Ostatnia aktualizacja: 2023-01-10

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2001 roku

Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie

Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie

German K., Balon J. (red.), 2001, Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie, IGiGP UJ, Kraków, ss. 814.

Nakład wyczerpany.

Recenzje: Marian Harasimiuk, Janusz Janecki, Leon Kozacki, Stefan Kozłowski, Jan Lach, Barbara Obrębska-Starkel, Maciej Pietrzak, Andrzej Richling, Krzysztof H. Wojciechowski, Wiesław Ziaja

ISBN 83-88424-11-4

Język publikacji: polski

Spis treści

 

 

Strona tytułowa

Pełny tekst (256 KB)

Jarosław Balon, Krystyna German 

 s. 23-27

Przemiany a funkcjonowanie środowiska przyrodniczego jako interdyscyplinarny problem badawczy

\"textSummary Pełny tekst (149 KB)

Maciej Pietrzak 

 s. 28-36

Przemiany krajobrazu - główne procesy przestrzenne

\"textSummary Pełny tekst (3.2 MB)

Stefan Kozłowski 

 s. 37-42

Konsekwencje przyrodnicze procesów transformacji gospodarczej w Polsce

\"textSummary Pełny tekst (1.4 MB)

Maciej Przewoźniak 

 s. 45-52

Dynamika i ewolucja środowiska przyrodniczego strefy nadmorskiej w Polsce - przyczyny, skutki, prognoza

\"textSummary Pełny tekst (183 KB)

Mariusz Kistowski, Gabriela Fiutowska,Ewa Mączka, Joanna Ruczyńska 

 s. 53-62

Dynamika środowiska przyrodniczego strefy nadmorskiej a konflikty funkcjonalne na obszarze Nadmorskiego Parku Krajobrazowego (NPK)

\"textSummary Pełny tekst (5.8 MB)

Henryk Janukowicz 

 s. 63-71

Badania próchnicy leśnej gleb bielicoziemnych w falistym mikrokrajobrazie wyspy Wolin

\"textSummary Pełny tekst (8.6 MB)

Wojciech Staszek 

 s. 75-82

Wpływ melioracji torfowisk wysokich i przejściowych na funkcjonowanie geosystemów obszarów pojeziernych

\"textSummary Pełny tekst (7.6 MB)

Halina Grobelska 

 s. 83-91

Rozwój strefy brzegowej podpiętrzonych jezior na przykładzie Zbiornika Pakoskiego

\"textSummary Pełny tekst (4.5 MB)

Maria Szyszkiewicz-Golis 

 s. 92-99

Zmiany użytkowania ziemi a struktura krajobrazu rolniczego Wielkopolski na przykładzie zachodniej części zlewni Rowu Wyskoć

\"textSummary Pełny tekst (2.7 MB)

Rafał Kot 

 s. 100-107

Zmiany przestrzenne geokompleksów wybranego obszaru Parku Krajobra-zowego Doliny Dolnej Wisły w okresie ostatnich osiemdziesięciu lat

\"textSummary Pełny tekst (6.9 MB)

Jolanta Brzóska 

 s. 107-112

Aktualne i potencjalne konflikty w środowisku przyrodniczym gmin Pniewy i Rokietnica

\"textSummary Pełny tekst (163 KB)

Jarosław Kubiak 

 s. 113-118

Hałas jako element skażenia środowiska życia człowieka na przykładzie geosystemu miasta Poznania

\"textSummary Pełny tekst (4.1 MB)

Andrzej Macias 

 s. 119-127

Antropogeniczny przepływ materii i energii w wybranych miastach Wielkopolski

\"textSummary Pełny tekst (4.1 MB)

Alfred Kaniecki 

 s. 128-134

Dziejowe przemiany środowiska miejskiego na przykładzie Poznania

\"textSummary Pełny tekst (177 KB)

Iwona Matuszyńska 

 s. 135-141

Zmiany w obrębie zabudowy jednorodzinnej aglomeracji Poznania

\"textSummary Pełny tekst (1.2 MB)

Sylwia Bródka 

 s. 142-148

Zmiany przestrzeni rekreacyjnej Sierakowa w latach 1975-1997

\"textSummary Pełny tekst (173 KB)

Aleksandra Kowalczyk 

 s. 149-158

Przekształcenia środowiska przyrodniczego strefy okołomiejskiej wskutek rozwoju miasta na przykładzie Bydgoszczy

\"textSummary Pełny tekst (2.9 MB)

Romana Koczorowska 

 s. 158-163

Wpływ kompleksu paliwowo-energetycznego na wybrane elementy bilansu wodnego

\"textSummary Pełny tekst (146 KB)

Dariusz Brykała 

 s. 164-171

Uwarunkowania przyrodnicze lokalizacji młynów wodnych w zlewni Skrwy

\"textSummary Pełny tekst (6.7 MB)

Dariusz Ciszewski 

 s. 172-177

Geochronologia metali ciężkich w aluwiach środkowej Odry jako odzwierciedlenie przemian gospodarczych Polski

\"textSummary Pełny tekst (4.5 MB)

Janusz Janecki, Ewa Trzaskowska 

 s. 183-192

Krajobrazy kulturowe i naturalne wschodniej Lubelszczyzny

\"textSummary Pełny tekst (2.3 MB)

Marian Harasimiuk, Radosław Dobrowolski, Jan Rodzik 

 s. 193-202

Antropogeniczne zagrożenia geosystemów jeziorno-torfowiskowych w Poleskim Parku Narodowym

\"textSummary Pełny tekst (5.9 MB)

Elżbieta Wojtak, Ignacy Kitowski 

 s. 203-209

Zmiany środowiskowe a problemy ochrony zasobów fauny na torfowiskach węglanowych koło Chełma

\"textSummary Pełny tekst (184 KB)

Sebastian Bernat, Paweł Czubla, Krzysztof H. Wojciechowski 

 s. 210-219

Przemiany krajobrazu doliny Bugu w ostatnim stuleciu

\"textSummary Pełny tekst (2.4 MB)

Andrzej Harasimiuk 

 s. 220-226

Uwarunkowania wykorzystania wody jako indykatora funkcjonowania krajobrazu

\"textSummary Pełny tekst (4.9 MB)

Anna Majchrowska 

 s. 227-234

Tendencje zmian wykorzystania krajobrazu Polski środkowej

\"textSummary Pełny tekst (2.3 MB)

Grażyna Bezkowska 

 s. 235-242

Naturalne i antropogeniczne przemiany środowiska w zachodniej części Łodzi

\"textSummary Pełny tekst (2.9 MB)

Ewa Kaliszuk 

 s. 243-249

Funkcjonowanie systemu przyrodniczego miasta na przykładzie Warszawy

\"textSummary Pełny tekst (1.7 MB)

Bogna Moszyńska 

 s. 250-258

Przekształcenia środowiska przyrodniczego oraz wartości zdrowotne zbiorowisk leśnych w strefie podmiejskiej Warszawy

\"textSummary Pełny tekst (8.1 MB)

Joanna Wawrzak 

 s. 259-265

Ocena stopnia antropogenizacji środowiska przyrodniczego na przykładzie gminy Lipsko

\"textSummary Pełny tekst (5.7 MB)

Bogusława Baran-Zgłobicka, Marian Harasimiuk, Wojciech Zgłobicki 

 s. 269-275

Współczesne przemiany krajobrazów rolniczych wyżyn lessowych Polski południowo-wschodniej

\"textSummary Pełny tekst (1.3 MB)

Tomasz Furtak, Krystyna Wojciechowska 

 s. 276-283

Zmiany użytkowania ziemi w Skierbieszowskim Parku Krajobrazowym w latach 1830-1994

\"textSummary Pełny tekst (4.9 MB)

Krystyna Wojciechowska 

 s. 284-289

Zmiany zaludnienia w Skierbieszowskim Parku Krajobrazowym

\"textSummary Pełny tekst (3.2 MB)

Ewa Skowronek 

 s. 290-293

Antropogeniczne przemiany środowiska przyrodniczego na Roztoczu na przykładzie dorzecza górnego Wieprza

\"textSummary Pełny tekst (1.7 MB)

Tadeusz Grądziel, Grzegorz Janicki, Ewa Skowronek 

 s. 294-300

Przemiany środowiska przyrodniczego wsi Guciów na Roztoczu Środkowym pod wpływem gospodarki człowieka

\"textSummary Pełny tekst (4.2 MB)

Anna Obara 

 s. 301-304

Antropogeniczne zmiany krajobrazu Równiny Bełżyckiej na przykładzie wsi Wojciechów

\"textSummary Pełny tekst (462 KB)

Zbigniew Gardziel, Jan Rodzik 

 s. 305-311

Drogi gruntowe jako stymulator przemian silnie urzeźbionego krajobrazu lessowego (w okolicy Kazimierza Dolnego)

\"textSummary Pełny tekst (2.7 MB)

Marek Kucharczyk 

 s. 312-319

Różnorodność flory doliny środkowej Wisły a antropizacja krajobrazu

\"textSummary Pełny tekst (4.4 MB)

Bogusława Baran-Zgłobicka 

 s. 320-323

Przemiany krajobrazu środkowej części zlewni Opatówki w warunkach rolniczej antropopresji

\"textSummary Pełny tekst (118 KB)

Anna Świercz 

 s. 324-329

Renaturalizacja gleb leśnych przekształconych przez przemysł wapienniczy

\"textSummary Pełny tekst (3.6 MB)

Agata Cieszewska 

 s. 330-337

Modele struktury środowiska przyrodniczego Wyżyny Przedborskiej

\"textSummary Pełny tekst (3.2 MB)

Wacław Cabaj, Tadeusz Ciupa 

 s. 338--343

Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania przyczyn i skutków powodzi na rolniczych terenach w Niecce Nidziańskiej

\"textSummary Pełny tekst (2.1 MB)

Krystyna Towpasz, Małgorzata Kotańska 

 s. 344-349

Wpływ działalności człowieka na szatę roślinną Płaskowyżu Proszowickiego

\"textSummary Pełny tekst (3.1 MB)

Jerzy Nita 

 s. 350-355

Ewolucja krajobrazu środkowej części Wyżyny Częstochowskiej - aspekt przyrodniczy

\"textSummary Pełny tekst (2.6 MB)

Urszula Myga-Piątek 

 s. 357-365

Ewolucja krajobrazu środkowej części Wyżyny Częstochowskiej - aspekty kulturowe

\"textSummary Pełny tekst (5.5 MB)

Józef Partyka 

 s. 366-374

Przemiany środowiska przyrodniczego Ojcowskiego Parku Narodowego w ciągu ostatniego ćwierćwiecza (1975-2000)

\"textSummary Pełny tekst (2.9 MB)

Wojciech Maciejowski 

 s. 375-382

Model zmian środowiska przyrodniczego zlewni Rudawki na Wyżynie Krakowskiej

\"textSummary Pełny tekst (2.9 MB)

Wojciech Chełmicki, Maria Baścik, Anna Korska, Joanna Pociask-Karteczka, Janusz Siwek, Mirosław Żelazny 

 s. 383-388

Porównanie stanu źródeł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej w latach 1973-1974 i 1999-2000

\"textSummary Pełny tekst (4.9 MB)

Maria Baścik, Joanna Pociask-Karteczka 

 s. 389-396

Źródła Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej i Wyżyny Miechowskiej warte ochrony

\"textSummary Pełny tekst (3.5 MB)

Janusz Siwek 

 s. 397-402

Wpływ antropopresji na zawartość związków azotu i fosforu w źródłach zlewni Prądnika, Dłubni i Szreniawy

\"textSummary Pełny tekst (5.2 MB)

Anna Śliwińska-Wyrzychowska, Tadeusz Kimsa, Edyta Sierka, Krzysztof Pawełko, Barbara Majchrzak 

 s. 403-410

Struktura przestrzenna użytkowanych gospodarczo borów sosnowych Wyżyny Olkuskiej

\"textSummary Pełny tekst (9.1 MB)

Michał Lorenc 

 s. 411-417

Rekonstrukcja paleotemparatur młodszego plejstocenu na podstawie szczątków ptaków

\"textSummary Pełny tekst (3.5 MB)

Elżbieta Pietrzyk-Sokulska 

 s. 418-425

Wpływ górnictwa skalnego na środowisko przyrodnicze na przykładzie okolic Krakowa

\"textSummary Pełny tekst (3.4 MB)

Andrzej Wrona, Janina Klecha 

 s. 426-432

Zastosowanie teledetekcji i badań naziemnych do oceny zmian środowiska wybranych miast Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego

\"textSummary Pełny tekst (192 KB)

Wojciech Oleś 

 s. 433-437

Tendencje zmian stanu sanitarnego powietrza Regionu Górnośląskiego w ostatnim dwudziestoleciu

\"textSummary Pełny tekst (246 KB)

Ojmahmad Rahmonow, Hubert Niedziocha, Marcin Kowalczyk 

 s. 438-445

Przemiany środowiska przyrodniczego we wschodniej części Wyżyny Śląskiej na przykładzie miejscowości Krzykawka

\"textSummary Pełny tekst (5.1 MB)

Andrzej Wrona, Ewa Holak 

 s. 446-453

Przekształcenia warunków wodnych miasta Bytomia w latach 1955-2000

\"textSummary Pełny tekst (5.3 MB)

Bernard Palowski, Ryszard Ciepał, Iwona Łukasik, Michał Moczurad 

 s. 454-459

Ocena stanu ekosystemów wybranych rezerwatów przyrody województwa śląskiego (na podstawie badań bioindykacyjnych)

\"textSummary Pełny tekst (3.3 MB)

Ojmahmad Rahmonow, Mariusz Rzętała 

 s. 460-466

Historyczne i współczesne uwarunkowania przemian roślinności na obszarze Pustyni Błędowskiej

\"textSummary Pełny tekst (3.3 MB)

Anna Orczewska, Damian Chmura 

 s. 467-473

Impatiens Parviflora Dc. - inwazyjny neofit w zbiorowiskach leśnych Płaskowyżu Głubczyckiego i Wyżyny Śląskiej

\"textSummary Pełny tekst (1.1 MB)

Edyta Sierka, Anna Orczewska 

 s. 474-480

Zdegenerowane grądy z Carex Brizoides L. wybranych obszarów Wyżyny Śląskiej i Płaskowyżu Głubczyckiego

\"textSummary Pełny tekst (2.2 MB)

Izabella Franiel 

 s. 481-485

Rozwój siewek brzozy brodawkowatej rosnących na podłożu pochodzącym ze zwałowiska pocynkowego w Katowicach

\"textSummary Pełny tekst (2.7 MB)

Katarzyna Fagiewicz 

 s. 486-494

Cyfrowa mapa sozologiczna w skali 1: 50 000 jako podstawa wielokryterialnej oceny stanu zanieczyszczeń i zagrożeń środowiska przyrodniczego

\"textSummary Pełny tekst (5.8 MB)

Zdzisław Bednarz 

 s. 479-503

Przemiany antropogeniczne lasów Płaskowyżu Kolbuszowskiego w ostatnim półwieczu

\"textSummary Pełny tekst (188 KB)

Elżbieta Moskal 

 s. 504-508

Dynamika przemian cech środowiska w użytkowanych rolniczo enklawach Puszczy Solskiej

\"textSummary Pełny tekst (129 KB)

Teresa Mitura 

 s. 509-513

Wieś Szydłowiec jako przykład zagospodarowania i perspektyw rozwoju enklawy śródleśnej

The town of Szydłowiec as an example of management and developmental prospects of a woodland enclaves

Summary: Szydłowiec is situated in the valley of the Babulówka stream among dune hillocks covered with pine-trees, at a distance of about 10 km from Mielec. The first mentions about Szydłowiec are as late as 1662 and come from the poll-tax register. The area of farming land shrinks systematically. At the end of the 19th century it had covered 9,2% of the area while one hundred years later as little as 3,9%. The crisis of agriculture is caused by the low quality of the soils (5th, 6th class), low-profit production, and wild-animal damage. Instead, forests have always been an important source of maintenance for the inhabitants. At present they constitute more than 90% of the town. The prospects for Szydłowiec lie in developing the residential-recreational and tourist functions. These are promoted by its fortunate location amidst woodland, near a clean stream, the already existing infrastructure, and in the immediate vicinity of the town.

German K., Balon J. (red.), 2001, Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie, IGiGP UJ, Kraków, ss. 814, s. 509-513.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISBN 83-88424-11-4

Pełny tekst (1.3 MB)

Wiesław Ziaja, Anna Kupczyk 

 s. 514-519

Zmiany krajobrazu u podnóża progu Karpat w okolicy Chełma nad Rabą w latach 1989-1999

\"textSummary Pełny tekst (3.0 MB)

Beata Barabasz 

 s. 520-528

Wpływ użytkowania kośno-pastwiskowego na siedlisko oraz zróżnicowanie szaty roślinnej łąk

\"textSummary Pełny tekst (6.7 MB)

Dorota Matuszko 

 s. 529-536

Wpływ miasta na zachmurzenie i opady (na przykładzie Krakowa)

\"textSummary Pełny tekst (5.7 MB)

Joanna Pociask-Karteczka, Mirosława Jasińska, Jerzy Wojciech Mietelski 

 s. 537-542

Wpływ stopni wodnych w Krakowie na proces transportu izotopu radu Ra-226 w Wiśle

\"textSummary Pełny tekst (4.0 MB)

T. Zbigniew Dworak 

 s. 543-550

Usprawnienie i zmiana organizacji ruchu samochodowego warunkiem poprawy jakości środowiska w Krakowie

\"textSummary Pełny tekst (2.9 MB)

Jarosław Balon, Krystyna German, Wojciech Maciejowski, Wiesław Ziaja 

 s. 553-561

Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego i ich wpływ na funkcjonowanie Karpat Polskich

\"textSummary Pełny tekst (209 KB)

Bartłomiej Wyżga, Jan Lach 

 s. 562-568

Współczesne wcinanie się rzek karpackich jako przejaw zaburzenia równowagi pomiędzy ich zdolnością transportową a zasilaniem rumowiskiem

\"textSummary Pełny tekst (2.5 MB)

Zofia Alexandrowicz, Włodzimierz Margielewski 

 s. 569-576

Obszary osuwiskowe w Karpatach Polskich jako enklawy odmienności krajobrazowej i przyrodniczej

\"textSummary Pełny tekst (2.7 MB)

Krystyna German 

 s. 577-583

Tendencje rozwoju popowodziowych form w Karpatach w latach 1997-2000

\"textSummary Pełny tekst (321 KB)

Katarzyna Piotrowicz 

 s. 584-589

Zmienność termiki zim w południowej Polsce i jej wpływ na środowisko przyrodnicze

\"textSummary Pełny tekst (1.4 MB)

Danuta Ptaszycka-Jackowska 

 s. 590-598

Problemy ochrony środowiska na polsko-słowackich obszarach przygranicznych

\"textSummary Pełny tekst (2.9 MB)

Marian Drużkowski 

 s. 599-606

Współczesne i prognozowane aspekty funkcjonowania krajobrazu Pogórza Karpackiego

\"textSummary Pełny tekst (2.0 MB)

Barbara Obrębska-Starkel, Zygmunt Olecki, Janina Trepińska, Stefan Skiba, Roman Soja, Helena Trzcińska-Tacik, Alina Stachurska-Swakoń 

 s. 607-614

O lokalnych zmianach środowiska geograficznego w otoczeniu Dobczyckiego Zbiornika Wodnego

\"textSummary Pełny tekst (7.6 MB)

Barbara Obrębska-Starkel, Alicja Grzyborowska, Agnieszka Janusz 

 s. 615-623

Struktura topoklimatu w dolinie Raby w Gaiku-Brzezowej - przykłady przekształceń

\"textSummary Pełny tekst (5.9 MB)

Helena Trzcińska-Tacik, Alina Stachurska-Swakoń 

 s. 624-632

Przemiany roślinności pod wpływem zmian w gospodarowaniu przestrzenią (na przykładzie okolic Gaika-Brzezowej)

\"textSummary Pełny tekst (8.1 MB)

Agnieszka Janusz 

 s. 633-640

Okresy termiczne w grądzie Tilio-Carpinetum w Gaiku-Brzezowej w latach 1971-1996

\"textSummary Pełny tekst (6.3 MB)

Inga Florczyk 

 s. 641-644

Zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych w okolicach Łysej Góry (Pogórze Wielickie) jako rezultat długoletniej antropopresji

\"textSummary Pełny tekst (2.7 MB)

Krzysztof Bialik 

 s. 645-652

Sezonowość funkcjonowania geokompleksów utworzonych na skutek ekstremalnych opadów w Żegocinie w 1997 roku

\"textSummary Pełny tekst (3.1 MB)

Krzysztof Bialik 

 s. 653-660

Dynamika zmian wybranych geokompleksów utworzonych na skutek ekstremalnych opadów w Żegocinie w 1997 roku

\"textSummary Pełny tekst (2.3 MB)

Czesław Guzik, Krystyna German 

 s. 661-670

Przyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa w gminie Żegocina w świetle współczesnych przemian gospodarczych

\"textSummary Pełny tekst (1.6 MB)

Krystyna German, Czesław Guzik 

 s. 671-678

Przyrodnicze bariery i zagrożenia rozwoju rolnictwa w gminie Żegocina w świetle współczesnych przemian naturalnych

\"textSummary Pełny tekst (194 KB)

Agnieszka Wypych 

 s. 679-685

Wpływ zagospodarowania otoczenia trasy Kraków-Wadowice-Cieszyn na kształtowanie się lokalnych warunków pogodowych

\"textSummary Pełny tekst (843 KB)

Maria Soja 

 s. 686-691

Rozwój ludnościowy a zmiany użytkowania ziemi w Beskidzie Niskim w XIX i XX wieku

\"textSummary Pełny tekst (4.1 MB)

Małgorzata Dygoń 

 s. 692-697

Zmiany krajobrazu gminy Sękowa w latach 1937-1997

\"textSummary Pełny tekst (2.6 MB)

Wojciech Maciejowski 

 s. 698-706

Zmiany użytkowania ziemi i ich wpływ na funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w zlewni górnej Wilszni (Beskid Niski) w okresie 1920-2000

\"textSummary Pełny tekst (4.9 MB)

Agata Potoniec 

 s. 707-712

Przyrodnicze konsekwencje antropopresji na Jaworzynie Krynickiej

\"textSummary Pełny tekst (254 KB)

Piotr Sadowski 

 s. 713-718

Renaturalizacja środowiska przyrodniczego Pcimia (Beskid Średni)

\"textSummary Pełny tekst (1.7 MB)

Piotr Sadowski 

 s. 719-725

Zagrożenie środowiska przyrodniczego gór przez dzikie wysypiska śmieci na przykładzie Pcimia w Beskidzie Średnim

\"textSummary Pełny tekst (1.7 MB)

Iwona Łukasik, Ryszard Ciepał, Bernard Palowski 

 s. 726-735

Obciążenie metalami ciężkimi i siarką dwóch zbiorowisk leśnych o różnym stopniu antropopresji

\"textSummary Pełny tekst (8.6 MB)

Ryszard Ciepał, Bernard Palowski, Iwona Łukasik 

 s. 736-741

Stopień obciążenia metalami ciężkimi i siarką wybranych rezerwatów Beskidu Śląskiego

\"textSummary Pełny tekst (1.7 MB)

Mirosław Mika 

 s. 742-748

Współczesne przemiany i zagrożenia środowiska przyrodniczego Beskidu Śląskiego związane z turystyką

\"textSummary Pełny tekst (5.0 MB)

Agata Potoniec 

 s. 743-755

Związek stanu zdrowotnego lasów z cechami środowiska przyrodniczego Pienin

\"textSummary Pełny tekst (6.8 MB)

Jarosław Balon 

 s. 756-763

Regionalne zróżnicowanie współczesnych przemian środowiska przyrodniczego w Tatrach

\"textSummary Pełny tekst (7.8 MB)

Jarosław Balon 

 s. 764-771

Podatność geosystemów górskich na zmiany antropogeniczne na przykładzie Doliny Białki w Tatrach

\"textSummary Pełny tekst (8.1 MB)

Elżbieta Cebulak, Robert Twardosz 

 s. 772-780

Przypadki deszczów o dużej wydajności w Tatrach w okresie 1991-2000

\"textSummary Pełny tekst (10.8 MB)

Paweł Kroh 

 s. 789-788

Wybrane naturalne przemiany środowiska w Dolinie Miętusiej w Tatrach

\"textSummary Pełny tekst (5.3 MB)

Paweł Kroh 

 s. 789-795

Wpływ wybranych czynników na obecny stan powierzchni powiatrołomowych w Dolinie Miętusiej w Tatrach

\"textSummary Pełny tekst (4.1 MB)

Miłosz Jodłowski 

 s. 796-803

Antropogeniczne przemiany środowiska przyrodniczego Tatr pod wpływem turystyki

\"textSummary Pełny tekst (3.0 MB)

Alina Zajadacz 

 s. 807-813

Przyrodnicze walory turystyczne wybranych miast Sudetów Zachodnich (próba wymiernego porównania)

\"textSummary Pełny tekst (5.9 MB)

© IGiGP UJ "2023"