Ostatnia aktualizacja: 2021-03-22

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Turystyka i geografia turyzmu"

Inne wydawnictwa z 2020 roku

Technologie informacyjno-komunikacyjne w promocji i informacji turystycznej gmin w Polsce. Studium  na przykładzie województwa małopolskiego

Technologie informacyjno-komunikacyjne w promocji i informacji turystycznej gmin w Polsce. Studium na przykładzie województwa małopolskiego

Pawłowska-Legwand A., 2020, Technologie informacyjno-komunikacyjne w promocji i informacji turystycznej gmin w Polsce. Studium na przykładzie województwa małopolskiego, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-65-7

Język publikacji: polski

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (4.5 MB)

Spis treści

Wstęp  ....7

Problem badawczy  ....7

Cele badań  ....13

Metodyka badań i źródła danych  ....14

Uwagi terminologiczne  ....18

Układ opracowania  ....18

1. Informacja a zachowania przestrzenne turystów  ....23

  1.1. Informacja jako czynnik i modyfikator zachowań przestrzennych turystów ....23

  1.2. Informacja a zachowania konsumenckie w turystyce ....31

  1.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne a zachowania turystyczne w kontekście zmiany pokoleniowej ....37

2. Promocja i informacja turystyczna jako instrumenty polityki turystycznej na poziomie lokalnym  ....43

  2.1. Cechy i zakres informacji turystycznej ....43

  2.2. Promocja i informacja turystyczna w świetle założeń marketingu terytorialnego i postępu technologicznego ....47

  2.3. Uwarunkowania organizacyjne i prawne ....55

3. Technologie informacyjno-komunikacyjne a wyjazdy turystyczne Polaków  ....63

  3.1. Społeczeństwo informacyjne w Polsce ....63

  3.2. Cele i metodyka badań ....66

  3.2.1. Badanie ankietowe ....66

  3.2.2. Badanie fokusowe ....70

  3.3. Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych przed wyjazdem ....72

  3.4. Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych w trakcie wyjazdu ....81

  3.5. Aktywność w mediach społecznościowych ....85

  3.6. Ocena użyteczności narzędzi cyfrowych ....91

  3.7. Czynniki korzystania z zasobów i narzędzi informacyjnych w Internecie ....99

4. Forma i zakres wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w promocji i informacji turystycznej gmin województwa małopolskiego  103

  4.1. Cele i metodyka badań ....103

  4.2. Podstawowa użyteczność stron internetowych urzędów gmin ....115

  4.3. Zakres informacji turystycznej na stronach internetowych urzędów gmin ....119

  4.4. Aplikacje mobilne z informacją turystyczną o gminach ....120

  4.5. Zróżnicowanie narzędzi cyfrowych w promocji i informacji turystycznej gmin ....124

5. Determinanty wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w promocji i informacji turystycznej gmin województwa małopolskiego  ....133

  5.1. Cele i metodyka badań ....133

  5.2. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych ....135

  5.3. Aktywność w mediach społecznościowych ....145

  5.4. Narzędzia tradycyjne a narzędzia cyfrowe ....154

  5.5. Czynniki oraz bariery i ograniczenia zastosowania narzędzi cyfrowych ....159

  5.5.1. Czynniki i ich ocena ....159

  5.5.2. Bariery oraz ograniczenia i ich ocena ....165

6. Podsumowanie i wnioski  ....171

Literatura  ....177

Załączniki  ....191

Spis rycin  ....229

Spis tabel  ....231

© IGiGP UJ "2021"