Flaga switch to english version

 

Wskazówki dla autorów tekstów

Na wstępnym etapie (do recenzji) zalecane jest przygotowanie pliku artykułu wraz z wklejonymi rycinami i tabelami. Po przyjęciu artykułu do druku powinien być on przygotowany w postaci oddzielnych plików zawierających: 1. tekst artykułu wraz ze spisem literatury; 2. ryciny; 3. tabele; 4. fotografie; 5. Spis rycin wraz z legendą, 6. Spis tabel oraz 7. Spis fotografii. W przypadku stosowania znaków specjalnych (np. we wzorach matematycznych) zalecane jest przesłanie także pliku pdf, w celu uniknięcia błędów. Tekst powinien być przygotowany w poprawnym języku angielskim. Zdecydowanie zalecana jest jego weryfikacja przez "native speakera". Weryfikacja językowa może być przeprowadzona odpłatnie przez redakcję, po wyrażeniu uprzedniej zgody przez Autora. W takim przypadku, po weryfikacji językowej, tekst jest przesyłany do Autora w celu akceptacji poczynionych poprawek.

Format plików.

Artykuły należy przygotować w programie MS Word.

Nazwa każdego pliku powinna zawierać nazwisko pierwszego autora oraz formułę: text, fig., tab. phot. .; np.: Kowalski- text.doc, Kowalski-fig 1.xls, Kowalski-tab 1.doc., Kowalski-phot1.jpg

Tekst artykułu powinien spełniać następujące wymagania:
- wszystkie marginesy 2,5 cm
- interlinia 1,5
- Tytuł: czcionka Times New Roman (TNR) 14 pt.
- Autorzy: TNR 12 pt.
- Afiliacja: TNR 10 pt., italik
- Abstrakt: TNR 10 pt.
- Słowa kluczowe: TNR 10 pt.
- Tytuły rozdziałów numerowane: TNR 12, wielkie litery
- Tytuły podrozdziałów nienumerowane: TNR 12, wytłuszczone
- Pierwszy akapit w rozdziale bez wcięcia, następne z wcięciem 1 cm.
- Wszystkie wiersze numerowane po lewej stronie, oddzielnie dla każdej strony.
- System jednostek: SI

Spis literatury i sposób jej cytowania w tekście powinien być w formacie zastosowanym ostatnim wydanym wolumenie.

Ryciny powinny być przygotowane w programach Corel Draw (v. 11 lub niższe), MS Excel lub innych powszechnie dostępnych. Należy zwrócić uwagę na wielkość czcionek, aby napisy były czytelne po wydrukowaniu. Ryciny powinny być przygotowane w wersji czarno-białej. Za publikację rycin barwnych, koszt ponosi Autor.

Tabele powinny być przygotowane w programie MS Word, czcionka TNR 10

Fotografie powinny być zapisane w formacie tiff lub jpg przy zachowaniu rozdzielczości co najmniej 300 dpi.

Folia Geographica, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gosopdarki Przestrzennej, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków

Valid HTML 4.01 Transitional