Ostatnia aktualizacja: 2023-01-10

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2019 roku

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 7

Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 7

Fiedeń Ł., Anielska K. (red.), 2019, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 7, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-53-4

Język publikacji: polski

Cena: 25.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Malwina Balcerak 

 s. 11-23

Wpływ likwidacji cukrowni w Brześciu Kujawskim na wybrane aspekty społeczne i przestrzenne rozwoju miejsko-wiejskiej gminy

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (387 KB)

Łukasz Fiedeń, Karolina Listwan-Franczak 

 s. 25-44

Park narodowy a planowanie przestrzenne w gminach - przykład Magurskiego Parku Narodowego

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (917 KB)

Paweł Franczak, Konrad Kępski 

 s. 45-66

Redukcja fali powodziowych przez Zbiornik Wodny Świnna Poręba na Skawie w latach 2010 i 2014

Flood waves reducing by Świnna Poręba Reservoir at Skawa River in 2010 and 2014 .

Zarys treści: W Karpatach polskich duże zbiorniki retencyjne wybudowano już na niemal wszystkich głównych rzekach ( poza Białą Tarnowską i Wisłoką ). Do niedawna ostatnią rzeką, na której brak było takiego zbiornika, była Skawa. Choć pierwsze plany zbudowania go na niej pojawiły się już w latach 20. XX w., budowę rozpoczęto tam w 1986 r. Zmiany społeczno-gospodarcze w Polsce i trudności finansowe na przełomie lat 80. i 90. XX w., sprawiły, że napełnianie zbiornika rozpoczęto dopiero w listopadzie 2016 r. Tymczasem podczas budowy zbiornika i po ukończeniu korpusu zapory, w zlewni Skawy wystąpiło kilka dużych powodzi, w tym 2 katastrofalne - w 2010 i 2014 r. Celem autorów tej publikacji było zanalizowanie redukcji fali powodziowej przez nowy zbiornik Świnna Poręba. Podczas powodzi w maju 2010 r. w okresie kulminacji fali powodziowej dopływ do zbiornika wynosił 1096,1 m3s-1, a kulminacja ta została zredukowana o 82,4 %. Z kolei w maju 2014 r. maksymalny dopływ do zbiornika wyniósł 921,7 m3s-1, a kulminacja fali powodziowej została zmniejszona o 76,4 %. Podczas obu tych powodzi zbiornik został wypełniony odpowiednio w 36 % i 28 %. W związku z tym, iż przed obiema powodziami zbiornik był pusty, nie doszło do wypełnienia jego pojemności użytkowej. W obu przypadkach dzięki temu zbiornikowi 03_doszło do znacznego obniżenia kulminacji fali powodziowej nie tylko w dolnym odcinku Skawy, lecz także na Wiśle.

Słowa kluczowe: antropopresja, Karpaty, ochrona przeciwpowodziowa, reżim hydrologiczny, zapory wodne

Słowa kluczowe (w języku angielskim): anthropopressure, Carpathians, dams, flood protection, hydrological regime

Fiedeń Ł., Anielska K. (red.), 2019, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. tom 7, IGiGP UJ, Kraków, s. 45-66.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISBN 978-83-64089-53-4

Pełny tekst (1.2 MB)

Maciej Główczyński 

 s. 67-82

Trzecie miejsce - między klasyczną teorią a jej współczesnym znaczeniem

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (191 KB)

Marek Grochowicz 

 s. 83-102

Konflikty przestrzenne wokół Placu Nowego na krakowskim Kazimierzu

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (412 KB)

Aleksandra Kolanek, Mariusz Szymanowski 

 s. 103-126

Pożary lasów na świecie - uwarunkowania ich powstawania i metody badań

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (448 KB)

Bartosz Korinth 

 s. 127-139

Wirtualne atrakcje turystyczne i ich przestrzenne zróżnicowanie w Polsce i Europie

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (337 KB)

Dominik Nogala 

 s. 141-153

Aplikacje mobilne w Łodzi i województwie łódzkim

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (177 KB)

Michał Tomasz Wolszczak, Paweł Krąż 

 s. 155-175

Smart living w krakowskim smart city

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (215 KB)

Adam Wronkowski 

 s. 177-197

Teoria ośrodków zachowania - propozycja zastosowania w badaniach przestrzeni publicznych

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (137 KB)

Karolina Zięba-Kulawik, Piotr Wężyk 

 s. 199-226

Detekcja zmian roślinności wysokiej Krakowa w latach 2016 - 2017 przy wykorzystaniu analizy GEOBIA zobrazowań satelitarnych RapidEye (Planet)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (7.0 MB)

© IGiGP UJ "2023"