Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Hydrologia"

Inne wydawnictwa z 1997 roku

Degradacja i ochrona wód. cz. I Jakość

Chełmicki W., 1997, Degradacja i ochrona wód. cz. I Jakość, IGUJ, Kraków.

Recenzje: prof. dr hab. Zdzisław Michalczyk

ISBN 83-907568-3-8

Język publikacji: polski

Spis treści

Przedmowa 

1. Wstęp 

1.1. Dorzecze, zlewnia 

1.2. Obieg wody w przyrodzie 

1.3. Degradacja, skażenie, zanieczyszczenie, zatrucie 

2. Własności i skład chemiczny wody  

2.1. Fizyko-chemiczne cechy wody 

2.1.1. Temperatura 

2.1.2. Gęstość, ciężar właściwy, pojemność cieplna i lepkość 

2.1.3. Koncentracja substancji rozpuszczonych 

2.1.4. Przewodność elektryczna 

2.1.5. Unosiny i zawiesiny 

2.1.6. Odczyn (pH) 

2.1.7. Kwasowość i zasadowość 

2.1.8. Potencjał utleniająco-redukcyjny (redox - Eh) 

2.1.9.Twardość 

2.1.10. Barwa, smak i zapach 

2.1.11. Gazy 

2.1.12. Najważniejsze jony i makropierwiastki 

2.1.13. Metale ciężkie 

2.1.14. Substancje radioaktywne 

2.1.15. Związki organiczne 

2.2. Biologiczne cechy wody 

2.2.1. Patogeny 

2.2.2. Glony 

2.3. Wskaźniki jakości wody 

2.3.1. Wskaźniki fizyko-chemiczne 

2.3.2. Wskaźniki tlenowe 

2.3.3. Wskaźniki biologiczne 

2.3.4. Indeksy 

2.4. Kryteria i normy jakości wody 

3. Źródła zanieczyszczenia wody 

3.1. Źródła obszarowe 

3.1.1. Zanieczyszczone opady atmosferyczne 

3.1.2. Rolnictwo i leśnictwo 

3.1.3. Wysypiska i składowiska 

3.1.4. Obszary zurbanizowane 

3.2. Źródła punktowe 

3.2.1. Zrzuty ścieków 

3.2.2. Wycieki z przewodów i zbiorników 

3.3. Źródła liniowe 

3.3.1. Linie komunikacyjne 

3.3.2. Rzeki i kanały 

4. Degradacja rzek 

4.1. Przyczyny zanieczyszczenia rzek 

4.1.1. Ścieki 

4.1.2. Spływ powierzchniowy i spłukiwanie 

4.1.3. Wpływ zabudowy hydrotechnicznej i regulacji koryt na jakość wód rzecznych 

4.2. Eutrofizacja i acidofizacja 

4.3. Normy dopuszczalnej koncentracji zanieczyszczeń w ściekach 

4.4. Samooczyszczanie rzek 

4.4.1. Działalność mikroorganizmów 

4.4.2. Sedymentacja zawiesin 

4.4.3. Adsorpcja 

4.4.4. Rozcieńczanie 

4.4.5. Fotosynteza 

4.4.6. Strefy samooczyszczania 

4.5. Klasyfikacje jakości (czystości) rzek 

4.5.1. Klasyfikacja jakości rzek w Polsce 

4.5.2. Przykłady klasyfikacji za granicą 

4.5.3. Propozycja Europejskiej Komisji Gospodarczej 

5. Degradacja jezior 

5.1. Fizyczne cechy jezior 

5.1.1. Morfologia i morfometria misy jeziornej 

5.1.2. Stratyfikacja termiczna 

5.1.3. Stratyfikacja tlenowa 

5.2. Trofia jezior i proces eutrofizacji 

5.2.1. Czynniki trofii jezior 

5.2.2. Tempo eutrofizacji 

5.3. Klasyfikacja jezior ze względu na ich stan czystości 

6. Degradacja wód podziemnych 

6.1. Ogniska zanieczyszczeń 

6.2. Uwarunkowania geologiczne 

6.3. Uwarunkowania glebowe 

6.4. Transport zanieczyszczeń 

6.4.1. Dyfuzja, adwekcja, dyspersja 

6.4.2. Retardacja 

6.4.3. Znaczenie rodzaju zanieczyszczeń 

6.4.4. Schemat migracji zanieczyszczeń 

6.5. Przemiany fizyko-chemiczne w wodach podziemnych 

6.6. Metody oceny podatności wód podziemnych na zanieczyszczenie 

6.7. Mapy zagrożeń i podatności wód podziemnych na zanieczyszczenie 

6.8. Zanieczyszczenie wód podziemnych w Polsce 

6.9. Przykłady zanieczyszczenia wód podziemnych na świecie 

7. Ochrona wód powierzchniowych  

7.1. Zapobiegać czy leczyć? 

7.2. Ochrona bierna i ochrona czynna 

7.3.Ograniczenia dotyczące wprowadzania zanieczyszczeń do wód 

7.4. Strefy ochronne 

7.5. Monitoring wód płynących 

7.6. Oceny oddziaływania na środowisko 

7.7. Wspomaganie naturalnych procesów oczyszczania wód powierzchniowych 

7.8. Sztuczne uzdatnianie i oczyszczanie wody 

7.8.1. Uzdatnianie 

7.8.2. Oczyszczanie 

7.8.3. Oczyszczanie ścieków w Polsce 

7.9. Ochrona jezior 

7.9.1. Ograniczanie dostawy nutrientów 

7.9.2. Rekultywacja jezior 

8. Ochrona wód podziemnych 

8.1. Monitoring wód podziemnych 

8.2. Wskazanie działań ochronnych 

8.3. Strefy ochronne 

8.4. Ochrona czynna 

8.4.1. Usuwanie ognisk zanieczyszczeń 

8.4.2. Zabezpieczanie wysypisk i składowisk 

8.4.3. Usuwanie zanieczyszczeń i rekultywacja wód podziemnych 

9. Ekonomiczne skutki degradacji  

Literatura  

Indeks  

© IGiGP UJ "2022"