Ostatnia aktualizacja: 2023-01-10

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2020 roku

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii

Fiedeń Ł., Anielska K., Świgost-Kapocsi A. (red.), 2020, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-59-6

Język publikacji: polski

Cena: 20.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Leszek S. Dąbrowski 

 s. 11-30

Idea miast partnerskich a jej znaczenie dla rozwoju współczesnych miast - perspektywa geograficzna. Przykład Leszna

\"textZarys treści \"textSummary

Rafał Gajewski 

 s. 31-57

Zastosowanie modelu "?terytorium-miejsce-skala-sieci powiązań?" w analizie miejskich planów adaptacji do zmian klimatu

\"textZarys treści \"textSummary

Tomasz Jamry 

 s. 59-79

Mobilność zawodowa pracowników sektora usług dla biznesu. Studium przypadku firmy PerkinElmer

Business services sector employees' job mobility. PerkinElmer case study

Zarys treści: Celem autora opracowania było poznanie i zrozumienie mechanizmów przestrzennego i sektorowego zróżnicowania ścieżek zawodowych pracowników sektora usług dla biznesu w kontekście rozwoju Krakowa jako ośrodka metropolitalnego. Autor odwołał się przy tym do koncepcji "struktury możliwości" Roberta Mertona (Grabowska-Lusińska 2012), badając m.in. wpływ odległości pomiędzy miejscem pracy a miejscem zamieszkania na decyzje pracowników o wyborze pracodawcy. Na potrzeby badania posłużono się danymi udostępnionymi przez firmę PerkinElmer Shared Services sp. z o.o. zlokalizowaną w Krakowie. Metody badań zawierały m.in. kodyfikację profilów pracowniczych na podstawie danych otrzymanych pod postacią CV. Wyniki badań pozwoliły określić mobilność zawodową pracowników w ujęciu przestrzennym i sektorowym na podstawie m.in. miejsca uzyskania wykształcenia wyższego, miejsca zamieszkania, poprzedniego miejsca pracy oraz pokrewieństwa branży w poprzednim miejscu pracy. Na podstawie zebranych wyników autor starał się oszacować skalę oddziaływania firmy PerkinElmer na mobilność przestrzenną i sektorową pracowników oraz odnieść ją do całego sektora usług dla biznesu. Na podstawie swych badań potwierdził ich zgodność z założeniami koncepcji "struktury możliwości"

Słowa kluczowe: Krakowski Obszar Metropolitalny, mobilność zawodowa pracowników, outsourcing, sektor usług dla biznesu, ścieżki zawodowe

Słowa kluczowe (w języku angielskim): business services sector, career paths, job mobility, Krakow Metropolitan Area, outsourcing

Fiedeń Ł., Anielska K., Świgost-Kapocsi A. (red.), 2020, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, IGiGP UJ, Kraków, s. 59-79.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISBN 978-83-64089-59-6

Marcin Świtoniak, Marcin Nowak, Hanna Radziuk 

 s. 81-100

Zastosowanie fotogrametrii niskopułapowej w badaniach przestrzennego zróżnicowania pokrywy glebowej przekształconej w wyniku denudacji antropogeniczne

\"textZarys treści \"textSummary

Michał Tomasz Wolszczak 

 s. 101-125

Dryf miejski jako zoperacjonalizowane pojęcie filozoficzne - wyniki bada

\"textZarys treści \"textSummary

Artur Żyto, Magdalena Kugiejko, Dominika Dudziak 

 s. 127-151

Ocena krajobrazowa rzek okresowych (wadi) w Omanie metodą krzywej wrażeń Wejchert

\"textZarys treści \"textSummary

© IGiGP UJ "2023"