Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia religii"

Inne wydawnictwa z 2012 roku

Sanktuaria i ich rola w organizacji przestrzeni miast na przykładzie największych europejskich ośrodków katolickich

Sanktuaria i ich rola w organizacji przestrzeni miast na przykładzie największych europejskich ośrodków katolickich

Sołjan I., 2012, Sanktuaria i ich rola w organizacji przestrzeni miast na przykładzie największych europejskich ośrodków katolickich, IGiGP UJ, Kraków.

Recenzje: prof. dr hab. Jan Łoboda

ISBN 798-83-88424-79-3

Język publikacji: polski

Cena: 69.00 PLN (w tym 5% VAT).

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (17.0 MB)

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

1. Wstęp  ....13

  1.1. Wprowadzenie ....13

  1.2. Problem badawczy w świetle literatury przedmiotu ....14

  1.3. Cel i hipotezy pracy ....20

  1.4. Metodologia i metody badań ....27

  1.5. Sanktuarium - ujęcie terminologiczne ....29

  1.5.1. Religioznawcza koncepcja miejsca świętego ....29

  1.5.2. Prawno-kanoniczna definicja sanktuarium w Kościele katolickim ....32

  1.5.3. Rozstrzygnięcia terminologiczne ....33

2. Wpływ sanktuarium na powstawanie i rozwój miast - tło historyczne  ....39

  2.1. Miasta starożytne (Bliski Wschód, Grecja, Rzym) ....39

  2.1.1. Mezopotamia i Sumer ....40

  2.1.2. Egipt ....41

  2.1.3. Izrael ....45

  2.1.4. Grecja ....47

  2.1.5. Rzym ....55

  2.2. Sanktuaria wczesnochrześcijańskie ....57

  2.3. Sanktuaria w miastach średniowiecznej Europy ....62

  2.4. Sanktuaria w miastach nowożytnych ....81

3. Sanktuarium w przestrzeni miejskiej - geneza i lokalizacja  ....93

  3.1. Geneza sanktuariów i uwarunkowania ich rozwoju ....94

  3.1.1. Czynniki religijne ....94

  3.1.2. Sytuacja polityczna i rola religii w różnych systemach politycznych ....96

  3.1.3. Sytuacja w Kościele powszechnym oraz działania hierarchii kościelnej i rola zakonów ....97

  3.1.4. Czynniki społeczne ....99

  3.1.5. Inne uwarunkowania ....100

  3.2. Usytuowanie sanktuarium w przestrzeni miasta ....100

  3.2.1. Sanktuaria w strefach centralnych miast ....101

  3.2.2. Sanktuaria w strefie intensywnego zainwestowania miejskiego ....106

  3.2.3. Sanktuaria na peryferiach miast ....106

  3.3. Miasta monosanktuaryjne i polisanktuaryjne ....108

4. Funkcje sanktuarium  ....115

  4.1. Sanktuarium jako instytucja religijna - struktura zarządzania ....115

  4.2. Funkcje religijne sanktuarium ....117

  4.2.1. Funkcja pielgrzymkowa ....117

  4.2.2. Inne funkcje religijne, w tym funkcja parafialna ....125

  4.3. Funkcje pozareligijne ....125

  4.4. Przypadek Lourdes ....128

  4.4.1. Struktura organizacyjna sanktuarium ....128

  4.4.2. Uwarunkowania historyczno-religijne rozwoju sanktuarium ....131

  4.4.3. Funkcje sanktuarium - organizacja życia religijnego w sanktuarium ....133

  4.4.4. Współczesny ruch pielgrzymkowy ....138

  4.5. Przypadek Częstochowy ....147

  4.5.1. Struktura organizacyjna sanktuarium jasnogórskiego ....147

  4.5.2. Uwarunkowania historyczno-religijne rozwoju sanktuarium ....148

  4.5.3. Funkcje sanktuarium - organizacja życia religijnego w sanktuarium ....154

  4.5.4. Współczesny ruch pielgrzymkowy ....159

5. Sposób organizacji przestrzeni w sanktuariach  ....163

  5.1. Struktura strefy sakralnej ....164

  5.1.1. Obiekty sakralne i inne obiekty o charakterze religijnym ....164

  5.1.2. Pozostałe obiekty ....179

  5.2. Kompozycja strefy sakralnej ....183

  5.2.1. Strefa sakralna i jej enklawy ....183

  5.2.2. Uwarunkowania środowiskowe i krajobrazowe ....183

  5.2.3. Uwarunkowania religijne ....185

  5.2.4. Uwarunkowania historyczne ....185

  5.3. Sposób wydzielenia sanktuarium z otaczającej je przestrzeni ....186

  5.4. Obszary aktywności pielgrzymów ....187

  5.5. Typy stref sakralnych ....188

  5.6. Rozwój strefy sakralnej w Lourdes ....194

  5.6.1. Pierwszy etap kształtowania się strefy sacrum (1858-1950) ....194

  5.6.2. Rozbudowa strefy sakralnej ....199

  5.6.3. Rozbudowa strefy sakralnej na prawym brzegu rzeki Gave ....201

  5.6.4. Inne obiekty położone w strefie sakralnej Lourdes ....201

  5.7. Rozwój strefy sakralnej na Jasnej Górze w Częstochowie ....202

6. Oddziaływanie sanktuarium na struktury przestrzenne miasta  ....209

  6.1. Sanktuarium w przestrzeni urbanistycznej miasta ....209

  6.2. Oddziaływanie sanktuarium w skali mikro ....213

  6.3. Oddziaływanie w skali mezo ....226

  6.4. Oddziaływania w skali makro ....236

  6.5. Dostępność komunikacyjna miast sanktuaryjnych ....238

  6.6. Przypadek Lourdes ....244

  6.6.1. Oddziaływanie w skali mikro - dzielnica pielgrzymkowa w Lourdes ....244

  6.6.2. Oddziaływanie sanktuarium w skali mezo ....249

  6.6.3. Oddziaływanie w skali makro - zmiany w strukturze przestrzennej miasta w perspektywie historycznej ....253

  6.7. Przypadek Częstochowy ....264

  6.7.1. Oddziaływanie w skali mikro - strefa przysanktuaryjna w Częstochowie ....264

  6.7.2. Oddziaływanie sanktuarium w skali mezo ....269

  6.7.3. Zmiany w strukturze przestrzennej miasta w perspektywie historycznej - skala makro ....271

7. Sanktuarium w ujęciu neofunkcjonalnym  ....277

  7.1. Sanktuarium jako podmiot aktywizujący rozwój miasta - aspekt ekonomiczny ....277

  7.1.1. Baza noclegowa w Lourdes ....282

  7. 1.2. Baza noclegowa w Częstochowie ....286

  7.2. Sanktuarium w przestrzeni społecznej miasta - znaczenie miejsca ....292

8. Oddziaływanie sanktuarium na miasto - ujęcie modelowe  ....303

Podsumowanie  ....313

Bibliografia  ....317

Spis rycin  ....331

Spis tabel  ....335

Spis fotografii  ....337

Summary  ....341

Aneks  ....347

© IGiGP UJ "2022"