Ostatnia aktualizacja: 2023-04-28

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 2001 roku

Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie

Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie

German K., Balon J. (red.), 2001, Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie, IGiGP UJ, Kraków, ss. 814.

Nakład wyczerpany.

Recenzje: Marian Harasimiuk, Janusz Janecki, Leon Kozacki, Stefan Kozłowski, Jan Lach, Barbara Obrębska-Starkel, Maciej Pietrzak, Andrzej Richling, Krzysztof H. Wojciechowski, Wiesław Ziaja

ISBN 83-88424-11-4

Język publikacji: polski

Spis treści

 

 

Strona tytułowa

Pełny tekst (256 KB)

Jarosław Balon, Krystyna German 

 s. 23-27

Przemiany a funkcjonowanie środowiska przyrodniczego jako interdyscyplinarny problem badawczy

\"textSummary Pełny tekst (149 KB)

Maciej Pietrzak 

 s. 28-36

Przemiany krajobrazu - główne procesy przestrzenne

\"textSummary Pełny tekst (3.2 MB)

Stefan Kozłowski 

 s. 37-42

Konsekwencje przyrodnicze procesów transformacji gospodarczej w Polsce

\"textSummary Pełny tekst (1.4 MB)

Maciej Przewoźniak 

 s. 45-52

Dynamika i ewolucja środowiska przyrodniczego strefy nadmorskiej w Polsce - przyczyny, skutki, prognoza

\"textSummary Pełny tekst (183 KB)

Mariusz Kistowski, Gabriela Fiutowska,Ewa Mączka, Joanna Ruczyńska 

 s. 53-62

Dynamika środowiska przyrodniczego strefy nadmorskiej a konflikty funkcjonalne na obszarze Nadmorskiego Parku Krajobrazowego (NPK)

\"textSummary Pełny tekst (5.8 MB)

Henryk Janukowicz 

 s. 63-71

Badania próchnicy leśnej gleb bielicoziemnych w falistym mikrokrajobrazie wyspy Wolin

\"textSummary Pełny tekst (8.6 MB)

Wojciech Staszek 

 s. 75-82

Wpływ melioracji torfowisk wysokich i przejściowych na funkcjonowanie geosystemów obszarów pojeziernych

\"textSummary Pełny tekst (7.6 MB)

Halina Grobelska 

 s. 83-91

Rozwój strefy brzegowej podpiętrzonych jezior na przykładzie Zbiornika Pakoskiego

\"textSummary Pełny tekst (4.5 MB)

Maria Szyszkiewicz-Golis 

 s. 92-99

Zmiany użytkowania ziemi a struktura krajobrazu rolniczego Wielkopolski na przykładzie zachodniej części zlewni Rowu Wyskoć

\"textSummary Pełny tekst (2.7 MB)

Rafał Kot 

 s. 100-107

Zmiany przestrzenne geokompleksów wybranego obszaru Parku Krajobra-zowego Doliny Dolnej Wisły w okresie ostatnich osiemdziesięciu lat

\"textSummary Pełny tekst (6.9 MB)

Jolanta Brzóska 

 s. 107-112

Aktualne i potencjalne konflikty w środowisku przyrodniczym gmin Pniewy i Rokietnica

\"textSummary Pełny tekst (163 KB)

Jarosław Kubiak 

 s. 113-118

Hałas jako element skażenia środowiska życia człowieka na przykładzie geosystemu miasta Poznania

\"textSummary Pełny tekst (4.1 MB)

Andrzej Macias 

 s. 119-127

Antropogeniczny przepływ materii i energii w wybranych miastach Wielkopolski

\"textSummary Pełny tekst (4.1 MB)

Alfred Kaniecki 

 s. 128-134

Dziejowe przemiany środowiska miejskiego na przykładzie Poznania

\"textSummary Pełny tekst (177 KB)

Iwona Matuszyńska 

 s. 135-141

Zmiany w obrębie zabudowy jednorodzinnej aglomeracji Poznania

\"textSummary Pełny tekst (1.2 MB)

Sylwia Bródka 

 s. 142-148

Zmiany przestrzeni rekreacyjnej Sierakowa w latach 1975-1997

\"textSummary Pełny tekst (173 KB)

Aleksandra Kowalczyk 

 s. 149-158

Przekształcenia środowiska przyrodniczego strefy okołomiejskiej wskutek rozwoju miasta na przykładzie Bydgoszczy

\"textSummary Pełny tekst (2.9 MB)

Romana Koczorowska 

 s. 158-163

Wpływ kompleksu paliwowo-energetycznego na wybrane elementy bilansu wodnego

\"textSummary Pełny tekst (146 KB)

Dariusz Brykała 

 s. 164-171

Uwarunkowania przyrodnicze lokalizacji młynów wodnych w zlewni Skrwy

\"textSummary Pełny tekst (6.7 MB)

Dariusz Ciszewski 

 s. 172-177

Geochronologia metali ciężkich w aluwiach środkowej Odry jako odzwierciedlenie przemian gospodarczych Polski

\"textSummary Pełny tekst (4.5 MB)

Janusz Janecki, Ewa Trzaskowska 

 s. 183-192

Krajobrazy kulturowe i naturalne wschodniej Lubelszczyzny

\"textSummary Pełny tekst (2.3 MB)

Marian Harasimiuk, Radosław Dobrowolski, Jan Rodzik 

 s. 193-202

Antropogeniczne zagrożenia geosystemów jeziorno-torfowiskowych w Poleskim Parku Narodowym

\"textSummary Pełny tekst (5.9 MB)

Elżbieta Wojtak, Ignacy Kitowski 

 s. 203-209

Zmiany środowiskowe a problemy ochrony zasobów fauny na torfowiskach węglanowych koło Chełma

\"textSummary Pełny tekst (184 KB)

Sebastian Bernat, Paweł Czubla, Krzysztof H. Wojciechowski 

 s. 210-219

Przemiany krajobrazu doliny Bugu w ostatnim stuleciu

\"textSummary Pełny tekst (2.4 MB)

Andrzej Harasimiuk 

 s. 220-226

Uwarunkowania wykorzystania wody jako indykatora funkcjonowania krajobrazu

\"textSummary Pełny tekst (4.9 MB)

Anna Majchrowska 

 s. 227-234

Tendencje zmian wykorzystania krajobrazu Polski środkowej

\"textSummary Pełny tekst (2.3 MB)

Grażyna Bezkowska 

 s. 235-242

Naturalne i antropogeniczne przemiany środowiska w zachodniej części Łodzi

\"textSummary Pełny tekst (2.9 MB)

Ewa Kaliszuk 

 s. 243-249

Funkcjonowanie systemu przyrodniczego miasta na przykładzie Warszawy

\"textSummary Pełny tekst (1.7 MB)

Bogna Moszyńska 

 s. 250-258

Przekształcenia środowiska przyrodniczego oraz wartości zdrowotne zbiorowisk leśnych w strefie podmiejskiej Warszawy

\"textSummary Pełny tekst (8.1 MB)

Joanna Wawrzak 

 s. 259-265

Ocena stopnia antropogenizacji środowiska przyrodniczego na przykładzie gminy Lipsko

\"textSummary Pełny tekst (5.7 MB)

Bogusława Baran-Zgłobicka, Marian Harasimiuk, Wojciech Zgłobicki 

 s. 269-275

Współczesne przemiany krajobrazów rolniczych wyżyn lessowych Polski południowo-wschodniej

\"textSummary Pełny tekst (1.3 MB)

Tomasz Furtak, Krystyna Wojciechowska 

 s. 276-283

Zmiany użytkowania ziemi w Skierbieszowskim Parku Krajobrazowym w latach 1830-1994

\"textSummary Pełny tekst (4.9 MB)

Krystyna Wojciechowska 

 s. 284-289

Zmiany zaludnienia w Skierbieszowskim Parku Krajobrazowym

\"textSummary Pełny tekst (3.2 MB)

Ewa Skowronek 

 s. 290-293

Antropogeniczne przemiany środowiska przyrodniczego na Roztoczu na przykładzie dorzecza górnego Wieprza

\"textSummary Pełny tekst (1.7 MB)

Tadeusz Grądziel, Grzegorz Janicki, Ewa Skowronek 

 s. 294-300

Przemiany środowiska przyrodniczego wsi Guciów na Roztoczu Środkowym pod wpływem gospodarki człowieka

\"textSummary Pełny tekst (4.2 MB)

Anna Obara 

 s. 301-304

Antropogeniczne zmiany krajobrazu Równiny Bełżyckiej na przykładzie wsi Wojciechów

\"textSummary Pełny tekst (462 KB)

Zbigniew Gardziel, Jan Rodzik 

 s. 305-311

Drogi gruntowe jako stymulator przemian silnie urzeźbionego krajobrazu lessowego (w okolicy Kazimierza Dolnego)

\"textSummary Pełny tekst (2.7 MB)

Marek Kucharczyk 

 s. 312-319

Różnorodność flory doliny środkowej Wisły a antropizacja krajobrazu

\"textSummary Pełny tekst (4.4 MB)

Bogusława Baran-Zgłobicka 

 s. 320-323

Przemiany krajobrazu środkowej części zlewni Opatówki w warunkach rolniczej antropopresji

\"textSummary Pełny tekst (118 KB)

Anna Świercz 

 s. 324-329

Renaturalizacja gleb leśnych przekształconych przez przemysł wapienniczy

Renaturalization of opinewood habitats transformation by cement industry

Summary: Pedological studies have been carried out since 1989 in the vicinity of the"Nowiny" S.A. Cement Mill and the "Trzuskawica" S.A. Lime Plant, the Kielce Region. Their aim was to grasp the dynamism of the physical properties and the chemistry of soils according to the changes in cement dust emission. Additionally they were to determine the rate of changes in the properties of particular genetic horizons of podzolic soils.

German K., Balon J. (red.), 2001, Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie, IGiGP UJ, Kraków, ss. 814, s. 324-329.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISBN 83-88424-11-4

Pełny tekst (3.6 MB)

Agata Cieszewska 

 s. 330-337

Modele struktury środowiska przyrodniczego Wyżyny Przedborskiej

\"textSummary Pełny tekst (3.2 MB)

Wacław Cabaj, Tadeusz Ciupa 

 s. 338--343

Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania przyczyn i skutków powodzi na rolniczych terenach w Niecce Nidziańskiej

\"textSummary Pełny tekst (2.1 MB)

Krystyna Towpasz, Małgorzata Kotańska 

 s. 344-349

Wpływ działalności człowieka na szatę roślinną Płaskowyżu Proszowickiego

\"textSummary Pełny tekst (3.1 MB)

Jerzy Nita 

 s. 350-355

Ewolucja krajobrazu środkowej części Wyżyny Częstochowskiej - aspekt przyrodniczy

\"textSummary Pełny tekst (2.6 MB)

Urszula Myga-Piątek 

 s. 357-365

Ewolucja krajobrazu środkowej części Wyżyny Częstochowskiej - aspekty kulturowe

\"textSummary Pełny tekst (5.5 MB)

Józef Partyka 

 s. 366-374

Przemiany środowiska przyrodniczego Ojcowskiego Parku Narodowego w ciągu ostatniego ćwierćwiecza (1975-2000)

\"textSummary Pełny tekst (2.9 MB)

Wojciech Maciejowski 

 s. 375-382

Model zmian środowiska przyrodniczego zlewni Rudawki na Wyżynie Krakowskiej

\"textSummary Pełny tekst (2.9 MB)

Wojciech Chełmicki, Maria Baścik, Anna Korska, Joanna Pociask-Karteczka, Janusz Siwek, Mirosław Żelazny 

 s. 383-388

Porównanie stanu źródeł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej w latach 1973-1974 i 1999-2000

\"textSummary Pełny tekst (4.9 MB)

Maria Baścik, Joanna Pociask-Karteczka 

 s. 389-396

Źródła Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej i Wyżyny Miechowskiej warte ochrony

\"textSummary Pełny tekst (3.5 MB)

Janusz Siwek 

 s. 397-402

Wpływ antropopresji na zawartość związków azotu i fosforu w źródłach zlewni Prądnika, Dłubni i Szreniawy

\"textSummary Pełny tekst (5.2 MB)

Anna Śliwińska-Wyrzychowska, Tadeusz Kimsa, Edyta Sierka, Krzysztof Pawełko, Barbara Majchrzak 

 s. 403-410

Struktura przestrzenna użytkowanych gospodarczo borów sosnowych Wyżyny Olkuskiej

\"textSummary Pełny tekst (9.1 MB)

Michał Lorenc 

 s. 411-417

Rekonstrukcja paleotemparatur młodszego plejstocenu na podstawie szczątków ptaków

\"textSummary Pełny tekst (3.5 MB)

Elżbieta Pietrzyk-Sokulska 

 s. 418-425

Wpływ górnictwa skalnego na środowisko przyrodnicze na przykładzie okolic Krakowa

\"textSummary Pełny tekst (3.4 MB)

Andrzej Wrona, Janina Klecha 

 s. 426-432

Zastosowanie teledetekcji i badań naziemnych do oceny zmian środowiska wybranych miast Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego

\"textSummary Pełny tekst (192 KB)

Wojciech Oleś 

 s. 433-437

Tendencje zmian stanu sanitarnego powietrza Regionu Górnośląskiego w ostatnim dwudziestoleciu

\"textSummary Pełny tekst (246 KB)

Ojmahmad Rahmonow, Hubert Niedziocha, Marcin Kowalczyk 

 s. 438-445

Przemiany środowiska przyrodniczego we wschodniej części Wyżyny Śląskiej na przykładzie miejscowości Krzykawka

\"textSummary Pełny tekst (5.1 MB)

Andrzej Wrona, Ewa Holak 

 s. 446-453

Przekształcenia warunków wodnych miasta Bytomia w latach 1955-2000

\"textSummary Pełny tekst (5.3 MB)

Bernard Palowski, Ryszard Ciepał, Iwona Łukasik, Michał Moczurad 

 s. 454-459

Ocena stanu ekosystemów wybranych rezerwatów przyrody województwa śląskiego (na podstawie badań bioindykacyjnych)

\"textSummary Pełny tekst (3.3 MB)

Ojmahmad Rahmonow, Mariusz Rzętała 

 s. 460-466

Historyczne i współczesne uwarunkowania przemian roślinności na obszarze Pustyni Błędowskiej

\"textSummary Pełny tekst (3.3 MB)

Anna Orczewska, Damian Chmura 

 s. 467-473

Impatiens Parviflora Dc. - inwazyjny neofit w zbiorowiskach leśnych Płaskowyżu Głubczyckiego i Wyżyny Śląskiej

\"textSummary Pełny tekst (1.1 MB)

Edyta Sierka, Anna Orczewska 

 s. 474-480

Zdegenerowane grądy z Carex Brizoides L. wybranych obszarów Wyżyny Śląskiej i Płaskowyżu Głubczyckiego

\"textSummary Pełny tekst (2.2 MB)

Izabella Franiel 

 s. 481-485

Rozwój siewek brzozy brodawkowatej rosnących na podłożu pochodzącym ze zwałowiska pocynkowego w Katowicach

\"textSummary Pełny tekst (2.7 MB)

Katarzyna Fagiewicz 

 s. 486-494

Cyfrowa mapa sozologiczna w skali 1: 50 000 jako podstawa wielokryterialnej oceny stanu zanieczyszczeń i zagrożeń środowiska przyrodniczego

\"textSummary Pełny tekst (5.8 MB)

Zdzisław Bednarz 

 s. 479-503

Przemiany antropogeniczne lasów Płaskowyżu Kolbuszowskiego w ostatnim półwieczu

\"textSummary Pełny tekst (188 KB)

Elżbieta Moskal 

 s. 504-508

Dynamika przemian cech środowiska w użytkowanych rolniczo enklawach Puszczy Solskiej

\"textSummary Pełny tekst (129 KB)

Teresa Mitura 

 s. 509-513

Wieś Szydłowiec jako przykład zagospodarowania i perspektyw rozwoju enklawy śródleśnej

\"textSummary Pełny tekst (1.3 MB)

Wiesław Ziaja, Anna Kupczyk 

 s. 514-519

Zmiany krajobrazu u podnóża progu Karpat w okolicy Chełma nad Rabą w latach 1989-1999

\"textSummary Pełny tekst (3.0 MB)

Beata Barabasz 

 s. 520-528

Wpływ użytkowania kośno-pastwiskowego na siedlisko oraz zróżnicowanie szaty roślinnej łąk

\"textSummary Pełny tekst (6.7 MB)

Dorota Matuszko 

 s. 529-536

Wpływ miasta na zachmurzenie i opady (na przykładzie Krakowa)

\"textSummary Pełny tekst (5.7 MB)

Joanna Pociask-Karteczka, Mirosława Jasińska, Jerzy Wojciech Mietelski 

 s. 537-542

Wpływ stopni wodnych w Krakowie na proces transportu izotopu radu Ra-226 w Wiśle

\"textSummary Pełny tekst (4.0 MB)

T. Zbigniew Dworak 

 s. 543-550

Usprawnienie i zmiana organizacji ruchu samochodowego warunkiem poprawy jakości środowiska w Krakowie

\"textSummary Pełny tekst (2.9 MB)

Jarosław Balon, Krystyna German, Wojciech Maciejowski, Wiesław Ziaja 

 s. 553-561

Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego i ich wpływ na funkcjonowanie Karpat Polskich

\"textSummary Pełny tekst (209 KB)

Bartłomiej Wyżga, Jan Lach 

 s. 562-568

Współczesne wcinanie się rzek karpackich jako przejaw zaburzenia równowagi pomiędzy ich zdolnością transportową a zasilaniem rumowiskiem

\"textSummary Pełny tekst (2.5 MB)

Zofia Alexandrowicz, Włodzimierz Margielewski 

 s. 569-576

Obszary osuwiskowe w Karpatach Polskich jako enklawy odmienności krajobrazowej i przyrodniczej

\"textSummary Pełny tekst (2.7 MB)

Krystyna German 

 s. 577-583

Tendencje rozwoju popowodziowych form w Karpatach w latach 1997-2000

\"textSummary Pełny tekst (321 KB)

Katarzyna Piotrowicz 

 s. 584-589

Zmienność termiki zim w południowej Polsce i jej wpływ na środowisko przyrodnicze

\"textSummary Pełny tekst (1.4 MB)

Danuta Ptaszycka-Jackowska 

 s. 590-598

Problemy ochrony środowiska na polsko-słowackich obszarach przygranicznych

\"textSummary Pełny tekst (2.9 MB)

Marian Drużkowski 

 s. 599-606

Współczesne i prognozowane aspekty funkcjonowania krajobrazu Pogórza Karpackiego

\"textSummary Pełny tekst (2.0 MB)

Barbara Obrębska-Starkel, Zygmunt Olecki, Janina Trepińska, Stefan Skiba, Roman Soja, Helena Trzcińska-Tacik, Alina Stachurska-Swakoń 

 s. 607-614

O lokalnych zmianach środowiska geograficznego w otoczeniu Dobczyckiego Zbiornika Wodnego

\"textSummary Pełny tekst (7.6 MB)

Barbara Obrębska-Starkel, Alicja Grzyborowska, Agnieszka Janusz 

 s. 615-623

Struktura topoklimatu w dolinie Raby w Gaiku-Brzezowej - przykłady przekształceń

\"textSummary Pełny tekst (5.9 MB)

Helena Trzcińska-Tacik, Alina Stachurska-Swakoń 

 s. 624-632

Przemiany roślinności pod wpływem zmian w gospodarowaniu przestrzenią (na przykładzie okolic Gaika-Brzezowej)

\"textSummary Pełny tekst (8.1 MB)

Agnieszka Janusz 

 s. 633-640

Okresy termiczne w grądzie Tilio-Carpinetum w Gaiku-Brzezowej w latach 1971-1996

\"textSummary Pełny tekst (6.3 MB)

Inga Florczyk 

 s. 641-644

Zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych w okolicach Łysej Góry (Pogórze Wielickie) jako rezultat długoletniej antropopresji

\"textSummary Pełny tekst (2.7 MB)

Krzysztof Bialik 

 s. 645-652

Sezonowość funkcjonowania geokompleksów utworzonych na skutek ekstremalnych opadów w Żegocinie w 1997 roku

\"textSummary Pełny tekst (3.1 MB)

Krzysztof Bialik 

 s. 653-660

Dynamika zmian wybranych geokompleksów utworzonych na skutek ekstremalnych opadów w Żegocinie w 1997 roku

\"textSummary Pełny tekst (2.3 MB)

Czesław Guzik, Krystyna German 

 s. 661-670

Przyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa w gminie Żegocina w świetle współczesnych przemian gospodarczych

\"textSummary Pełny tekst (1.6 MB)

Krystyna German, Czesław Guzik 

 s. 671-678

Przyrodnicze bariery i zagrożenia rozwoju rolnictwa w gminie Żegocina w świetle współczesnych przemian naturalnych

\"textSummary Pełny tekst (194 KB)

Agnieszka Wypych 

 s. 679-685

Wpływ zagospodarowania otoczenia trasy Kraków-Wadowice-Cieszyn na kształtowanie się lokalnych warunków pogodowych

\"textSummary Pełny tekst (843 KB)

Maria Soja 

 s. 686-691

Rozwój ludnościowy a zmiany użytkowania ziemi w Beskidzie Niskim w XIX i XX wieku

\"textSummary Pełny tekst (4.1 MB)

Małgorzata Dygoń 

 s. 692-697

Zmiany krajobrazu gminy Sękowa w latach 1937-1997

\"textSummary Pełny tekst (2.6 MB)

Wojciech Maciejowski 

 s. 698-706

Zmiany użytkowania ziemi i ich wpływ na funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w zlewni górnej Wilszni (Beskid Niski) w okresie 1920-2000

\"textSummary Pełny tekst (4.9 MB)

Agata Potoniec 

 s. 707-712

Przyrodnicze konsekwencje antropopresji na Jaworzynie Krynickiej

\"textSummary Pełny tekst (254 KB)

Piotr Sadowski 

 s. 713-718

Renaturalizacja środowiska przyrodniczego Pcimia (Beskid Średni)

\"textSummary Pełny tekst (1.7 MB)

Piotr Sadowski 

 s. 719-725

Zagrożenie środowiska przyrodniczego gór przez dzikie wysypiska śmieci na przykładzie Pcimia w Beskidzie Średnim

\"textSummary Pełny tekst (1.7 MB)

Iwona Łukasik, Ryszard Ciepał, Bernard Palowski 

 s. 726-735

Obciążenie metalami ciężkimi i siarką dwóch zbiorowisk leśnych o różnym stopniu antropopresji

\"textSummary Pełny tekst (8.6 MB)

Ryszard Ciepał, Bernard Palowski, Iwona Łukasik 

 s. 736-741

Stopień obciążenia metalami ciężkimi i siarką wybranych rezerwatów Beskidu Śląskiego

\"textSummary Pełny tekst (1.7 MB)

Mirosław Mika 

 s. 742-748

Współczesne przemiany i zagrożenia środowiska przyrodniczego Beskidu Śląskiego związane z turystyką

\"textSummary Pełny tekst (5.0 MB)

Agata Potoniec 

 s. 743-755

Związek stanu zdrowotnego lasów z cechami środowiska przyrodniczego Pienin

\"textSummary Pełny tekst (6.8 MB)

Jarosław Balon 

 s. 756-763

Regionalne zróżnicowanie współczesnych przemian środowiska przyrodniczego w Tatrach

\"textSummary Pełny tekst (7.8 MB)

Jarosław Balon 

 s. 764-771

Podatność geosystemów górskich na zmiany antropogeniczne na przykładzie Doliny Białki w Tatrach

\"textSummary Pełny tekst (8.1 MB)

Elżbieta Cebulak, Robert Twardosz 

 s. 772-780

Przypadki deszczów o dużej wydajności w Tatrach w okresie 1991-2000

\"textSummary Pełny tekst (10.8 MB)

Paweł Kroh 

 s. 789-788

Wybrane naturalne przemiany środowiska w Dolinie Miętusiej w Tatrach

\"textSummary Pełny tekst (5.3 MB)

Paweł Kroh 

 s. 789-795

Wpływ wybranych czynników na obecny stan powierzchni powiatrołomowych w Dolinie Miętusiej w Tatrach

\"textSummary Pełny tekst (4.1 MB)

Miłosz Jodłowski 

 s. 796-803

Antropogeniczne przemiany środowiska przyrodniczego Tatr pod wpływem turystyki

\"textSummary Pełny tekst (3.0 MB)

Alina Zajadacz 

 s. 807-813

Przyrodnicze walory turystyczne wybranych miast Sudetów Zachodnich (próba wymiernego porównania)

\"textSummary Pełny tekst (5.9 MB)

© IGiGP UJ "2023"