Ostatnia aktualizacja: 2023-01-10

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2019 roku

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 7

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 7

Fiedeń Ł., Anielska K. (red.), 2019, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 7, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-53-4

Język publikacji: polski

Cena: 25.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Malwina Balcerak 

 s. 11-23

Wpływ likwidacji cukrowni w Brześciu Kujawskim na wybrane aspekty społeczne i przestrzenne rozwoju miejsko-wiejskiej gminy

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (387 KB)

Łukasz Fiedeń, Karolina Listwan-Franczak 

 s. 25-44

Park narodowy a planowanie przestrzenne w gminach - przykład Magurskiego Parku Narodowego

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (917 KB)

Paweł Franczak, Konrad Kępski 

 s. 45-66

Redukcja fali powodziowych przez Zbiornik Wodny Świnna Poręba na Skawie w latach 2010 i 2014

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.2 MB)

Maciej Główczyński 

 s. 67-82

Trzecie miejsce - między klasyczną teorią a jej współczesnym znaczeniem

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (191 KB)

Marek Grochowicz 

 s. 83-102

Konflikty przestrzenne wokół Placu Nowego na krakowskim Kazimierzu

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (412 KB)

Aleksandra Kolanek, Mariusz Szymanowski 

 s. 103-126

Pożary lasów na świecie - uwarunkowania ich powstawania i metody badań

Forest wildfires in the world - determinants and research methods

Zarys treści: Pożary lasów są jednym z głównych zaburzeń ekosystemów, stanowiąc zarazem element naturalnych przemian siedlisk przyrodniczych. Jednak zdecydowana większość incydentów pożarowych jest skutkiem działalności człowieka. Rozwój społeczno-ekonomiczny powoduje zwiększoną antropopresję na środowiska leśne i wzrost liczby pożarów, co przekłada się na wzrost strat przyrodniczych i pozaprzyrodniczych, głównie materialnych. Do pierwszych zaliczamy m.in. niekorzystne przemiany geochemiczne gleby, zmiany mikroklimatu i stosunków wodnych oraz spadek bioróżnorodności. Rozpoznanie przyczyn powstawania pożarów oraz opracowanie skutecznych systemów ich przewidywania jest więc podyktowane nie tylko potrzebą poznania naukowego, lecz również istotnym interesem społecznym. Dlatego problematyka ta podejmowana jest na całym świecie, dając już efekty w postaci wielu systemów wczesnego wykrywania zagrożenia pożarowego w lasach. Jednocześnie wszyscy autorzy opracowań dotyczących tego zagadnienia podkreślają istotną rolę uwarunkowań lokalnych w zmiennym udziale znaczenia poszczególnych czynników, co powoduje, że bezpośrednia implementacja systemów skutecznych w danym regionie, w innych na ogół nie jest możliwa. Przegląd literatury przedmiotu wskazuje, iż w modelowaniu pożarów lasów można przyjąć podejścia stochastyczne i deterministyczne. Skala przestrzenna badań nad przyczynami pożarów lasów różnicuje się od badań nad punktowym rozmieszczeniem tych zjawisk w skali szczegółowej aż po skalę przeglądową lub ogólną dla dużych jednostek administracyjnych i ekologicznych, a dane analizowane są zarówno dla jednego sezonu, jak i wieloleci. Głównym celem autorów niniejszego opracowania było przedstawienie czynników sprzyjających powstawaniu pożarów lasów oraz metod badania ich wpływu na ryzyko pożarowe.

Słowa kluczowe: antropopresja, czynniki przyrodnicze, metodyka badań, pożary lasów, zagrożenie pożarowe

Słowa kluczowe (w języku angielskim): anthropopressure, fire hazard, forest wildfires, natural factors, research methods

Fiedeń Ł., Anielska K. (red.), 2019, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 7, IGiGP UJ, Kraków, s. 103-126.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISBN 978-83-64089-53-4

Pełny tekst (448 KB)

Bartosz Korinth 

 s. 127-139

Wirtualne atrakcje turystyczne i ich przestrzenne zróżnicowanie w Polsce i Europie

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (337 KB)

Dominik Nogala 

 s. 141-153

Aplikacje mobilne w Łodzi i województwie łódzkim

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (177 KB)

Michał Tomasz Wolszczak, Paweł Krąż 

 s. 155-175

Smart living w krakowskim smart city

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (215 KB)

Adam Wronkowski 

 s. 177-197

Teoria ośrodków zachowania - propozycja zastosowania w badaniach przestrzeni publicznych

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (137 KB)

Karolina Zięba-Kulawik, Piotr Wężyk 

 s. 199-226

Detekcja zmian roślinności wysokiej Krakowa w latach 2016 - 2017 przy wykorzystaniu analizy GEOBIA zobrazowań satelitarnych RapidEye (Planet)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (7.0 MB)

© IGiGP UJ "2023"