Ostatnia aktualizacja: 2023-04-28

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geomorfologia"

Inne wydawnictwa z 2021 roku

Procesy fluwialne a utrzymanie rzek i potoków górskich

Procesy fluwialne a utrzymanie rzek i potoków górskich

Gorczyca E., Radecki-Pawlik A., Krzemień K. (red.), 2021, Procesy fluwialne a utrzymanie rzek i potoków górskich, IGiGP UJ, Kraków.

Recenzje: prof. dr hab. Zofia Rączkowska; dr hab. inż. Roman Rolbiecki, prof. UT-P; dr hab. inż. Natalia Walczak

ISBN 978-83-64089-68-8

Język publikacji: polski

Cena: 65.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Wstęp  ....9

Wprowadzenie - uwarunkowania naturalne i antropogeniczne procesów fluwialnych 

Rozdział 1 (Kazimierz Krzemień, Elżbieta Gorczyca) 

  Stan koryt rzek i potoków górskich w warunkach seminaturalnych i silnej antropopresji na przykładzie Karpat Polskich ....13

Rozdział 2 (Kazimierz Krzemień, Elżbieta Gorczyca) 

  Główne etapy antropopresji w dnach dolin rzek i potoków karpackich ....25

Rozdział 3 (Kazimierz Krzemień, Elżbieta Gorczyca) 

  Typy koryt rzek karpackich i ich współczesne modelowanie ....33

Wpływ czynników hydrologicznych na procesy fluwialne 

Rozdział 4 (Andrzej Wałęga, Dariusz Młyński) 

  Odpływ bezpośredni jako czynnik wpływający na procesy fluwialne w rzekach ....57

Rozdział 5 (Elżbieta Nachlik) 

  Powodzie w zlewniach rzek i potoków górskich ....75

Metody pomiarowe w badaniach koryt rzecznych 

Rozdział 6 (Kazimierz Krzemień, Elżbieta Gorczyca, Maria Kamykowska, Ludwik Kaszowski) 

  Instrukcja do kartowania koryt rzecznych ....97

Rozdział 7 (Jacek Kozak, Dominik Kaim, Natalia Kolecka, Małgorzata Luc, Krzysztof Ostafin) 

  Dane przestrzenne w badaniu koryt rzecznych i den dolin ....135

Rozdział 8 (Janusz Siwek) 

  Obserwacje i pomiary hydrologiczne ....159

Rozdział 9 (Wiesław Gądek, Beata Baziak) 

  Hydrogramy hipotetyczne - przegląd metod ....169

Rozdział 10 (Janusz Michał Filipczyk) 

  Obliczenia hydrauliczne jednowymiarowe w programie HEC RAS ....193

Rozdział 11 (Karol Plesiński, Artur Radecki-Pawlik) 

  Modelowanie numeryczne 2D parametrów hydrodynamicznych w rejonie bystrza o zwiększonej szorstkości: przykład z potoku Porębianka ....213

Rozdział 12 (Stanisław Kostecki, Oscar Herrera-Granados) 

  Trójwymiarowe modelowanie przepływu przez bystrza ze zwiększoną szorstkością ....233

Rozdział 13 (Janusz Michał Filipczyk, Artur Radecki-Pawlik ) 

  Możliwość wykorzystania modelowania numerycznego z udziałem modeli CFD w utrzymaniu koryt rzecznych oraz projektowaniu budowli hydrotechnicznych ....257

Wpływ roślinności na funkcjonowanie koryt rzek i potoków 

Rozdział 14 (Bartłomiej Wyżga, Paweł Mikuś, Joanna Zawiejska) 

  Gruby rumosz drzewny w potokach i rzekach górskich ....281

Rozdział 15 (Mateusz Sobucki) 

  Rola roślinności nadrzecznej w funkcjonowaniu koryt rzek i potoków górskich ....305

Rola zwierząt w górskich systemach rzecznych 

Rozdział 16 (Aneta Bylak, Krzysztof Kukuła) 

  Wpływ zwierząt na funkcjonowanie koryt rzek i potoków górskich ....325

Rozdział 17 (Joanna Wąs, Elżbieta Gorczyca) 

  Wpływ bobrów na funkcjonowanie rzek i potoków górskich ....349

Renaturyzacja rzek i potoków górskich 

Rozdział 18 (Elżbieta Gorczyca, Joanna Wąs) 

  Samoistna renaturyzacja rzek i potoków górskich ....393

Rozdział 19 (Joanna Korpak, Kazimierz Krzemień, Anna Lenar-Matyas, Artur Radecki-Pawlik) 

  Regulacja i renaturyzacja koryt potoków karpackich - przykłady ....415

Utrzymanie rzek i potoków - podejście inżynierskie 

Rozdział 20 (Marta Łapuszek, Anna Lenar-Matyas) 

  Tradycyjne budowle w utrzymaniu rzek i potoków górskich ....437

Rozdział 21 (Karol Plesiński, Artur Radecki-Pawlik) 

  Funkcja bystrzy o zwiększonej szorstkości w utrzymaniu rzek i potoków górskich ....455

Rozdział 22 (Tomasz Tymiński, Marian Mokwa) 

  Przepławki dla ryb a utrzymanie rzek i potoków ....479

Rozdział 23 (Stanisław Zaborowski, Tomasz Kałuża, Artur Radecki-Pawlik) 

  Deflektory - nowoczesne proekologiczne budowle renaturyzacyjne w korytach rzecznych ....503

Bliskie naturze utrzymanie rzek i potoków górskich 

Rozdział 24 (Elżbieta Gorczyca, Kazimierz Krzemień, Artur Radecki-Pawlik) 

  Przyrodnicze i inżynierskie podejście do bliskiego naturze utrzymania rzek i potoków górskich wraz z przykładami z praktyki ....521

Afiliacje autorów  ....535

© IGiGP UJ "2023"