Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Turystyka i geografia turyzmu"

Inne wydawnictwa z 2006 roku

Turystyka w strefie podmiejskiej Krakowa

Turystyka w strefie podmiejskiej Krakowa

Faracik R., 2006, Turystyka w strefie podmiejskiej Krakowa, IGiGP UJ, Kraków.

ISBN 978-83-88424-27-4

Język publikacji: polski

Cena: 22.05 PLN (w tym 5% VAT).

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (12.0 MB)

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet. Przy zamówieniach on line do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (Poczta Polska).

Spis treści

1. Wstęp  ....7

  1.1. Cel i zakres pracy ....7

  1.2. Metody badań oraz materiały źródłowe ....10

  1.3. Przegląd piśmiennictwa naukowego dotyczącego turystyki na obszarze stref podmiejskich głównych miast w Polsce ....11

2. Turystyka na obszarze strefy podmiejskiej - zagadnienia teoretyczne  ....17

  2.1. Strefa podmiejska jako fragment przestrzeni geograficznej ....17

  2.2. Strefa podmiejska w ujęciu statystycznym, planistycznym i urbanistycznym ....19

  2.3. Strefa podmiejska Krakowa ....20

  2.4. Turystyka w strefie podmiejskiej -przegląd koncepcji badawczych ....23

3. Uwarunkowania rozwoju turystyki  ....29

  3.1. Środowisko przyrodnicze i wynikające z niego uwarunkowania rozwoju turystyki ....29

  3.2. Ochrona przyrody ....33

  3.3. Atrakcyjność turystyczna środowiska przyrodniczego oraz jej przestrzenne zróżnicowanie ....37

  3.4. Kulturowe uwarunkowania rozwoju turystyki ....40

  3.5. Wybrane elementy sytuacji społeczno-ekonomicznej gmin ....45

  3.6. Dostępność komunikacyjna ....52

4. Zagospodarowanie turystyczne  ....55

  4.1. Baza noclegowa ....55

  4.2. Drugie domy ....60

  4.3. Baza towarzysząca ....67

5. Ruch turystyczny  ....73

  5.1. Ruch turystyczny rejestrowany w bazie noclegowej ....73

  5.2. Jednodniowy ruch turystyczny ....75

  5.3. Ruch kuracyjny ....90

  5.4. Inne formy ruchu turystycznego ....92

6. Model funkcjonalno-przestrzenny turystyki w strefie podmiejskiej Krakowa  ....95

  6.1. Typologia gmin strefy podmiejskiej Krakowa ....95

  6.2. Przestrzenny model lokalizacji turystyki ....105

7. Zakończenie  ....107

Bibliografia  ....111

Tourism in the Kraków suburban zone (Summary)  ....125

Spis rycin (List of figures)  ....131

Spis tabel (List of tables)  ....135

© IGiGP UJ "2022"