Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Monografie regionalne"

Inne wydawnictwa z 2013 roku

Środowisko przyrodnicze Krakowa. Zasoby - Ochrona - Kształtowanie

Środowisko przyrodnicze Krakowa. Zasoby - Ochrona - Kształtowanie

Degórska B., Baścik M. (red.), 2013, Środowisko przyrodnicze Krakowa. Zasoby - Ochrona - Kształtowanie, IGiGP UJ, Kraków.

Recenzje: prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm, dr hab. Zofia Rączkowska, prof. PAN

ISBN 978-83-88424-89-2

Język publikacji: polski

Spis treści

JACEK MAJCHROWSKI 

  PRZEDMOWA ....9

CZĘŚĆ I. KOMPONENTY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO  

MICHAŁ GRADZIŃSKI, RYSZARD GRADZIŃSKI 

  1. Budowa geologiczna ....13

  1.1. Kompleksy skalne mezozoiku i trzeciorzędu przedmurza Karpat ....14

  1.2. Kompleksy skalne mezozoiku i trzeciorzędu Karpat ....17

  1.3. Osady czwartorzędu ....17

  1.4. Tektonika ....18

BOGDANA IZMAIŁOW 

  2. Rzeźba terenu ....21

  2.1. Morfogeneza ....22

  2.2. Główne jednostki geomorfologiczne ....23

  2.3. Współczesne procesy morfogenetyczne ....30

MARIA BAŚCIK 

  3. Wody powierzchniowe ....33

  3.1. Topograficzne działy wodne ....34

  3.2. Sieć rzeczna, rowy i kanały ....34

  3.3. Temperatura wód rzecznych ....43

  3.4. Zbiorniki wodne ....44

  3.5. Tereny podmokłe ....48

JOANNA POCIASK-KARTECZKA 

  4. Wody podziemne ....49

  4.1. Piętra wodonośne ....49

  4.2. Główne zbiorniki wód podziemnych ....52

  4.3. Jednolite części wód podziemnych ....53

  4.4. Głębokość i dynamika zwierciadła wód podziemnych ....54

  4.5. Wody mineralne i akratopegi ....56

  4.6. Źródła ....58

  4.7. Wody geotermalne ....59

KRZYSZTOF BŁAŻEJCZYK 

  5. Klimat i jego lokalne zróżnicowanie ....61

  5.1. Ogólne cechy klimatu ....62

  5.2. Lokalne zróżnicowanie klimatu ....67

STEFAN SKIBA, MAREK DREWNIK, WOJCIECH SZYMAŃSKI, MARCIN ŻYŁA 

  6. Gleby ....69

  6.1. Struktura pokrywy glebowej ....70

  6.2. Jednostki glebowe ....72

  6.3. Podsumowanie ....78

EUGENIUSZ DUBIEL 

  7. Szata roślinna ....81

  7.1. Flora ....81

  7.2. Zbiorowiska roślinne ....87

KAZIMIERZ WALASZ 

  8. Fauna ....101

  8.1. Kręgowce ....101

  8.2. Bezkręgowce ....106

  8.3. Obszary występowania cennych gatunków fauny ....109

CZĘŚĆ II. WARTOŚĆ I OCHRONA PRZYRODY KRAKOWA 

KAZIMIERZ WALASZ, STEFAN GAWROŃSKI 

  9. Waloryzacja przyrodnicza i kształtowanie powiązań ekologicznych ....117

BOŻENA DEGÓRSKA 

  10. Obszary i obiekty objęte prawną ochroną przyrody ....121

  10.1. Parki krajobrazowe ....121

  10.2. Rezerwaty przyrody ....126

  10.3. Obszary Natura 2000 ....129

  10.4. Użytki ekologiczne ....133

  10.5. Pomniki przyrody ....135

KAZIMIERZ WALASZ 

  11. Przyczyny i kierunki zmian przyrody ożywionej ....145

KAZIMIERZ WALASZ 

  12. Obszary proponowane do ochrony przyrody oraz wskazania do planowania przestrzennego ....149

  12.1. Obszary proponowane do objęcia różnymi formami ochrony przyrody ....149

  12.2. Wskazania do planowania przestrzennego ....152

CZĘŚĆ III. JAKOŚĆ ŚRODOWISKA FIZYCZNOGEOGRAFICZNEGO I JEGO ZAGROŻENIA 

  13. Jakość wód ....157

MARIA BAŚCIK BOŻENA DEGÓRSKA 

  13.1. Ocena jakości wód powierzchniowych ....157

JOANNA POCIASK-KARTECZKA 

  13.2. Ocena jakości wód podziemnych ....163

BOŻENA DEGÓRSKA 

  13.3. Możliwości poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych ....166

  14. Jakość powietrza ....169

KRZYSZTOF BŁAŻEJCZYK 

  14.1. Wpływ czynników klimatycznych, orograficznych i pokrycia terenu na jakość powietrza ....169

BOŻENA DEGÓRSKA, ALINA MACIEJEWSKA, JOANNA JAROSZEWICZ 

  14.2. Ocena jakości powietrza i identyfikacja głównych źródeł zanieczyszczeń ....175

KRZYSZTOF BŁAŻEJCZYK 

  14.3. System wymiany i regeneracji powietrza jako czynnik poprawy warunków aerosanitarnych i bioklimatycznych w mieście ....179

KRZYSZTOF BŁAŻEJCZYK, BOŻENA DEGÓRSKA 

  14.4. Możliwości poprawy jakości powietrza ....182

BOŻENA DEGÓRSKA, ALINA MACIEJEWSKA, JOANNA JAROSZEWICZ 

  15. Klimat akustyczny ....185

  15.1. Główne kategorie hałasu ....185

  15.2. Możliwości ograniczania hałasu ....187

ALINA MACIEJEWSKA 

  16. Ocena stanu zanieczyszczenia gleb ....191

  17. Zagrożenia naturalne ....197

MARIA BAŚCIK 

  17. 1. Zagrożenie powodziowe ....197

MARIA BAŚCIK, BOŻENA DEGÓRSKA 

  17.2. Możliwości przeciwdziałania zagrożeniu powodziowemu i podtopieniom ....201

ALINA MACIEJEWSKA 

  17.3. Zagrożenie suszą ....208

BOŻENA DEGÓRSKA, ALINA MACIEJEWSKA, JOANNA JAROSZEWICZ 

  17.4. Zagrożenie ruchami masowymi ....209

MICHAŁ GRADZIŃSKI, RYSZARD GRADZIŃSKI 

  17.5. Zagrożenie emanacją radonu ....212

CZĘŚĆ IV. ROZWÓJ WYBRANYCH FUNKCJI UŻYTKOWYCH I SPOŁECZNYCH NA BAZIE ZASOBÓW ŚRODOWISKA 

JOANNA POCIASK-KARTECZKA, BOŻENA DEGÓRSKA 

  18. Rozwój funkcji uzdrowiskowej i przyrodolecznictwa ....215

BOŻENA DEGÓRSKA 

19. Możliwości wykorzystania wód geotermalnych  219

  19.1. Możliwości pozyskiwania energii geotermalnej ....219

  19.2. Możliwości rozwoju termalnych kąpielisk ....220

MARIA BAŚCIK 

  20. Gospodarcze znaczenie Wisły ....221

  20.1. Pozyskiwanie energii wodnej ....221

  20.2. Droga wodna ....222

STEFAN SKIBA, MAREK DREWNIK 

  21. Kierunki rozwoju rolnictwa ....225

  21.1. Warunki rozwoju rolnictwa ....225

  21.2. Stan rolnictwa na terenie Krakowa ....228

  21.3. Ocena zasadności zachowania terenów rolniczych w odniesieniu do jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej ....228

BOŻENA DEGÓRSKA 

  22. Kierunki zagospodarownia lasów, zieleni urządzonej i częściowo urządzonej ....231

  22.1. Kierunki zagospodarowania terenów leśnych ....231

  22.2. Kierunki zagospodarowania terenów zieleni urządzonej i częściowo urządzonej ....233

  23. Rozwój turystyki, rekreacji i edukacji na bazie walorów środowiska i krajobrazu ....237

BOGDANA IZMAIŁOW, BOŻENA DEGÓRSKA, MICHAŁ GRADZIŃSKI, RYSZARD GRADZIŃSKI 

  23.1. Możliwości rozwoju turystyki i rekreacji na bazie walorów geologicznych, geomorfologicznych i krajobrazowych ....237

MARIA BAŚCIK, BOŻENA DEGÓRSKA 

  23.2. Rozwój turystyki i rekreacji na bazie wód powierzchniowych ....244

CZĘŚĆ V . KONCEPCJA SIECI EKOLOGICZNEJ KRAKOWA 

BOŻENA DEGÓRSKA 

  24. Koncepcja kształtowania struktury przestrzennej sieci ekologicznej Krakowa ....251

  24.1. Rys historyczny kształtowania układów zieleni ....251

  24.2. Przesłanki kształtowania sieci ekologicznej ....255

  24.3. Powiązania przyrodnicze Krakowa z terenami otaczającymi ....255

  24.4. Główne komponenty, struktura przestrzenna i funkcjonowanie sieci ekologicznej Krakowa (SEK) ....257

  24.5. Możliwości funkcjonowania SEK w warunkach presji urbanizacyjnej ....261

BOŻENA DEGÓRSKA 

  PODSUMOWANIE ....263

  Literatura ....267

  Spis rycin ....283

  Spis tabel ....285

  Spis fotografii ....287

  Spis plansz ....291

  Autorzy ....293

© IGiGP UJ "2022"