Last update: 2023-01-10

STRONA GŁÓWNA
Publishing
Publishings

The last issues

More books on this topic

Other books in 2017

Zanim nadejdzie powódź. Wpływ wyobrażeń przestrzennych, wrażliwości społecznej na klęski żywiołowe oraz komunikowania ryzyka na przygotowanie społeczności lokalnych do powodzi

Zanim nadejdzie powódź. Wpływ wyobrażeń przestrzennych, wrażliwości społecznej na klęski żywiołowe oraz komunikowania ryzyka na przygotowanie społeczności lokalnych do powodzi

Działek J., Biernacki J., Konieczny R., Fiedeń Ł., Franczak P., Grzeszna K., Listwan-Franczak K., 2017, Zanim nadejdzie powódź. Wpływ wyobrażeń przestrzennych, wrażliwości społecznej na klęski żywiołowe oraz komunikowania ryzyka na przygotowanie społeczności lokalnych do powodzi, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-39-8

Language: Polish

pdfElectronic version of the book is available (19.2 MB)

Contents

Jarosław Działek, Wojciech Biernacki 

  1. Wprowadzenie - cele, zakres i układ pracy ....7

2. Charakterystyka obszarów badań  13

Łukasz Fiedeń 

  2.1. Położenie obszarów badań i ich uwarunkowania społeczno-ekonomiczne ....16

Paweł Franczak, Jarosław Działek 

  2.2. Przebieg powodzi w badanych obszarach i ich konsekwencje ....37

  2.2.1. Wezbrania i powodzie - definicje i klasyfikacje ....37

  2.2.2. Przebieg powodzi w poszczególnych obszarach badań na tle zdarzeń historycznych ....41

Wojciech Biernacki, Łukasz Fiedeń 

  3. Zmienność w czasie przestrzennych wyobrażeń powodzi ....123

  3.1. Wprowadzenie ....123

  3.2. Metody badawcze ....125

  3.2.1. Analiza wywiadów pogłębionych ....125

  3.2.2. Analiza zebranych materiałów kartograficznych ....126

  3.3. Zmienność wyobrażeń przestrzennych powodzi w wybranych miejscowościach ....127

  3.3.1. Bieruń ....127

  3.3.2. Czarna ....135

  3.3.3. Wojcieszów ....142

  3.4. Podsumowanie ....152

Jarosław Działek 

  4. Wrażliwość społeczna a przygotowanie do powodzi ....157

  4.1. Koncepcja wrażliwości społecznej ....158

  4.1.1. Źródła koncepcji i pojęcia pokrewne ....158

  4.1.2. Taksonomiczne i sytuacyjne ujęcie wrażliwości społecznej ....163

  4.1.3. Determinanty wrażliwości społecznej na klęski żywiołowe ....165

  4.2. Podejścia badawcze w analizach wrażliwości społecznej na klęski żywiołowe ....173

  4.2.1. Studia przypadków ....177

  4.2.2. Modelowanie przestrzenne ....180

  4.3. Wrażliwość społeczna a poziom przygotowania do powodzi w wybranych obszarach Polski południowej ....186

  4.3.1. Charakterystyka przebadanych gospodarstw domowych ....186

  4.3.2. Doświadczenie powodzi - konsekwencje i wsparcie społeczne ....192

  4.3.3. Działania zabezpieczające przed powodzią ....203

  4.3.4. Wpływ wrażliwości społecznej na poziom przygotowania do powodzi ....232

  4.4. Model przestrzenny wrażliwości społecznej na powódź dla Polski południowej ....264

  4.5. Podsumowanie ....276

Wojciech Biernacki 

  5. Praktyka informowania i edukacji na temat powodzi w Polsce na tle aspektów prawnych ....281

Wojciech Biernacki 

  5.1. Obszar edukacji formalnej i nauki jako źródła informacji na temat powodzi ....286

Karolina Grzeszna 

  5.2. Materiały publikowane w portalu YouTube - wirtualnym, społecznym archiwum lokalnych powodzi ....292

Jarosław Działek 

  5.3. Dystrybucja informacji na temat ryzyka powodziowego za pomocą stron internetowych gmin ....304

Roman Konieczny 

  5.4. Informacyjna i edukacyjna zawartość stron internetowych krajowych i regionalnych instytucji powiązanych z działaniami przeciwpowodziowymi ....318

  5.4.1. Aktywność instytucji w odniesieniu do wybranych grup odbiorców ....321

  5.4.2. Analiza treści publikowanych na wybranych stronach internetowych ....330

  5.4.3. Dostępność i czytelność tekstów publikowanych w internecie ....342

Karolina Listwan-Franczak 

  5.5. Prawne uwarunkowania komunikacji między instytucjami oraz między instytucjami a obywatelami na terenach zagrożonych ....351

Paweł Franczak, Karolina Listwan-Franczak 

  5.6. Akty planistyczne jako źródło informacji o ryzyku powodziowym ....373

Wojciech Biernacki 

  5.7. Podsumowanie ....390

Wojciech Biernacki, Jarosław Działek 

  6. Podsumowanie i dyskusja wyników ....395

Załączniki  403

Spis rycin  433

Spis tabel  439

Spis załączników  445

Bibliografia  447

© IGiGP UJ "2023"