Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Geografia społeczno-ekonomiczna"

Inne wydawnictwa z 2006 roku

Rozwój przestrzenny a współczesne funkcjonowanie miejskiego transportu szynowego w Polsce

Rozwój przestrzenny a współczesne funkcjonowanie miejskiego transportu szynowego w Polsce

Kołoś A., 2006, Rozwój przestrzenny a współczesne funkcjonowanie miejskiego transportu szynowego w Polsce, IGiGP UJ, Kraków.

Nakład wyczerpany.

ISBN 978-83-88424-21-2

Język publikacji: polski

pdfPublikacja dostępna w całości w formie elektronicznej (14.9 MB)

Spis treści

1. Wstęp  ....7

  1.1. Przedmiot pracy ....7

  1.1.1. Rodzaje miejskiego transportu szynowego . 7

  1.1.2. Rola miejskiego transportu szynowego w transporcie miejskim ....13

  1.1.3. Koszty miejskiego transportu szynowego ....16

  1.1.4 Rozmieszczenie sieci miejskiego transportu szynowegona świecie ....17

  1.1.5. Rozmieszczenie sieci miejskiego transportu szynowego ....w Polsce 19

  1.2. Uzasadnienie podjęcia tematu badań, ich cele oraz układ pracy ....21

  1.3. Dotychczasowy stan badań ....23

  1.4. Charakterystyka materiałów źródłowych ....24

  1.5. Metody badań ....25

  1.6. Zakres czasowy i przestrzenny badań ....28

  1.7. Charakterystyka badanych miast ....28

2. Rozwój przestrzenny miejskiego transportu szynowego w Polsce  ....33

  2.1. Historyczne uwarunkowania rozwoju transportu w miastach ....33

  2.2. Rozwój sieci miejskiego transportu szynowego na tle rozwoju przestrzennego badanych miast ....39

  2.2.1. Okres przed I wojną światową ....39

  2.2.2. Okres międzywojenny ....49

  2.2.3. Druga wojna światowa i czas odbudowy (1939-1950) ....56

  2.2.4. Okres 1950-1970 ....61

  2.2.5. Okres 1970-2000 ....70

  2.2.6. Górny Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie ....77

  2.3. Współzależności pomiędzy rozwojem ludnościowymi przestrzennym miast a rozbudową sieci ....78

  2.4. Wnioski ....83

3. Wpływ rozwoju sieci miejskiego transportu szynowego na jego współczesne funkcjonowanie  83

  3.1. Historyczne uwarunkowania funkcjonowania miejskiego transportu szynowego ....85

  3.1.1. Dostępność do tras oraz kształt sieci ....85

  3.1.2. Częstotliwość kursowania i zdolność przewozowa MTS ....90

  3.1.3. Prędkość komunikacyjna ....93

  3.1.4. Tendencje zmian wskaźników ....102

  3.2. Wnioski ....103

4. Kierunki rozwoju miejskiego ttansportu szynowego w Polsce na tle tendencji światowych  105

  4.1. Planowane przedsięwzięcia w miastach polskich ....105

  4.2. Fundusze europejskie i ich wykorzystanie ....106

  4.3. Możliwości rozwoju sieci MTS w Polsce w świetle doświadczeń zagranicznych ....110

  4.3.1. Wpływ polityki transportowej ....110

  4.3.2. Scenariusz negatywny ....112

  4.3.3. Scenariusz pozytywny ....113

  4.4. Wnioski ....114

  5. Zakończenie ....115

Literatura  ....119

Plany miast  ....129

Rozkłady jazdy oraz niepublikowane materiały przedsiębiorstw komunikacyjnych i zarządów transportu miejskiego  ....131

Relations between spatial evolution and actual functioning of urban rail transport in Poland. Summary  ....133

Spis tabel  ....141

Spis rysunków  ....145

Spis fotografii  ....147

Aneks  ....149

© IGiGP UJ "2022"