Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia religii"

Inne wydawnictwa z 2012 roku

Człowiek religijny i związki wyznaniowe w przestrzeni miasta w XX i na początku XXI wieku

Człowiek religijny i związki wyznaniowe w przestrzeni miasta w XX i na początku XXI wieku

Bilska-Wodecka E., 2012, Człowiek religijny i związki wyznaniowe w przestrzeni miasta w XX i na początku XXI wieku, IGiGP UJ, Kraków.

Recenzje: prof. dr hab. Zbigniew Długosz, prof. dr hab. Eugeniusz Rydz

ISBN 978-83-88424-77-9

Język publikacji: polski

Cena: 69.00 PLN (w tym 5% VAT).

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (16.6 MB)

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Przedmowa  ....9

1. Wstęp  ....11

  1.1. Wprowadzenie ....11

  1.2. Przedmiot badań i cel pracy ....12

  1.3. Zakres czasowy i przestrzenny opracowania ....14

  1.4. Problem badawczy w świetle literatury przedmiotu ....14

2. Podstawy metodyczne  ....23

  2.1. Podstawowe pojęcia związane z przedmiotem badań ....23

  2.2. Charakterystyka materiałów źródłowych ....25

  2.3. Metody badań ....30

3. Podstawy teoretyczne  ....33

  3.1. Człowiek religijny i związki wyznaniowe w przestrzeni ....33

  3.1.1. Charakterystyka człowieka religijnego ....33

  3.1.2. Przestrzeń religijna ....37

  3.1.3. Funkcje religijne miasta ....39

  3.2. Przemiany religijności ....42

  3.2.1. Sekularyzacja społeczeństwa ....44

  3.2.2. Funkcjonowanie wolnego rynku religijnego ....47

  3.3. Czas święty i czas świecki ....48

  3.3.1. Charakterystyka i podział czasu ....49

  3.3.2. Czas religijny w budżetach czasu ....53

  3.4. Ujęcie relacyjne ....53

4. Czynniki polityczne warunkujące sytuację związków wyznaniowych  ....55

  4.1. Początek XX wieku ....55

  4.1.1. Cesarstwo niemieckie ....57

  4.1.2. Cesarstwo rosyjskie ....57

  4.1.3. Monarchia austro-węgierska ....59

  4.2. Dwudziestolecie międzywojenne ....59

  4.2.1. Sytuacja związków wyznaniowych w Polsce ....59

  4.2.2. Problemy funkcjonowania związków wyznaniowych w Niemczech ....66

  4.3. Okres II wojny światowej ....67

  4.4. Religia i związki wyznaniowe w PRL ....69

  4.4.1. Ideologiczne podstawy kształtowania relacji państwo-Kościół w państwie socjalistycznym ....69

  4.4.2. Kreowanie i realizacja polityki wyznaniowej ....71

  4.4.3. Przykłady realizacji polityki wyznaniowej wobec niektórych Kościołów i związków wyznaniowych ....72

  4.4.4. Działania PZPR propagujące laicki styl życia ....81

  4.5. Nowe oblicze zróżnicowania wyznaniowego od 1990 roku ....83

  4.6. Stopień ingerencji państwa w regulację rynku religijnego ....86

5. Przemiany struktury wyznaniowej miast a pluralizm religijny  ....93

  5.1. Zróżnicowanie wyznaniowe wybranych państw ościennych i ziem polskich od początku XX wieku ....94

  5.2. Czynniki przemian struktury wyznaniowej wybranych miast ....102

  5.3. Liczba i zróżnicowanie związków wyznaniowych ....110

  5.4. Liczba, odsetek i narodowość członków związków wyznaniowych ....115

  5.5. Typy zróżnicowania wyznaniowego miast ....141

6. Człowiek religijny i związki wyznaniowe w przestrzeni religijnej miasta  ....147

  6.1. Obecność członków związków wyznaniowych w przestrzeni miasta ....147

  6.2. Podstawowe jednostki administracji religijnej ....162

  6.2.1. Czynniki rozwoju ....162

  6.2.2. Dynamika przemian ....164

  6.2.3. Liczba wiernych i wielkość parafii ....169

  6.3. Obiekty sakralne związane z funkcjonowaniem podstawowych jednostek administracji religijnej ....174

  6.3.1. Lokalizacja obiektów sakralnych i pozwolenie na budowę ....174

  6.3.2. Problemy związane z budową obiektów sakralnych ....181

  6.3.3. Adaptacja budynków świeckich na obiekty sakralne ....189

  6.3.4. Zmiany własnościowe obiektów sakralnych ....191

  6.3.5. Wyburzenia obiektów sakralnych ....198

  6.4. Prawidłowości rozwoju sieci parafialnej w miastach w XX wieku ....202

7. Wykorzystanie czasu na czynności religijne  ....207

  7.1. Czas religijny w kalendarzach ....207

  7.2. Świętowanie i praca w dni świąteczne ....217

  7.3. Czynniki warunkujące wykorzystanie czasu na czynności religijne ....220

  7.4. Wybrane aspekty życia religijnego ....223

  7.4.1. Kościół rzymskokatolicki ....223

  7.4.2. Inne kościoły chrześcijańskie ....233

  7.4.3. Żydzi i karaimi ....235

8. Człowiek religijny i związki wyznaniowe w czasie i przestrzeni  ....239

  8.1. Przemiany przestrzeni religijnej ....239

  8.1.1. Podziały przestrzeni religijnej ....239

  8.1.2. Cykl ewolucji przestrzeni religijnej ....241

  8.1.3. Ewolucja przestrzeni religijnej badanych miast ....245

  8.2. Człowiek religijny i związki wyznaniowe jako podmioty kształtujące przestrzeń religijną ....246

9. Wnioski  ....253

Bibliografia  ....257

Religious man and religious organizations in the 20th and 21st century city space (Summary)  ....285

Spis tabel  ....291

Spis rycin  ....295

Spis fotografii  ....299

Spis tabel w aneksie (CD)  ....301

© IGiGP UJ "2022"