. Uwarunkowania zmian użytkowania ziemi na obszarze badań ....224

  7.2. Zmiany użytkowania ziemi w okresie 1900-2015 ....226

  7.3. Ocena i model zmian użytkowania ziemi ....248

  7.4. Zmiany użytkowania ziemi a polityka rozwoju i możliwości działania gmin ....254

8. Przemiany świata zwierzęcego południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej  ....263

  8.1. Uwarunkowania zmian świata zwierzęcego na obszarze badań ....263

  8.2. Zmiany świata zwierzęcego w XX i na początku XXI w. ....264

  8.3. Ocena i model zmian świata zwierzęcego ....288

  8.4. Zmiany świata zwierzęcego a polityka rozwoju gmin ....292

9. Podsumowanie i wnioski  ....295

Załączniki  ....303

Spis tabel  ....317

Spis rycin  ....318

Spis fotografii  ....322

Spis załączników  ....325

Literatura  ....327

Summary  ....375

© IGiGP UJ "2022"