Ostatnia aktualizacja: 2021-09-13

STRONA GŁÓWNA
Extranet GEO
Wydawnictwa
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia rolnictwa"

Inne wydawnictwa z 2010 roku

Przemiany wsi i rolnictwa Polskiej Orawy na przełomie XX i XXI wieku

Przemiany wsi i rolnictwa Polskiej Orawy na przełomie XX i XXI wieku

Miraj K., 2010, Przemiany wsi i rolnictwa Polskiej Orawy na przełomie XX i XXI wieku, IGiGP UJ, Kraków.

Recenzje: doc. dr hab. Roman Kulikowski, dr hab. Andrzej Zborowski

ISBN 978-83-88424-56-4

Język publikacji: polski

Cena: 31.50 PLN (w tym 5% VAT).

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (23.0 MB)

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

1. Wstęp  ....7

  1.1. Cel i problematyka pracy ....7

  1.2. Położenie badanego obszaru ....8

  1.3. Metody badań ....8

2. Zasoby środowiska przyrodniczego Orawy  ....11

  2.1. Warunki naturalne rozwoju rolnictwa ....11

  2.2. Przyrodnicze uwarunkowania wielofunkcyjnego rozwoju Orawy ....16

3. Orawa - pogranicze polsko-słowackie  ....25

  3.1. Historia przenikania się kultur ....25

  3.2. Osadnictwo słowackie na Polskiej Orawie ....30

  3.3. Rola przygranicznego położenia w społeczno-gospodarczym rozwoju Orawy ....33

4. Użytkowanie ziemi na przełomie wieków  ....41

  4.1. Własność ziemi ....41

  4.2. Użytkowanie ziemi ....45

  4.3. Struktura wielkościowa gospodarstw rolnych - tendencje przemian ....52

5. Społeczne uwarunkowania rozwoju wsi orawskiej  ....57

  5.1. Struktura demograficzna mieszkańców Orawy ....57

  5.2. Zatrudnienie w rolnictwie ....62

  5.3. Migracje zarobkowe w okresie realnego socjalizmu i obecnie ....64

  5.4. Źródła utrzymania ludności ....69

  5.5. Powrót do tradycyjnych zawodów ....73

  5.6. Sieć usług ....75

  5.7. Budownictwo i infrastruktura techniczna ....81

6. Tradycje gospodarowania w rolnictwie  ....85

  6.1. Zasiewy na gruntach ornych ....85

  6.2. Pogłowie zwierząt gospodarskich ....93

  6.3. Mechanizacja rolnictwa ....98

  6.4. Produkcja globalna ....101

  6.5. Lokalne rynki zbytu ....105

7. Przemiany w sposobach gospodarowania w rolnictwie w drodze do gospodarki rynkowej  ....109

  7.1. Rozłóg ziemi ....109

  7.2. Czy na Orawie zaspokojony został "głód ziemi"? ....115

  7.3. Współczesny obrót ziemią ....118

8. Turystyka wiejska  ....123

  8.1. Zagospodarowanie turystyczne ....123

  8.2. Agroturystyka - jej współczesne oblicze ....128

9. Perspektywy rozwoju wsi orawskich w oglądzie społecznym  ....131

  9.1. Przyszłość rolnictwa w opinii właścicieli gospodarstw ....131

  9.2. Rola pozarolniczej działalności w wielofunkcyjnej wsi ....134

  9.3. Położenie przygraniczne Orawy w realiach unijnego partnerstwa ....138

10. Zakończenie  ....141

Literatura  ....145

Spis tabel  ....151

Spis rycin  ....153

Spis fotografii  ....155

© IGiGP UJ "2021"