Ostatnia aktualizacja: 2022-10-12

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Historia geografii"

Inne wydawnictwa z 2018 roku

Rola geografii w utrwalaniu niepodległej Polski i w jej rozwoju

Rola geografii w utrwalaniu niepodległej Polski i w jej rozwoju

Jackowski A. (red.), 2018, Rola geografii w utrwalaniu niepodległej Polski i w jej rozwoju, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-49-7

Język publikacji: polski

Cena: 39.00 PLN (w tym 5% VAT).

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (16.9 MB)

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

 

 s. 7

List Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy

Marek Drewnik  

 s. 9

Wstęp

Piotr Eberhardt 

 s. 11-42

Kształtowanie się koncepcji granic politycznych II Rzeczypospolitej

\"textZarys treści \"textSummary

Antoni Jackowski, Izabela Sołjan 

 s. 43-104

Geografia w służbie Niepodległej Polski (1918 - 1939)

\"textZarys treści \"textSummary

Marek Sobczyński 

 s. 106-140

Rola geografii i Polskiego Towarzystwa Geograficznego w kształtowaniu postaw patriotycznych

\"textZarys treści \"textSummary

Tadeusz Siwek 

 s. 142-153

Wkład czeskich geografów w powstanie państwa czechosłowackiego

\"textZarys treści \"textSummary

René Matlovič 

 s. 155-184

Początki akademickiej geografii i jej przedstawiciele na Słowacji w 2. połowie XIX i 1. połowie XX w.

\"textZarys treści \"textSummary

Beata Konopska, Jerzy Ostrowski 

 s. 185-210

Rola geografów w tworzeniu i rozwijaniu polskiej kartografii szkolnej w okresie międzywojennym i po II wojnie światowej

Role of geographers in creating and developing Polish school cartography in the interwar period, as well as after World War II

Zarys treści: Przed I wojną światową własna kartografia szkolna w podzielonej między trzy państwa Polsce miała swoje początki w posiadającej dużą autonomię Galicji, gdzie obok tłumaczeń austriackich atlasów i map ściennych szkoły dysponowały pionierskimi pracami lwowskich geografów S. Majerskiego (mapy) i E. Romera (atlas geograficzny). Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r. w kartografii szkolnej priorytetem stało się przygotowanie nowych map i atlasów. Barierę wejścia w wysokonakładową produkcję kartograficzną stanowiły jednak kompetencje poligraficzne i kapitał. Przeszkody te pokonali już na początku lat 20. XX w. dwaj wybitni geografowie uniwersyteccy: E. Romer, tworząc we Lwowie spółkę " Książnica-Atlas ", która stała się największym wydawnictwem edukacyjnym w międzywojennej Polsce, oraz L. Sawicki - organizując wydawnictwo " Orbis " w Krakowie. Lwowska " Książnica-Atlas " wypracowała na tyle silną wartość w zakresie praw autorskich oraz kapitału ludzkiego, że odrodziła się po II wojnie światowej we Wrocławiu. Powstałe w 1951 r. w Warszawie Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych było w dużym stopniu jej merytorycznym spadkobiercą. Wypracowane w nim koncepcje map kontynuowane są w kilku innych wydawnictwach działających po 1989 r. W działalności geografów na rzecz tworzenia i rozwijania polskiej kartografii szkolnej można wskazać cztery obszary. Pierwszy to autorskie opracowania kartograficzne, ze szczególnym wyróżnieniem dorobku E. Romera oraz jego współpracowników J. Wąsowicza i T. Szumańskiego we Lwowie, L. Sawickiego i S. Korbla w Krakowie, M. Janiszewskiego w Warszawie, a w ostatnim półwieczu redaktorów Państwowego (od 1992 r. Polskiego) Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych oraz wydawnictw Nowa Era i Demart. Drugi to inicjowanie dyskusji pomiędzy naukowcami, autorami map, nauczycielami i metodykami geografii w formie konferencji i seminariów. Obszar trzeci to kształcenie na uniwersytetach geografów kartografów - przyszłych autorów i redaktorów map i atlasów szkolnych. W tym zakresie największe zasługi mają Uniwersytet Warszawski (specjalizacja kartograficzna od 1950 r.) i Uniwersytet Wrocławski (specjalizacja kartograficzna od 1954 r.). Czwarty obszar to kształcenie nauczycieli w zakresie rozumienia języka mapy i efektywnego wykorzystywania map w edukacji szkolnej.

Słowa kluczowe: Mapy szkolne, atlasy szkolne, pomoce szkolne w geografii, nauczanie geografii, historia kartografii

Słowa kluczowe (w języku angielskim): School maps, school atlases, teaching aids in geography, teaching of geography, history of cartography

Jackowski A. (red.), 2018, Rola geografii w utrwalaniu niepodległej Polski i w jej rozwoju, IGiGP UJ, Kraków, s. 185-210.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISBN 978-83-64089-49-7

Elżbieta Bilska-Wodecka, Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, Justyna Liro 

 s. 211-239

Rola Studium Turyzmu UJ (1936-1939) w rozwoju gospodarki turystycznej w niepodległej Polsce

\"textZarys treści \"textSummary

Monika Cepil 

 s. 241-259

Ujednolicanie nazw miejscowości na terytorium II Rzeczypospolitej Polskiej

\"textZarys treści \"textSummary

Leszek Butowski 

 s. 262-280

Działalność wojskowej służby geograficznej polskiego państwa podziemnego w latach 1939 - 1945

\"textZarys treści \"textSummary

Witold Wilczyński 

 s. 282-305

Dylematy geopolityczne Eugeniusza Romera

\"textZarys treści \"textSummary

Andrzej Lisowski 

 s. 308-318

Bogdan Zaborski jako badacz i uczestnik procesu utrwalania państwowości polskiej po 1918 r.

\"textZarys treści \"textSummary

Franciszek Mróz 

 s. 319-338

Wkład Mieczysława Orłow icza w rozwój krajoznawstwa i turystyki w niepodległej Polsce

\"textZarys treści \"textSummary

 

 s. 339

Indeks osobowy

© IGiGP UJ "2022"