Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Hydrologia"

Inne wydawnictwa z 2003 roku

Zlewnia. Właściwości i procesy

Zlewnia. Właściwości i procesy

Pociask-Karteczka J. (red.) , 2003, Zlewnia. Właściwości i procesy, IGiGP UJ, Kraków.

Autorzy: Maria Baścik, Wojciech Chełmicki, Joanna Pociask-Karteczka, Anna Korska, Janusz Siwek

Recenzje: prof. dr hab. Paweł Jokiel

ISBN 83-88424-20-3

Język publikacji: polski

Spis treści

Wstęp 

1. Zlewnia 

1.1.   System hydrologiczny zlewni (Maria Baścik, Joanna Pociask-Karteczka) ....13

1.1.1.   Topograficzny dział wodny ....15

1.1.2.   Podziemny dział wodny ....19

1.2.   Parametry fizjograficzne (Maria Baścik) ....21

1.2.1.   Kształt zlewni ....21

1.2.2.   Rzeźba ....23

1.2.3.   Warunki hydrograficzne ....26

1.2.4.   Warunki geologiczno-glebowe ....30

1.2.5.   Użytkowanie terenu ....32

1.3.   Zlewnie jeziorne (Joanna Pociask-Karteczka) ....37

1.3.1.   Powierzchnia jeziora ....37

1.3.2.   Misa jeziorna ....40

2. Informacja hydrologiczna  

2.1.   Źródła informacji (Joanna Pociask-Karteczka) ....49

2.2.   Jednorodność ciągów pomiarowych (Joanna Pociask-Karteczka) ....57

2.3.   Związek wodowskazów (Joanna Pociask-Karteczka) ....67

2.4.   Wzory empiryczne (Wojciech Chełmicki) ....75

2.5.   Kartowanie terenowe (Joanna Pociask-Karteczka) ....89

3. Opad 

3.1.   Wysokość opadu w zlewni (Anna Korska) ....99

3.1.1.   Metoda izohiet ....100

3.1.2.   Metoda wieloboków równego opadu ....101

3.1.3.   Metoda regionów opadowych ....102

3.1.4.   Metoda odwrotnych odległości ....103

3.2.   Opad efektywny (Joanna Pociask-Karteczka) ....109

4. Odpływ 

4.1.   Pomiar natężenia przepływu (Maria Baścik, Joanna Pociask-Karteczka) ....119

4.1.1.   Metody bezpośrednie ....119

4.1.2.   Metody pośrednie ....127

4.2.   Krzywa przepływu (Janusz Siwek) ....139

4.3.   Miary odpływu (Janusz Siwek) ....145

4.4.   Wezbrania i niżówki (Anna Korska) ....149

4.5.   Miary zmienności przepływów (Anna Korska) ....157

4.6.   Przepływy ekstremalne (Joanna Pociask-Karteczka) ....165

4.6.1.   Przepływy maksymalne o określonym prawdopodobieństwie przekroczenia ....166

4.6.2.   Przepływy minimalne o określonym prawdopodobieństwie nieosiągnięcia ....172

4.7.   Zmiany odpływu spowodowane czynnikami antropogenicznymi (Joanna Pociask-Karteczka) ....177

4.8.   Geomorfoklimatyczny model odpływu (Joanna Pociask-Karteczka) ....185

5. Wody podziemne 

5.1.   Zwierciadło wód podziemnych (Wojciech Chełmicki) ....197

5.1.1.   Kartograficzne odwzorowania zwierciadła wód podziemnych ....197

5.1.2.   Wahania zwierciadła wód podziemnych ....203

5.2.   Odpływ podziemny (Wojciech Chełmicki) ....207

5.2.1.   Metoda ścięcia fali wezbraniowej ....208

5.2.2.   Metoda Wundta ....211

5.2.3.   Metoda Klinera i Knezeka ....212

5.3.   Recesja przepływu i zasoby wodne zlewni (Wojciech Chełmicki) ....215

5.4.   Strefa aktywnej wymiany wody w zlewni (Joanna Pociask-Karteczka) ....221

6. Parowanie 

6.1.   Rodzaje parowania (Joanna Pociask-Karteczka) ....229

6.2.   Parowanie terenowe (Joanna Pociask-Karteczka) ....231

6.3.   Ewapotranspiracja (Joanna Pociask-Karteczka) ....237

6.4.   Parowanie wskaźnikowe (Joanna Pociask-Karteczka) ....241

6.5.   Parowanie ze śniegu i lodu (Joanna Pociask-Karteczka) ....243

7. Retencja 

7.1.   Rodzaje retencji (Joanna Pociask-Karteczka) ....249

7.2.   Wielkość retencji (Joanna Pociask-Karteczka) ....251

8. Bilans wodny 

8.1.   Elementy bilansu wodnego (Maria Baścik) ....257

8.2.   Rodzaje bilansu wodnego zlewni (Maria Baścik) ....259

9. Denudacja zlewni 

9.1.   Transport rumowiska (Joanna Pociask-Karteczka) ....267

9.2.   Dostawa i odprowadzanie substancji rozpuszczonych ze zlewni (Janusz Siwek) ....273

Literatura  ....281

Indeks  ....283

© IGiGP UJ "2022"