Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia społeczno-ekonomiczna"

Inne wydawnictwa z 2017 roku

Bliskość geograficzna przedsiębiorstw zaawansowanego przemysłu i usług a przepływy wiedzy

Bliskość geograficzna przedsiębiorstw zaawansowanego przemysłu i usług a przepływy wiedzy

Micek G., 2017, Bliskość geograficzna przedsiębiorstw zaawansowanego przemysłu i usług a przepływy wiedzy, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-64089-38-1

Język publikacji: polski

Cena: 48.00 PLN (w tym 5% VAT).

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (12.9 MB)

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

1. Wstęp  ....9

  1.1. Wprowadzenie ....9

  1.2. Przesłanki podjęcia niniejszych badań ....14

  1.3. Cele pracy i procedura badawcza ....16

  1.4. Przedmiot badań i jego interdyscyplinarność ....18

2. Podstawowe pojęcia i klasyfikacje  ....23

  2.1. Przestrzeń ....23

  2.2. Odległość ....25

  2.3. Dystans ....26

  2.4. Bliskość jako pojęcie ogólne ....27

  2.5. Bliskość geograficzna a dostępność przestrzenna ....29

  2.6. Wiedza ....32

  2.6.1. Wprowadzenie ....32

  2.6.2. Klasyfikacje wiedzy ....34

  2.6.3. Bazy wiedzy ....39

  2.6.4. Wspólne uczenie się ....41

  2.7. Innowacja ....42

  2.8. Przepływy wiedzy ....44

  2.9. Podsumowanie ....46

3. Podejścia, koncepcje badawcze i konstrukty wykorzystywane w studiach bliskości geograficznej  ....49

  3.1. Kształtowanie się paradygmatu bliskości geograficznej ....49

  3.2. Bliskość geograficzna a przepływy wiedzy w świetle korzyści aglomeracji i zróżnicowania ....53

  3.2.1. Korzyści aglomeracji ....53

  3.2.2. Korzyści zróżnicowania ....55

  3.3. Podejścia ewolucyjne i instytucjonalne ....56

  3.4. Nurt relacyjny i podejście sieciowe ....58

  3.5. Badania interakcji przestrzennych i powiązań sieciowych w geografii ekonomicznej ....60

  3.6. Przestrzenne ujęcie procesów innowacyjnych i uczenia się ....63

  3.6.1. Region uczący się ....63

  3.6.2. Miasta i dzielnice wiedzy ....64

  3.6.3. Regionalne systemy innowacji ....65

  3.6.4. Klastry i organizacje klastrowe ....66

  3.7. Podsumowanie ....71

4. Debata o bliskości geograficznej i przepływach wiedzy - przegląd literatury  ....73

  4.1. Metoda systematycznego przeglądu literatury ....73

  4.2. Konceptualizacja i operacjonalizacja pojęcia bliskości ....74

  4.2.1. Wyniki badań bliskości geograficznej ....74

  4.2.2. Konceptualizacja i operacjonalizacja pojęcia bliskości geograficznej w literaturze przedmiotu ....75

  4.2.3. Badania bliskości geograficznej według sektorów i branż ....86

  4.3. Konceptualizacja i operacjonalizacja innych wymiarów bliskości ....87

  4.4. Przegląd terminów opisujących interakcje w zakresie wiedzy ....99

  4.5. Kanały przepływów wiedzy ....103

  4.6. Ważność poszczególnych kanałów przepływów wiedzy ....107

  4.6.1. Mobilność ....107

  4.6.2. "Pączkowanie" spółek (spin-off) ....109

  4.6.3. Aktywność w zakresie patentowania ....110

  4.6.4. Sformalizowana współpraca ....111

  4.6.5. Kontakty nieformalne ....111

  4.7. Metody pomiaru przepływów wiedzy i modele interakcji przestrzennych ....113

  4.8. Skale przestrzenne przepływów wiedzy ....118

  4.8.1. Przepływy lokalne - "gwar" ....118

  4.8.2. Przepływy globalne - "rurociągi" ....119

  4.8.3. Znaczenie lokalnego uczenia się ....121

  4.8.4. Rola powiązań globalnych i międzynarodowych ....122

  4.8.5. Kombinacja lokalnego uczenia się i globalnych powiązań ....123

  4.8.6. Wieloskalowe korzystanie z wiedzy ....124

  4.9. Znaczenie różnych rodzajów bliskości dla przepływów wiedzy ....125

  4.9.1. Znaczenie bliskości geograficznej dla przepływów wiedzy ....126

  4.9.2. Kontekst większego znaczenia bliskości geograficznej ....128

  4.9.3. Ograniczone znaczenie bliskości geograficznej ....131

  4.9.4. Paradoks bliskości ....132

  4.9.5. Relacje bliskości geograficznej z innymi wymiarami bliskości ....135

  4.9.6. Model relacji między bliskością geograficzną a przepływami wiedzy ....137

  4.10. Znaczenie przepływów wiedzy w rozwoju lokalnym i regionalnym ....139

  4.11. Podsumowanie ....141

5. Przegląd metod i technik badawczych. Materiały źródłowe  ....143

  5.1. Postrzeganie bliskości geograficznej i jej wpływ na przepływy wiedzy - ankieta telefoniczna CATI ....146

  5.1.1. Kwestionariusz badawczy ....146

  5.1.2. Dobór próby badawczej i jej charakterystyka ....147

  5.2. Znaczenie różnych rodzajów bliskości dla przepływów wiedzy - studia przypadku ....151

  5.3. Metody analizy przepływów wiedzy i oddziaływania bliskości ....152

  5.4. Wykorzystane bazy danych ....153

  5.5. Ograniczenia metodyczne i źródłowe ....159

6. Zaawansowane działalności gospodarcze i ich rozmieszczenie w Polsce  ....161

  6.1. Charakterystyka wybranych sektorów reprezentujących zaawansowane działalności gospodarcze ....161

  6.2. Branża usług IT ....165

  6.3. Sektor biotechnologiczny ....168

  6.4. Sektor lotniczy ....169

7. Bliskość geograficzna i jej związek z odległością oraz znaczenie przepływów wiedzy według kanałów w świetle badań sektora usług IT  ....173

  7.1. Bliskość geograficzna i jej związek z odległością ....173

  7.2. Znaczenie przepływów wiedzy w sektorze usług IT według kanałów ....175

  7.2.1. Znaczenie poszczególnych kanałów przepływów wiedzy w sektorze usług IT ....176

  7.2.2. Predyktory ocenianego znaczenia kanałów przepływów wiedzy technicznej/technologicznej ....180

  7.2.3. Predyktory ocenianego znaczenia kanałów przepływów wiedzy rynkowej/biznesowej ....185

  7.2.4. Predyktory ważności poszczególnych kanałów przepływów wiedzy - interpretacja ....187

8. Skale przestrzenne przepływów wiedzy - wyniki przeglądu literatury i badań empirycznych  ....193

  8.1. Studia literatury ....193

  8.2. Badania empiryczne skal przestrzennych przepływów wiedzy ....195

  8.2.1. Perspektywa organizacji klastrowych ....195

  8.2.2. Perspektywa sektora usług IT ....199

  8.2.3. Perspektywa sektora biotechnologicznego - przepływy osobowe ....211

  8.2.4. Perspektywa sektora lotniczego - przepływy osobowe ....214

  8.2.5. Perspektywa sektorów biotechnologicznego i lotniczego - współpraca projektowa i patentowa ....216

  8.3. Dyskusja i podsumowanie ....221

9. Znaczenie bliskości geograficznej dla przepływów wiedzy - wyniki badań empirycznych  ....223

  9.1. Organizacje klastrowe jako instytucje stymulujące przepływy wiedzy ....223

  9.2. Znaczenie bliskości geograficznej dla przepływów wiedzy w przedsiębiorstwach sektora usług IT ....225

  9.2.1. Bliskość aktywizująca ....225

  9.2.2. Predyktory stopnia dostarczania wiedzy przez głównego partnera ....226

  9.2.3. Studium rozwoju górnośląsko-krakowskiego skupienia przedsiębiorstw sektora usług IT ....232

  9.3. Perspektywa sektora biotechnologicznego ....243

  9.4. Perspektywa sektora lotniczego ....245

  9.4.1. Wpływ bliskości na przepływy wiedzy w sektorze lotniczym - poziom przedsiębiorstw ....246

  9.4.2. Wpływ bliskości na przepływy wiedzy w sektorze lotniczym - perspektywa relacji diadycznych ....249

10. Dyskusja i wnioski  ....255

  10.1. Konceptualizacja i operacjonalizacja pojęcia bliskości geograficznej ....255

  10.2. Paradoks bliskości i wieloskalowość interakcji w zakresie wiedzy ....256

  10.3. Wpływ bliskości geograficznej na przepływy wiedzy ....258

Załączniki  ....261

Spis rycin  ....309

Spis tabel  ....311

Spis załączników  ....315

Literatura  ....317

Summary - Inter-firm geographical proximity in advanced manufacturing and business services versus knowledge flows  ....359

Od autora  ....367

© IGiGP UJ "2022"