Ostatnia aktualizacja: 2022-02-21

STRONA GŁÓWNA
Czasopisma
Wydawnictwa książkowe
Publikacje

rok

grupa tematyczna:

Geomorfologia

2021

Okładka1. Gorczyca E., Michno A., Święchowicz J. (red.), 2021, Rzeźba terenu w różnych strefach morfoklimatycznych, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka2. Gorczyca E., Radecki-Pawlik A., Krzemień K. (red.), 2021, Procesy fluwialne a utrzymanie rzek i potoków górskich, IGiGP UJ, Kraków.

 

2018

Okładka1. Antropogeniczne uwarunkowania współczesnych procesów fluwialnych. Materiały konferencyjne., 2018, IGiGP UJ, Kraków.

 

2017

Okładka1. Fidelus-Orzechowska J., Gorczyca E., Krzemień K., 2017, Geomorfologiczne skutki gospodarki turystycznej w Tatrach, IGiGP UJ, TPN, Kraków.

 

2016

Okładka1. E. Gorczyca, 2016, Rozwój górskich żwirodennych koryt rzecznych w warunkach antroporesji, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka2. Święchowicz J., Michno A., 2016, Wybrane zagadnienia geomorfologii eolicznej. Monografia dedykowana dr hab. Bogdanie Izmaiłow w 44. rocznicę pracy naukowej, IGiGP UJ, Kraków.

 

2013

Okładka1. Michno A., 2013, Rozwój dolin w ujściowych odcinkach rzek na wyżynach lessowych w Polsce, IGiGP UJ, Kraków.

 

2012

Okładka1. Kłapyta P., 2012, Ewolucja rzeźby wysokogórskiej Tatr Zachodnich w późnym glacjale i holocenie, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka2. Krzemień K. (red.), 2012, Struktura koryt rzek i potoków (studium metodyczne), IGiGP UJ, Kraków.

Okładka3. Święchowicz J., 2012, Wartości progowe parametrów opadów deszczu inicjujących procesy erozyjne w zlewniach użytkowanych rolniczo, IGiGP UJ, Kraków.

 

2008

Okładka1. Starkel L., Kostrzewski A., Kotarba A., Krzemień K. (red.), 2008, Współczesne przemiany rzeźby Polski, Stow. Geomorf. Pol., IGiGP UJ, IGiPZ PAN, Kraków.

 

2006

Okładka1. Chalov R., Kamykowska M., Krzemień K. (red), 2006, Channel processes in the rivers of mountains, foothills and plains, Prace Geograficzne, z. 116.

 

2005

Okładka1. Gorczyca E., 2005, Przekaształcanie stoków fliszowych przez procesy masowe podczas katastrofalnych opadów (dorzecze Łososiny), Wyd. UJ, Kraków.

Okładka2. Kotarba A., Krzemień K., Święchowicz J. (red.), 2005, VII Zjazd Geomorfologów Polskich. Współczesna ewolucja rzeźby Polski, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka3. Kotarba A., Rączkowska Z. (red.), 2005, VII Zjazd Geomorfologów Polskich. Przewodnik do sesji terenowej "Wybrane problemy geomorfologii Karpat fliszowych", IGiGP UJ, Kraków.

 

2004

Okładka1. Krzemień K. (red.), 2004, Les Transformations du Milieu Montagnard-Carpates, Massif Central et Autres Montagnes d'Europe, Prace Geograficzne, z. 113.

Okładka2. Michno A., 2004, Transformacja Doliny dolnej Nidzicy w holocenie, IGiGP UJ, Kraków, ss. 98.

 

2002

Okładka1. Pietrzak M., 2002, Geomorfologiczne skutki zmian użytkowania ziemi na Pogórzu Wiśnickim, Przemiany środowiska na Pogórzu Karpackim, t. 2, IGiGP UJ Kraków.

Okładka2. Święchowicz J., 2002, Współdziałanie procesów stokowych i fluwialnych w odprowadzaniu materiału rozpuszczonego i zawiesiny ze zlewni górskiej, Przemiany środowiska na Pogórzu Karpackim, t. 3, IGiGP UJ Kraków.

 

2001

Okładka1. Izmaiłow B., 2001, Typy wydm śródlądowych w świetle badań struktury i tekstury ich osadów (na przykładzie dorzecza górnej Wisły), Wyd. UJ, Kraków.

 

1999

Okładka1. Krzemień K. (red.), 1999, River channels - pattern, structure and dynamics, Prace Geograficzne, z. 104.

© IGiGP UJ "2022"