Ostatnia aktualizacja: 2023-01-10

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2020 roku

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii

Fiedeń Ł., Anielska K., Świgost-Kapocsi A. (red.), 2020, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-59-6

Język publikacji: polski

Cena: 20.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Leszek S. Dąbrowski 

 s. 11-30

Idea miast partnerskich a jej znaczenie dla rozwoju współczesnych miast - perspektywa geograficzna. Przykład Leszna

\"textZarys treści \"textSummary

Rafał Gajewski 

 s. 31-57

Zastosowanie modelu "?terytorium-miejsce-skala-sieci powiązań?" w analizie miejskich planów adaptacji do zmian klimatu

\"textZarys treści \"textSummary

Tomasz Jamry 

 s. 59-79

Mobilność zawodowa pracowników sektora usług dla biznesu. Studium przypadku firmy PerkinElmer

\"textZarys treści \"textSummary

Marcin Świtoniak, Marcin Nowak, Hanna Radziuk 

 s. 81-100

Zastosowanie fotogrametrii niskopułapowej w badaniach przestrzennego zróżnicowania pokrywy glebowej przekształconej w wyniku denudacji antropogeniczne

\"textZarys treści \"textSummary

Michał Tomasz Wolszczak 

 s. 101-125

Dryf miejski jako zoperacjonalizowane pojęcie filozoficzne - wyniki bada

\"textZarys treści \"textSummary

Artur Żyto, Magdalena Kugiejko, Dominika Dudziak 

 s. 127-151

Ocena krajobrazowa rzek okresowych (wadi) w Omanie metodą krzywej wrażeń Wejchert

Landscape valuation of the periodic rivers (wadi) in Oman using Wejchert's impression curve metho

Zarys treści: Osobliwością fizycznogeograficzną Omanu są liczne rzeki okresowe - wadi (uedy). Ich doliny charakteryzują się zróżnicowaną strukturą funkcjonalno-przestrzenną, wynikającą z ukształtowania terenu i dostępności. Głównym celem badań autorów było porównanie krajobrazu dolin dwóch cieków (W1 - Maskat, W2 -Salalah) w ich dolnym biegu, na dystansie 1,0-1,6 km. Metodyka tych badań obejmowała ocenę krajobrazu metodą krzywej wrażeń Wejcherta. Umożliwia ona ocenę wizualną danej przestrzeni, z uwzględnieniem dźwięku i zapachu. Inwentaryzację terenową przeprowadziła grupa 6 studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w czerwcu 2019 roku. Badanie dolin wykazały podobieństwa i różnice pod względem cech środowiska przyrodniczego oraz zagospodarowania. Wpływ na ocenę ich krajobrazu miały również warunki meteorologiczne, istotnie oddziałujące na percepcję oraz doświadczenie kulturowe.

Słowa kluczowe: metoda krzywej wrażeń Wejcherta, ocena krajobrazowa, rzeki okresowe, wadi, Sułtanat Omanu

Słowa kluczowe (w języku angielskim): landscape valuation, periodic rivers, wadim Sultanate of Oman, Wejchert's impression curve method

Fiedeń Ł., Anielska K., Świgost-Kapocsi A. (red.), 2020, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, IGiGP UJ, Kraków, s. 127-151.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISBN 978-83-64089-59-6

© IGiGP UJ "2023"