Ostatnia aktualizacja: 2022-10-12

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Turystyka i geografia turyzmu"

Inne wydawnictwa z 2011 roku

Mika M. (red.), 2011 , Prace Geograficzne, z. 125.

ISSN 1644-3586

Język publikacji: polski

Cena: 33.60 PLN (w tym 8% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

Mirosław Mika 

 s. 7

Przedmowa

Pełny tekst (30 KB)

Peter Čuka, Bohuslava Gregorová 

 s. 9-18

Cechy i kierunki urbanizacji turystycznej na Słowacji - przykład stacji narciarskiej Donovaly

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (801 KB)

Magdalena Duda-Seifert 

 s. 19-35

Uwarunkowania wykorzystania dóbr kultury przez turystykę po roku 1989 na obszarach górskich - przykład Kotlin Jeleniogórskiej i Kłodzkiej

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (4.0 MB)

Małgorzata Durydiwka 

 s. 37-61

Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju funkcji turystycznej - na przykładzie gmin bieszczadzkich

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (2.0 MB)

Michajło Hamkało, Nazar Kudła 

 s. 63-75

Karpaty Ukraińskie jako region turystyczny - uwarunkowania i możliwości rozwoju

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (445 KB)

Jan Havrlant 

 s. 77-93

Kierunki i bariery modernizacji ośrodków sportów zimowych w czeskim regionie turystycznym "Beskidy"

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (400 KB)

Kinga Krzesiwo, Mirosław Mika 

 s. 95-110

Ocena atrakcyjności turystycznej stacji narciarskich w świetle zagadnienia ich konkurencyjności - studium porównawcze Szczyrku i Białki Tatrzańskiej

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.5 MB)

Alena Madziková, Radoslav Klamár, Martin Rosič, Ján Kaňuk 

 s. 111-128

Główne kierunki i problemy rozwoju turystyki narciarskiej w Republice Słowackiej

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (3.3 MB)

Łukasz Quirini-Popławski 

 s. 129-145

Walory przyrodnicze i kulturowe jako podstawa atrakcyjności turystycznej Beskidów Wschodnich na obszarze obwodów lwowskiego i iwanofrankowskiego (Ukraina)

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1005 KB)

Włodzimierz Ranoszek, Krzysztof Widawski 

 s. 147-160

Rozwój i oferta usług turystyki uzdrowiskowej po polskiej i czeskiej stronie Sudetów

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1.3 MB)

Krzysztof Szpara 

 s. 161-178

Agroturystyka w Karpatach Polskich

\"textZarys treści \"textSummary Pełny tekst (1012 KB)

Joanna Więcław-Michniewska 

 s. 179-196

Wybrane warunki rozwoju funkcji turystycznej miast Karpat Polskich

Selected determinants of tourist functions of towns in the Polish Carpathians

Zarys treści: Współcześnie szeroko pojmowana turystyka odgrywa istotną rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym miast. Karpaty należą do najważniejszych regionów turystycznych w Polsce. Celem badań było przedstawienie zależności między warunkami położenia (topograficznymi) a możliwościami rozwoju funkcji turystycznej miast karpackich oraz określenie znaczenia turystyki dla rozwoju badanych miast w świetle działań lokalnych władz samorządowych. Oceny możliwości rozwoju funkcji turystycznej miast karpackich dokonano w oparciu o wybrane czynniki kształtowania ich potencjału turystycznego. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że badane miasta dysponują na ogół znacznymi możliwościami w tym zakresie. Ponadto warunki topograficzne terenu, stanowiące z osadniczego punktu widzenia zazwyczaj barierę rozwoju miast na obszarach górskich, okazały się czynnikiem sprzyjającym rozwojowi turystyki. Analizując działania lokalnych władz samorządowych, odnotowano, że w przypadku wielu karpackich ośrodków miejskich wykazują one duże zaangażowanie na rzecz rozwoju funkcji turystycznej jako jednej z funkcji społeczno-ekonomicznych miasta.

Słowa kluczowe: miasta, Karpaty Polskie, funkcja turystyczna, samorząd lokalny

Słowa kluczowe (w języku angielskim): cities, Polish Carpathians, tourism function, local government

Prace Geograficzne, 2011, z. 125, s. 179-196.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISSN 1644-3586

Pełny tekst (2.1 MB)

© IGiGP UJ "2022"