Ostatnia aktualizacja: 2023-01-10

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2020 roku

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii

Fiedeń Ł., Anielska K., Świgost-Kapocsi A. (red.), 2020, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-59-6

Język publikacji: polski

Cena: 20.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Leszek S. Dąbrowski 

 s. 11-30

Idea miast partnerskich a jej znaczenie dla rozwoju współczesnych miast - perspektywa geograficzna. Przykład Leszna

\"textZarys treści \"textSummary

Rafał Gajewski 

 s. 31-57

Zastosowanie modelu "?terytorium-miejsce-skala-sieci powiązań?" w analizie miejskich planów adaptacji do zmian klimatu

\"textZarys treści \"textSummary

Tomasz Jamry 

 s. 59-79

Mobilność zawodowa pracowników sektora usług dla biznesu. Studium przypadku firmy PerkinElmer

\"textZarys treści \"textSummary

Marcin Świtoniak, Marcin Nowak, Hanna Radziuk 

 s. 81-100

Zastosowanie fotogrametrii niskopułapowej w badaniach przestrzennego zróżnicowania pokrywy glebowej przekształconej w wyniku denudacji antropogeniczne

Low-altitude photogrammetry in studies of soil cover variability of areas transformed by anthropogenic denudation

Zarys treści: Denudacja antropogeniczna prowadzi do silnych przekształceń pokrywy glebowej obszarów rolniczych wysoczyzn morenowych Polski północnej. W jej efekcie powstają zróżnicowane rodzaje gleb - zerodowane w górnych partiach stoków oraz akumulacyjne - u ich podnóży i w zagłębieniach terenowych. Prezentowane badania przedstawiają nowatorską próbę zastosowania niskopułapowych nalotów fotogrametrycznych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w określaniu zasięgu i stopnia przekształceń denudacyjnych pokrywy glebowej. Do badań wytypowano fragment rolniczo użytkowanej wysoczyzny morenowej falistej Pojezierza Dobrzyńskiego. Przeprowadzony nalot fotogrametryczny pozwolił na opracowanie ortofotomozaiki oraz numerycznego modelu terenu (DEM) z wykorzystaniem oprogramowania Agisoft Photoscan 1.4.5. Analizy fotogrametryczne pozwoliły na wytypowanie lokalizacji sześciu miejsc wykonania profili glebowych różniących się pod względem barwy poziomów powierzchniowych i wskaźników morfometrycznych (nachylenia i krzywizny) powierzchni terenu. Uzyskane wyniki potwierdziły konieczność stosowania w badaniach przekształceń denudacyjnych gleb algorytmów uwzględniających parametry rzeźby terenu, w powiązaniu z analizą przestrzennego zróżnicowania barw poziomów powierzchniowych. Fotogrametria niskopułapowa z zastosowaniem BSP daje zatem duże możliwości rozwoju tego typu badań

Słowa kluczowe: erozja gleb, fotogrametria, gleby deluwialne, gleby płowe, ortofotomapa

Słowa kluczowe (w języku angielskim): clay-illuvial soils, colluvial soils, orthophotomap, photogrammetry, soil erosion

Fiedeń Ł., Anielska K., Świgost-Kapocsi A. (red.), 2020, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, IGiGP UJ, Kraków, s. 81-100.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISBN 978-83-64089-59-6

Michał Tomasz Wolszczak 

 s. 101-125

Dryf miejski jako zoperacjonalizowane pojęcie filozoficzne - wyniki bada

\"textZarys treści \"textSummary

Artur Żyto, Magdalena Kugiejko, Dominika Dudziak 

 s. 127-151

Ocena krajobrazowa rzek okresowych (wadi) w Omanie metodą krzywej wrażeń Wejchert

\"textZarys treści \"textSummary

© IGiGP UJ "2023"